အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သူ႕ကိုဘာ့ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ၾကရ သနည္း? December 10, 2009

ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏႈတ္မွ ထာဝရဘုရားတစ္ပါးတည္းကိုသာကိုးကြယ္ရန္ မိန္႕ေတာ္မူ၏၊ သူ႕ကိုဘာ့ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ၾကရ သနည္း?

ရွင္မသဲခရစ္ဝင္က်မ္း အခန္းၾကီးေလးတြင္ ေယရႈက မာရ္နတ္ကိုေၿပာေသာ စကားၿဖစ္ပါသည္။ ထိုစကား အားၿဖင့္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေယေဟာဝါသက္ေသခံမ်ားက အမ်ားဆံုးေမးတတ္ ၾကပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၂ တြင္ ရွင္ေယာဟန္က ေကာင္းကင္တမန္အား ပ်ပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ရန္ လုပ္ေသာအခါ ေကာင္းကင္တမန္က ၿငင္းဆန္လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုသာ ကိုးကြယ္ရန္ မိန္႕ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႏႈတ္မွ ထိုကဲ့သို႕ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားတို႕၏ ၿပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၿခင္းကို ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေယရႈဘုရားက အဘယ့္ေၾကာင့္မၿငင္းခဲ့ပါသနည္း၊ ေယရႈသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထာဝရဘုရားၿဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ (more…)

 

ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕မလံုေလာက္ဘူးလား?

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:06 am
Tags:

လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ဦးအၿဖစ္တစ္သက္လံုးအသက္ရွင္ခဲ့သူသည္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕မလံုေလာက္ဘူးလား?

ထိုအရာသည္ လူတို႕ သတ္မွတ္သည့္စံၿဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ ကဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ေကာင္းၿမတ္ေတာ္မူ၏ ဟု ဆိုထားသလို(လု ၁၈း၁၉) ေၿဖာင့္မတ္ေသာလူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွိဟုလည္း (ေရာ ၃း၁၀) ဆိုထား ပါသည္။ တေယာမ်ား တို႕ကို ကိုၾကိဳးၫွိၾကရာတြင္ တေယာအခ်င္းခ်င္း စံထားၫွိၿခင္း မၿပဳဘဲ စႏၵယားကိုသာ စံထားၫွိပါသည္။ လူေကာင္းတစ္ဦးဟု သတ္မွတ္ လိုပါက ေယရႈကိုစံထားၿပီး သတ္မွတ္ရေပမည္။ လူေကာင္းလူေတာ္ဆိုသည့္သူက ေကာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ ဩဇာအလႊမ္းမိုးဆံုး ပုဂိၢဳလ္ဟု လူတို႕၏ သတ္မွတ္ ၿခင္းကိုခံ ရသည့္ေယရႈ ကို အသိအမွတ္မၿပဳလ်င္ ထိုသူကို လူေကာင္းလူေတာ္ဟု သတ္မွတ္ထိုက္ပါ ေတာ့မည္လား။ ထိုလူေတာ္တစ္ဦးသည္ ရာစုအဆက္ဆက္ လူတို႕အေပၚဩဇာ အလႊမ္းမိုးဆံုးႏွင့္ အထင္ရွားဆံုးေသာ ေယရႈဘုရား အေၾကာင္းကို မသိဟုဆိုၿခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသလား။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရာင္းအေကာင္းဆံုးႏွင့္ လက္ေဆာင္ေပး အမ်ားဆံုးၿဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာ ေတာ္ၿမတ္ကို ဖတ္ရႈၾကည့္ဖို႕ သတိမဲ့သူသည္ လူေတာ္တစ္ဦး ၿဖစ္သင့္ပါသလား။

 

အၿမင္းက်ဥ္းေၿမာင္းၿပီး မတရားသလို ၿဖစ္မေနဘူးလား?

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:04 am
Tags:

ေယရႈအားၿဖင့္သာလွ်င္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ႏိုင္မည္ဟူေသာအဆိုသည္ အၿမင္းက်ဥ္းေၿမာင္းၿပီး မတရားသလို ၿဖစ္မေနဘူးလား?

အၿမင္မက်ဥ္းေၿမာင္းသူၿဖစ္ပါက ထိုကဲ့သို႕ဆိုရမည့္အစား ဘုရားက လူေတြကို ဘာေၾကာင့္အတင္းအဓမၼ လိုက္ကယ္ ေနရတာလဲဟု ေမးသင့္ပါသည္။ နားေထာင္ လိုသည္ၿဖစ္ေစ နားမေထာင္လိုသည္ၿဖစ္ေစ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံုတို႕ၿဖင့္ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ၿမင္သံၾကား၊ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းတို႕မွ ထိုတရားစကားကို လူတိုင္း ေနရာတိုင္းမွ မၾကား ခ်င္မွအဆံုး ၾကားေန ၾကရပါသည္။ ေယရႈ၏ ကယ္တင္ၿခင္း တရားေတာ္ ေဝစာမ်ား ဟာလည္း မရခ်င္မွအဆံုးပါ။ ေယရႈသည္သာ လူသားတိုင္းတို႕၏ တစ္ခုတည္းေသာ သုခဘံုသို႕ေရာက္ရာလမ္း ၿဖစ္သည္ဟူေသာ အဆိုသည္ အၿမင္ က်ဥ္းေၿမာင္းသည့္ မဆင္မၿခင္ ေၿပာဆိုေသာ အတၲစြဲအဆို မဟုတ္ပါ၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္ဆီေလ်ာ္လ်က္ အေထာက္အထား ခိုင္လံုတိက်မွန္ကန္စြာရွိေသာ အဆိုၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈဘုရားအေၾကာင္းကိုမၾကားသိလိုက္ရဘဲ ေသဆံုးသြားေသာသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားတို႕ကိုဘုရားက ငရဲခ်လွ်င္ တရားပါမည္လား?

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာၿဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု က်မ္းစာကဆိုထား ပါသည္။ (၁ေယာ၄း၁၀) အဘယ္လူသား တစ္ဦးကို မွ်လည္း ပ်က္စီးၿခင္းသို႕ မေရာက္ ေစလိုေၾကာင္းလည္း ေဖၚၿပထားပါသည္။ (၂ေပ ၃း၉) သူငယ္တို႔ကိုငါ့ထံသို႕ လာပါေလေစ မဆီးတားၾကႏွင့္၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသို႕ေသာသူတို႕၏ ႏိုင္ငံၿဖစ္၏။ (လု ၁၈း၁၆) ဆိုသည့္ က်မ္းစကားတို႕အရ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားအေပၚ ထိုသူတို႕၏ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိသိေသာ စိတ္အ ေနအထား အေပၚမူတည္၍ စီရင္ပါလိမ့္မည္။ (ေရာ ၁း၂၀)  ဘုရားသည္ လူအေပါင္းတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးကို သိေတာ္မူ၏။ (တ ၂း၅) ဘုရားသည္ မတရားေသာ အမႈကို လံုးဝၿပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ဘုရားကိုအမွန္ေတြ႕လိုေသာစိတ္ ႏွင့္ရွာလွ်င္ေတြ႕မည့္ အေၾကာင္း ဘုရားကဂတိေပးထားပါသည္။ (ေဟ ၁၁း၆) ထိုသူတို႕ထံသို႕ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ၊ ေဝစာ၊ အင္တာနက္ ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ တစ္ပါးပါးကို ဘုရားမွ ေစလႊတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ အေဟာေၿပာဆံုးတရားမွာ ေယရႈအေၾကာင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားအတြက္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း သံုးသိန္းခန္႕ အသက္စေတးခံ၍ ေဟာၾကားေနၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းပါ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဘုရားကိုရွာေသာ တပ္မွဴးေကာေနလိထံသို႕ ဘုရားက ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ (တ ၁၀)  ဘုရားကိုရွာေသာ အဲသေယာပိအမတ္ ထံသို႕ တမန္ေတာ္ တစ္ပါးကို ဘုရားမွ ေစလႊတ္လ်က္ ေယရႈဘုရားအေၾကာင္းၾကားသိေစခဲ့ေၾကာင္း ၿမင္ေတြ႕ရပါသည္။ (တ ၈) အမွန္တကယ္ ဘုရားကို ရွာေသာသူထံသို႕ ထိုအရွင္ ဘုရားက ကိုယ္ေတာ္တိုင္ၿဖစ္ေစ၊ တမန္ေတာ္တစ္ပါးပါးကိုၿဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးပါးကို ၿဖစ္ေစ ေစလႊတ္ေပးႏိုင္ေသာ အရွင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး

ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းၿဖစ္ရပ္သည္ အၿခားဘာသာၾကီးမ်ားႏွင့္မတူသည့္ ထူးၿမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ၿဖစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ဤၿဖစ္ရပ္ မမွန္ကန္ခဲ့ပါက ခရစ္ယာန္ဘာသာၾကီး တစ္ခုလံုးသည္လည္း မုသာတရား ၿဖစ္သြား ေပလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေမးခြန္းၾကီးမ်ား အားလံုးထက္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္းၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈသည္ တန္ခိုးရွင္ဘုရားဟုဆိုၿပီး ကားတိုင္ထက္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ရပါသနည္း၊ သူ႕ကိုယ္သူ မကယ္တင္ႏိုင္ သေလာ?

ေယရႈဘုရားက မိမိကိုယ္ကိုကယ္တင္ၿပီး ထိုေသၿခင္းအမႈကိုလြဲေရွာင္ခဲ့ပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကိုယ္တိုင္ အၿပစ္ဒဏ္ စီရင္ၿခင္းကို ခံၾကရမည္ ၿဖစ္ေပသည္။ ေသရမည္ဟု လူကို ဘုရားကပညတ္ခဲ့ၿပီး သူကိုယ္တိုင္ပဲ လူသားမ်ားကိုယ္စား အေသခံေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ လူမတတ္ႏိုင္သည့္ အမႈကို ဘုရားက ၿပဳေပးၿခင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ အၿပစ္တရား၏အခတည္းဟူေသာ ေသၿခင္းကို ဘုရားက ထိုနည္းလမ္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းေပးၿခင္းထက္ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္ ခိုင္လံုေသာ အၿခားနည္းလမ္းရွိပါမည္လား။ (ဥပမာ – ကြ်ႏု္ပ္အေၾကြး ဆပ္ဖို႕ရန္ ေငြတစ္ေထာင္ေလာက္ ေခ်းငွါးပါဟု ဆိုလွ်င္ လူတိုင္းနီးနီးက တတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္၏ အၿပစ္ေၾကြး အတြက္ ကိုယ္စား အေသခံေပးပါဟုဆိုလွ်င္ အဘယ္သူမွ် လုပ္မေပးႏိုင္သကဲ့သို႕ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မေပးဆပ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္မိဘ ကမွ် မိမိသားသမီးတိုင္းအား ထိုသို႕ ေပးဆပ္ဖို႕ရန္ ခြင့္မၿပဳႏိုင္သကဲ့သို႕ မၿဖစ္မေန ထိုၿပစ္ဒဏ္ကို ခံရမည္ဆိုပါကလည္း ၿဖစ္ႏိုင္က မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ကသာ မိမိသားသမီးတို႕ မည္မွ် ဆိုးေစကာမူ ကိုယ္စား ၿပစ္ဒဏ္ခံ ေပးလိုေသာ ေမတၱာရွိၾကပါသည္။)

ေသၿခင္းတရားအတြက္ ေယရႈဘုရားၿပဳေပးခဲ့ေသာ နက္နဲသည့္အမႈၾကီး သံုးခုရွိပါသည္။  ေသၿခင္းဆိုသည္မွာ အဆက္ ၿပတ္ၿခင္း ခြဲခြါၿခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး ေသၿခင္းသံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ ဘုရားႏွင့္လူ အဆက္ၿပတ္ၿခင္း၊ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္အဆက္ ၿပတ္ၿခင္း ႏွင့္ ဘုရားႏွင့္ထာဝရ အဆက္ၿပတ္ၿခင္းတို႕ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈဘုရားသည္ ထိုေသၿခင္း သံုးမ်ိဳးလံုးကို ကားတိုင္ထက္တြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ ပါသည္။

 

သမၼာက်မ္းစာအက်ဥ္း

သမၼာက်မ္းပါ ၿဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၿဖစ္လာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေဖၚၿပေပးပါ?

သမၼာက်မ္းတြင္ ကမၻာေၿမၾကီးကို ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္တြင္ဖန္ဆင္းၿပီး လူသား ကိုလည္း ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖန္ဆင္းသည္ဟု မပါရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ကမၻာဦးလူသား အာဒံကို စတင္ဖန္ဆင္းခ်ိန္မွစ၍ အသက္အပိုင္းအၿခားအလိုက္ ေယရႈဘုရားေလာက သို႕ၾကြဆင္းလာသည့္တိုင္ေအာင္ ေဖၚၿပထားၿခင္းေၾကာင့္ ဘီစီ ၄၀ဝ၄ တြင္ လူသားကို စတင္ဖန္ဆင္းေၾကာင္းတြက္ခ်က္ၾကည့္လို႕ရပါသည္။ ဘီစီ ၄၀ဝ၀ ႏွင့္ ယခု ေအဒီ၂၀ဝ၀ ေပါင္းလိုက္ပါက ကမၻာၾကီးသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ဝ၀ ခန္႕သာရွိေသးသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ကမၻာၾကီး၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၆၀ဝ၀ ခန္႕ရွိၿပီဟု ဆိုပါသည္။  သမၼာက်မ္းကို ၿပန္ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ (ကမၻာဦး က်မ္း ၁း၁-၂) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေၿမၾကီးကိုဖန္ဆင္းၿပီး ေၿမၾကီး သည္ အဆင္းသ႑ာန္မရွိ လြတ္လပ္ လဟာၿဖစ္၏ ဟုဆိုထားပါသည္။ (အခန္းငယ္ ၃-၅) မွာမွ ပထမေန႕မွာ အလင္းႏွင့္အေမွာင္ကို ဖန္ဆင္းေၾကာင္းေဖၚၿပထားပါသည္။ (ဆာလံက်မ္း ၁၀၄း၃၀) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေၿမၾကီးမ်က္ႏွာကို အသစ္ၿပဳၿပင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖၚၿပထားပါသည္။ ကမၻာၾကီးသည္ မူလကမၻာ၊ စာတန္ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာကမၻာႏွင့္ အသစ္တဖန္ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ထားေသာ ကမၻာဟူ၍ သံုးပိုင္းရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကမၻာၾကီး၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၆၀ဝ၀ ခန္႕ရွိၿပီဟု သိပၸံပညာရွင္တို႕၏ အဆိုသည္ မွန္ကန္ႏိုင္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၏ပဌနာေတာ္တြင္လည္း ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီး ေစသတည္းဟု ဆိုထားပါသည္။

သမၼာက်မ္းတြင္ အာဒံမွစ၍ ႏွစ္ငါးရာဝန္းက်င္ခန္႕တိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာၿဖစ္ရပ္မ်ား တို႕အား မွတ္သား၍ လြယ္ကူရန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေဖၚ ၿပေပးလိုပါသည္။ ဘီစီ ၄၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ လူသားအားလံုး ၏အဖအာဒံကို ဘုရားကဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၃၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ဘုရားႏွင့္အတူသြား လာသူ ဧေနာက္ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ သူ႕ကိုဘုရားက အရွင္လတ္လတ္ ေကာင္းကင္ဘံု သို႕ခ်ီေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၃၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ ေနာဧေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၂၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ကမၻာၾကီးကို ဘုရားကေရႏွင့္စီရင္ခဲ့ရာတြင္ ဘုရားႏွင့္အတူသြားလာေသာ ေၿဖာင့္မတ္သူ ေနာဧႏွင့္မိသားစုရွစ္ဦးသာ က်န္ခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၂၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ အစၥလာမ္၊ ဂ်ဴးႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တို႕၏ စံထားရာ ယံုၾကည္ၿခင္း၏ ဖခင္ ၿဖစ္ေသာ အာၿဗဟံ ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၁၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကို ဘုရားထံမွယူေဆာင္လာသူ ေမာေရွေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၁၀ဝ၀ တြင္ ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ထိေတြ႕ၿပီး သိုးေက်ာင္းသားဘဝမွ ရွင္ဘုရင္ၿဖစ္လာသူ ဒါဝိတ္မင္းၾကီး ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ ဘဲ ဘုရားကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကေသာ ဂ်ဴးတို႕၏ႏိုင္ငံၿဖစ္သည့္ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ တိုင္းတစ္ပါးတို႕၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ၿခင္း ကိုခံခဲ့ရပါသည္။ ေအဒီႏွင့္ ဘီစီကူးေၿပာင္းကာလတြင္ ေအဒီႏွင့္ဘီစီကိုပိုင္းၿခားေပးခဲ့သူ ေယရႈဘုရားေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာသည္ ၫွင္းပန္းႏွိပ္ဆက္ၿခင္းကိုခံရေသာဘာသာမွ လူအမ်ား ကိုးကြယ္လာေသာဘာသာတစ္ခုၿဖစ္လာပါသည္။ ေအဒီ ၁၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ ဘာသာေရး စစ္ပြဲၿဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၁၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ေပးခဲ့သည့္ မာတင္လူသာ ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ယခု ေအဒီ ၂၀ဝ၀ ဝန္းက်င္တြင္ ခ်ီေဆာင္ၿခင္းကာလႏွင့္ ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလ တို႕ ၿဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေယရႈဘုရားေလာက ကမၻာေၿမေပၚသို႕ ဒုတိယအၾကိမ္ျြကဆင္းလာကာ ေလာက ကမၻာၾကီးကို ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ေခတ္ အဆက္ဆက္မွလူသားတို႕ႏွင့္ မာရ္နတ္အား တရားစီရင္မည္ၿဖစ္ၿပီး ထာဝရငရဲႏွင့္ ထာဝရေကာင္းကင္ဘံုသို႕ သြားၾကရမည္ ၿဖစ္ေပသည္။ မွတ္သားစရာတစ္ခုအေနၿဖင့္ လူတို႕၏သက္တမ္းမွာ ေရမလႊမ္းမိုးမွီ ႏွစ္ေပါင္းကိုးရာေက်ာ္သည္အထိ အသက္ရွင္ခြင့္ ရၾကေသာ္လည္း ေရလႊမ္းမိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူတို႕၏သက္တမ္းသည္ တၿဖည္းၿဖည္း တိုလာကာ ႏွစ္တစ္ရာႏွစ္ဆယ္ မွ(က ၆း၃) ယခုအခါ ခုႏွစ္ဆယ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ (ဆာ ၉၀း၁၀)

အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေဆြေတာ္စဥ္မ်ိဳးေတာ္ဆက္စာရင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေဖၚၿပရလွ်င္ အာဒံမွ ေနာဧအထိ ဆယ္ဆက္၊ ေနာဧမွ အာၿဗဟံအထိ ဆယ္ဆက္၊ အာၿဗဟံမွဒါဝိဒ္ထိ တစ္ဆယ့္ေလးဆက္၊ ဒါဝိဒ္မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သို႕ ေၿပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္ထိ တစ္ဆယ့္ေလးဆက္၊ ဗာဗုလုန္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္မွ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဖြားၿမင္ခ်ိန္ထိ တစ္ဆယ့္ေလးဆက္တို႕ ၿဖစ္ၾကပါသည္။

ဤမွ်ေလာက္ၾကီးစြာေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူၿခင္းတရားကို ငါတို႕သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊  အၿပစ္ဒဏ္ႏွင့္အဘယ္သို႕ လြတ္ၾကလိမ့္မည္နည္။ (ေဟၿဗဲ ၂း၃)

ဘာသာတရားအားလံုးေကာင္းပါသည္။ ဘုရားအားလံုးလည္းေကာင္း ၾကပါသည္။သို႕ေသာ္မည္သည့္လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မွ မိမိကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား၏ ဆိုဆံုးမမႈ စံကို မွီေအာင္လိုက္ႏိုင္ေသာလူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေပၚမရွိ။ ထို႕ေၾကာင့္ တရားက လူကိုမကယ္တင္ႏိုင္ပါ၊ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားကသာလွ်င္ လူကိုကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ အစြဲကင္းၿပီးေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါေစေသာ္။ ေယရႈၿမတ္နာမ၌ အာမင္။

 

ဘာ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္

သင္သည္ မည္သည့္အရွင္ဘုရားသခင္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘယ္လိုနည္းၿဖင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပါသနည္း ?

ကြ်ႏု္ပ္သည္ အနႏၱေမတၱာရွင္ႏွင့္ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ၿဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ပါသည္။

ထိုအရွင္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ ရပါသနည္း ဟုဆိုရာ၌ ေလာကတြင္ လူတို႕သတ္မွတ္ကိုးကြယ္ၾကေသာ ဘုရားမ်ားစြာရွိၿပီး ေပၚထြန္း ခဲ့ပါသည္။ ထိုအရွင္မ်ားအားလံုးက ေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္ဖို႕တရားလမ္းကို ၿပေပးၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ပညတ္ႏွင့္သီလတို႕ကို စံခ်ိန္မွီေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ ႏိုင္ၿခင္းငွါ မတတ္စြမ္းႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ထိုက္တန္ သည္မွာ ငရဲသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားမ်ားစြာအထဲမွ ေယရႈဘုရားသည္ လူတို႕၏ အၿပစ္ရဲ႕အခေသၿခင္းအတြက္ ကိုယ္စားေပးဆပ္ကယ္တင္ခဲ့သည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ ကယ္တင္ရွင္ ဘုရားၿဖစ္၍ ထိုအရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထိုအရွင္ ကို အကြ်ႏု္ပ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္လက္ခံပံုမွာ –

က) ကြ်ႏု္ပ္သည္ အၿပစ္သားၿဖစ္ၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်င့္သီလတို႕ကိုလည္း စံခ်ိန္မွီေအာင္မက်င့္ႏိုင္ပါ။

ခ) ေယရႈဘုရားသည္ အၿပစ္ကင္းစင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္အၿပစ္အတြက္အေသခံကာ ေသၿခင္းမွ သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အၿဖစ္စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ လက္ခံယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ပါသည္။

ဂ) ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ေယရႈအားၿဖင့္ ေၿဖာင့္မတ္သူေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ၿပီး ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ အား ထုတ္ေနသူမဟုတ္ပါဘဲ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္သည့္ အတြက္ေကာင္းေသာအမႈတို႕ကိုမၿပဳဘဲမေနႏိုင္သူ အၿဖစ္မေနာ ေၿပာင္းသြားပါသည္။

 

ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္

ငရဲႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အမွန္တကယ္ရွိပါသလား ?

လူအခ်ိဳ႕က ငရဲဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္မရွိပါ၊ လူတို႕ကိုေၿခာက္လွန္႕ေသာ အရာသာၿဖစ္ပါသည္၊ ဘုရားက ေမတၱာရွင္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူ႕ကိုမွ ငရဲသို႕ ခ်လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုတတ္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏႈတ္မွ သူေဌးၾကီး ႏွင့္ လာဇရုအေၾကာင္းအားၿဖင့္ ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္း ေၿပာၿပခဲ့ပါသည္။ ေယရႈ ေၿပာေသာစကားသည္ မုသာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။ မုသာစကား ကိုေၿပာအံ့ေသာငွါလူၿဖစ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ဟု က်မ္းစာကဆိုထားပါသည္။

 

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္းကို ရွင္းၿပေပးလို႕ရႏိုင္ပါသလား ?

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္းကို ရွင္းၿပေပးလို႕ရႏိုင္ပါသလား  ?

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္သံုးပါးပါဝင္ၿပီး ဖန္ဆင္းၿခင္း ကယ္တင္ၿခင္း အစရွိသည့္အမႈတို႕ကို အတူတကြ တလံုးတဝတည္း လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ က်မ္းစာ တြင္ ငါတို႕ႏွင့္တညီတသဏၭာန္တည္းလူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႕ ဟုဆိုရာ၌ အမ်ားကိန္းကို သံုးႏႈန္းထားပါသည္။ ပုဂိၢဳလ္သံုးပါးစလံုး ဂုဏ္ရည္တူ တန္ခိုးတူညီၾကၿပီး ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာဟု အမည္နာမရွိေသာထိုဘုရားတြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္က ပိုၿပီးၾကီးၿမတ္သည္ဟူ၍ မရွိပါ။

လူအခ်ိဳ႕ကေယရႈသည္ဘုရား မဟုတ္ပါ ထို႕ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား တစ္ပါးတည္းကိုသာ ကိုးကြယ္နာခံမည္ဟု ဆိုၾက ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တို႕၏ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈသည္ သမၼာက်မ္းအေပၚတြင္ လံုးဝအမွီၿပဳထားၿပီး သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ ကဆိုထားသည့္အတိုင္း တေသြမတိမ္း လိုက္နာ နာခံေသာ ဘာသာတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းကိုလည္း ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ားအၿဖစ္ အၾကြင္းမဲ့လက္ခံ ယံုၾကည္ ထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းတြင္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ေကာင္းကင္မွ အသံေတာ္ အားၿဖင့္ ေယရႈဘုရားကို ဤသူကား ငါႏွစ္ သက္ၿမတ္ႏိုးရာ ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း။ သူ၏ စကားကို နားေထာင္ရမည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ (more…)

 

ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေသာအခါ ေရႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူရပါသည္။ ေယရႈကို မၿမင္မၿခင္းေရထဲႏွစ္ထားသည္ဆိုတာဟုတ္ပါသလား ?

က်မ္းစာက ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ၿခင္းငွါ စိတ္ႏွလံုးၿဖင့္ယံုၾကည္ရ၏။ ကယ္တင္ၿခင္းသို႕ေရာက္ၿခင္းငွါ ႏႈတ္ၿဖင့္ဝန္ခံရ၏။ (ေရာ ၁၀း၁၁) ေယရႈက အၾကင္သူသည္ လူတို႕ေရွ႕မွာငါ့ကိုဝန္ခံအံ့၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္တို႕ေရွ႕မွာ ငါသည္ ထိုသူကို ဝန္ခံမည္။(လု ၁၂း၈)  ေယရႈက ငါ့ကို၄င္း ငါ့စကားကို၄င္းရွက္၏။ ငါ၏ဘုန္း၊ မိမိအဘခမည္းေတာ္၏ ဘုန္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႕၏ ဘုန္းကို ေဆာင္လ်က္ ၾကြလာေသာအခါ ထိုသူကိုရွက္ေတာ္မူလတံ့။ (လု ၉း၂၆)

ႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူသည္ဆိုသည္မွာ လူမ်ားေရွ႕တြင္ မိမိအားအသက္ေပး ကယ္တင္ခဲ့ေသာ ေယရႈဘုရားကို မရွက္မေၾကာက္ ဝန္ခံၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ သင္းအုပ္ဆရာက သင္သည္ ေယရႈကို မိမိရဲ႕ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အသက္သခင္ အၿဖစ္လက္ခံယံုၾကည္ပါသလားဟု ေမးေသာအခါ ယံုၾကည္ပါ၏ဟုဝန္ခံရၿပီး ေရထဲ တစ္ခ်က္ႏွစ္လိုက္ကာ ခ်က္ၿခင္းၿပန္ထေစပါသည္။ ထိုအရာသည္ ေယရႈႏွင့္အတူ အေသခံ ၿခင္း သၿဂိဳဟ္ၿခင္းႏွင့္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းကို ပံုေဆာင္ပါသည္။

လူတို႕ေရွ႕ ထိုကဲ့သို႕ၿပဳၿခင္းသည္ အလြန္အဓိပၸါယ္ေလးနက္လွပါသည္။ ဥပမာ ေဒၚလာတစ္ရာတန္ပိုက္ဆံကို ထုတ္လုပ္ဖို႕ စာရြက္တန္ဘိုးတစ္ေဒၚလာႏွင့္ မွင္ဘိုး တစ္ေဒၚလာသာကုန္က်သည္ဟုဆိုေပမည့္ ထိုေငြၿဖင့္ေဈးသြားဝယ္လွ်င္ ႏွစ္ေဒၚလာ တန္သာ မဟုတ္ဘဲ ေဒၚလာတစ္ရာႏွင့္ တန္ဘိုး ညီမွ်ေသာ ပစၥည္းကိုရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းႏိုင္ငံေတာ္၏ အသိအမွတ္ၿပဳ ႏိုင္ငံေတာ္ အမွတ္တံဆိပ္ ပါရွိေနၿခင္း ေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္း၄င္း ႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူရာတြင္လည္း အဓိပၸါယ္ ေလးနက္မႈမရွိဟုထင္ရေပမည့္ မ်က္ၿမင္မရေသာ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ သား အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းခံရေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္လိုက္ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါ သည္။ အလြန္တရာမွ တန္ဘိုးရွိလွေသာ ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ မဂၤလာပြဲပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားကတြန္းအားေပး၍၊ မိန္းမလိုခ်င္၍၊ အခြင့္အေရး ရလို၍ ႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံ ယူၿခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိပါ။ ေယရႈဘုရားကိုယံုၾကည္ၿခင္းၿဖင့္ ခံယူေသာႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာမွ သာလွ်င္ အက်ိဳးရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ထူးၿခားခ်က္မွာ အဘယ္သို႕နည္း ?

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ထူးၿခားခ်က္မွာ အဘယ္သို႕နည္း ?

လူသားတိုင္းတို႕တြင္မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာဘာသာတရားရွိၾကၿပီးဘာသာ တရားတိုင္းတြင္ အထြဋ္အၿမတ္ထားကိုးကြယ္ရာေန႕တစ္ ေန႕ေတာ့ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ဘာသာမဲ့မ်ားပင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုကိုးကြယ္တတ္ၾကၿပီး မိမိေမြးေန႕တြင္ သက္သတ္လြတ္ စားတတ္ ၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ထေၿမာက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ ငါတို႕ေဟာေၿပာၿခင္း၌အက်ိဳးမရွိ သင္တို႕ယံုၾကည္ၿခင္း၌လည္း အက်ိဳးမရွိ။ ထိုမွ်မက ငါတို႕သည္ ဘုရားသခင္ ၏အမႈမွာ မမွန္ေသာသက္ေသခံၿဖစ္ၾက၏။ (၁ေကာ ၁၅း၁၄-၁၅)

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္အရ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ဘာသာတရားထက္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ တို႕၏ အပတ္စဥ္ အထြဋ္အၿမတ္ထားကိုးကြယ္ရာ တနဂၤေႏြေန႕သည္ ေယရႈဘုရားရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရာ ေန႕ရက္ၿဖစ္ပါသည္။