အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အသင္းေတာ္သမိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ December 25, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 3:17 am
Tags:

ဘီစီေလးတြင္ ေယရႈဘုရားလူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၂၆ ခန္႕မွစ၍ သံုးႏွစ္တာ သာသနာၿပဳခဲ့ကာ ေအဒီ သံုးဆယ္ခန္႕၌ ကားတိုင္ထက္တြင္ လူသားအားလံုး၏ အၿပစ္အတြက္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ၿပီး တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္အတူေနထိုင္ခဲ့ကာ သံလြင္ေတာင္မွတဆင့္ မိမိၾကြၿမန္းလာရာေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ငါးရာမကေသာ လူမ်ား၏ေရွ႕မွ ၿပန္လည္ တက္ၾကြသြားခဲ့ပါသည္။
ေယရႈဘုရား ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ တက္ၾကြသြားၿပီး တပည့္ေတာ္ တရာ့ႏွစ္ဆယ္ တို႕သည္ ေယရႈဘုရား မွာထားေတာ္မူ ခဲ့သည့္အတိုင္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕အထက္ခန္းမတြင္ ေလာကသို႕ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းၾကြလာခ်ိန္အထိ ၾကိဳးစားလ်က္ ဆုေတာင္းေစာင့္ေနခဲ့ပါသည္။ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႕တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သန္႕ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံယူခဲ့ၾကၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ အရွိန္အဟုန္ၿဖင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ မွစတင္ကာ ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားကို ေဟာၾကား သက္ေသခံခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသတင္းစကားအတြက္ တမန္ေတာ္မ်ား အားလံုးနီးပါး အသက္ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပတရုႏွင့္ ရွင္ေပါလုတို႕သည္ သာသနာၿပဳရင္း မာတုရမ်ား အၿဖစ္ ေအဒီ ၆၅ ခန္႕တြင္ အသတ္ခံရၿပီးခ်ိန္၌ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားတို႕သည္ ေၿမထဲပင္လယ္ဝန္းက်င္တေလ်ာက္တြင္၄င္း၊ အီဂ်စ္ၿပည္မွ ေရာမႏွင့္ စပိန္အထိႏွံ႕ ၿပားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအၿပင္ ေရာမအင္ပါယာ၏ အၿပင္ပၿဖစ္ေသာ အေရွ႕ဘက္ႏိုင္ငံ မ်ား၌လည္း အသင္းေတာ္မ်ား ရွိၾကၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း အသင္းေတာ္ကို တမန္ေတာ္ ေသာမမွ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုေအဒီ၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဧဝံေဂလိ ႏွံ႕ၿပားေရး လုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းစြာစတင္ ခဲ့ၿပီဆိုသည္ကို ေတြ႕ၿမင္ရပါလိမ့္မည္။
ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားသည္ ပထမရာစုတြင္ နီရိုးဘုရင္(ေအဒီ ၆၄)၏ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္း သတ္ၿဖတ္ၿခင္းကို ခံခဲ့ရ ပါသည္။ နီရိုးဘုရင္သည္ ေရာမၿမိဳ႕ၾကီးကို ကိုယ္တိုင္ မီးရိႈ႕ခဲ့ၿပီး သူ႕ကိုၿပန္လည္ေတာ္လွန္ႏိုင္ၿခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေသာ အားနည္းသည့္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ လက္ခ်က္ဟုယိုးစြပ္ကာ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဖမ္းဆီး သတ္ၿဖတ္ခဲ့ပါသည္။ နီရိုးဘုရင္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားတို႕ကို အရွင္လတ္လတ္မီးရိႈ႕လ်က္ လူသားမီးရွဴးတိုင္မ်ားၿပဳလုပ္ကာ ဘုရင္၏ဥယ်ာဥ္၌ ပြဲခံခဲ့သည့္ စိတ္မၿငိမ္သက္ သူဟူ၍ ၄င္း၊ စိတ္မႏွံ႕သူဟူ၍ ၄င္း သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ မင္းတစ္ပါးလည္းၿဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယရာစုတြင္ ေရာမရွင္ဘုရင္၏ရုပ္တုကို ခရစ္ယာန္မ်ားက မကိုးကြယ္သည့္အတြက္ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္း အေသသတ္ၿခင္း ခံခဲ့ရကာ တတိယရာစုတြင္ ႀကီးထြားလာေသာ ခရစ္ယာန္တို႕အား ႏိုင္ငံေရးအရ တစ္ေန႕ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ လိမ့္မည္ဟူေသာ အၿမင္ၿဖင့္ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္းသတ္ၿဖတ္ခဲ့ၾကၿပန္ပါသည္။ ကနဦး အသင္းေတာ္၏ ခရစ္ယာန္မ်ားတို႕သည္ ေခါင္းၿဖတ္အသတ္ ခံရၿခင္း၊ မီးႏွင့္ ကင္ၿမႇိဳက္၍အသတ္ခံရၿခင္း၊ သံညႇပ္မ်ားၿဖင့္ အပိုင္းပိုင္းကိုက္ၿဖတ္ၿခင္း၊ လႊႏွင့္ အပိုင္းပိုင္းတိုက္ၿဖတ္ၿခင္း၊ သားရဲတိရစာၦန္တို႕၏ အစာအၿဖစ္ၿဖင့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုၿဖင့္ ရက္စက္စြာ ကြပ္မ်က္ၿခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ေလ်ာ့မသြားသည့္ အၿပင္ တိုးလို႕သာလာၿခင္းက ေရာမအစိုးရကိုပင္ တုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါသည္။
ေအဒီ ၃၁၂ တြင္ ေရာမ၌ ကြန္စတင္တိုင္း ဘုရင္ၿဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ တိုက္ပြဲမ်ားဆင္ႏြဲရင္း အေရးၾကီးဆံုးေသာ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲၾကီးမတိုင္မီတစ္ညတြင္ ထူးဆန္းေသာ အိပ္မက္ရူပါရံုတစ္ခုကို ၿမင္မက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအိပ္မက္၌ လက္ဝါး ကပ္တိုင္ၾကီး တစ္ခုကို႐ႈၿမင္ရၿပီးလွ်င္ ၾကားရေသာအသံကား၊ ဤအထိမ္းအမွတ္အားၿဖင့္ သင္သည္ေအာင္ၿမင္လိမ့္မည္ဟု ၿဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ၄င္း၏ စစ္အသံုးအေဆာင္မ်ားတို႕၌ ကားတိုင္ တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ေစလ်က္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရာ ၄င္း၏ အစိုးရိမ္ဆံုးေသာ ေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲကို ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေအဒီ၃၁၃ တြင္ မီလန္အမိန္႕ေတာ္ ရာဇသံကို ကြန္စတင္တိုင္းမွ ထုတ္ၿပန္လိုက္ၿပီး ထိုအမိန္႕ေတာ္မွာ လူမ်ားတို႕အား မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာဘာသာကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဟူ၍ၿဖစ္ပါသည္။
ကြန္စတင္တိုင္းသည္ ေရာမႏိုင္ငံတြင္ မထမဦးဆံုးေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရင္ ၿဖစ္လာသကဲ့သို႕ ေရာမအင္ပါယာတစ္ခုလံုးလည္း ခရစ္ယာန္ အင္ပါယာၿဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ကြန္စတင္တိုင္းဘုရင္သည္ ခရစ္ယာန္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ၿဖစ္သည့္ အီစတမ္ဘူလ္ ဟူ၍ေခၚေသာ ကြန္စတင္တီႏိုပယ္လ္ၿမိဳ႕သစ္ၾကီးကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေရာမစစ္တပ္မ်ားတြင္လည္း ခရစ္ေတာ္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိေသာ စာလံုးကို ေဟလသအကၡရာၿဖင့္ အလံမ်ားတြင္ ေရးသားအသံုးၿပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ကြန္စတင္တိုင္းဘုရင္ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ၿပီး မၾကာမီပင္ တနဂၤေႏြေန႕ကို ဝတ္ၿပဳရာေန႕ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာအားလပ္ရက္ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ေအဒီ ၅၉၀ တြင္ ရိုမန္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဂရယ္ဂိုရီက တည္ေထာင္အစၿပဳခဲ့ၿပီး ေရာမအင္ပါယာ တန္ခိုးၾကီးခ်ိန္ၿဖစ္၍ အေနာက္ကမၻာကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦး သံုးရာစုအတြင္း ခရစ္ယာန္မ်ားတို႕ သည္ ေယရႈကို အသက္ေပး ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသလို ခရစ္ယာန္ဟု အမည္ခံဖို႕ မိမိ၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအားလံုးကို စြန္႕ခဲ့ၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္သံုးရာစု ေနာက္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ လူအမ်ားကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာ၊ အာဏာရွိေသာ ဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာတစ္ခု ၿဖစ္လာေသာအခါ သာ၍ ဘာသာေၿပာင္းလာသူမ်ား၊ အာဏာ ရလို၍ ဘာသာေၿပာင္းလာသူမ်ား တို႕ႏွင့္ သမၼာတရားကို သိကြ်မ္းၿခင္းမရွိေသာ အတု အေယာင္ ခရစ္ယာန္မ်ား ၿဖစ္လာၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္သည္လည္း ေလာကီဆန္ လာၿပီး မိစၦာဒိ႒ိအယူဝါဒမ်ားႏွင့္ လြဲမွားေသာအယူဝါဒမ်ားစြာ တို႕သည္လည္း အသင္းေတာ္တြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ လာပါသည္။ ထိုအယူဝါဒမ်ားၿဖင့္ ခရစ္ယာန္ အခ်င္းခ်င္း ၿပႆနာမ်ား ၿဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားဆိုင္ရာ သြန္သင္မႈ အလြဲမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ၿခင္းဆိုင္ရာ လြဲမွားေသာဩဝါဒမ်ား ရွိလာပါသည္။
ထို႕ေနာက္  ေအဒီ ၆၀ဝ ခန္႕တြင္ မြတ္ဆလင္ဘာသာေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာေက်ာ္အတြင္း ဥေရာပ တိုက္တစ္ခုလံုး နီးနီးကို မြတ္ဆလင္တပ္မ်ားက နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ခဲ့ရာတြင္ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပါသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအဒီ ၁၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းဝင္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည့္ ၿပင္သစ္ႏွင့္ဂ်ာမဏီတို႕ဦးေဆာင္ၿပီး မြတ္ဆလင္တပ္မ်ားကို တိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ ခရုစိတ္စစ္ပြဲၾကီး ၿဖစ္ပြါးခဲ့ၿပန္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံမ်ားတို႕ကိုလည္း ၿပန္လည္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ခရုစိတ္ေခၚ ဘာသာေရးစစ္ပြဲၾကီးၿပီးသည့္ေနာက္ ေရာမႏွင့္ ဂရိတို႕ အာဏာၿပိဳင္မႈႏွင့္ အၿငင္းပြါးမႈမ်ားၿဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားက က်မ္းစာကို ဂရိလိုေရးၿပီး ဂရိဘာသာစကားၿဖင့္ စာသင္ၾကားၿခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႕သည္ မူရင္း ခရစ္ယာန္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္ဟု ဆို၏။ ေရာမတို႕သည္ ဂရိဘာသာစကားၿဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနရေသာ္လည္း အာဏာၾကီးစိုးမႈတြင္ ေရာမတို႕ကသာသၿဖင့္ ဂရိတို႕က လက္မခံလိုၾကေပ။ ဂရိတို႕က ဗာတီကန္သည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည္ဟုၿမင္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးကိုလည္း အယံုအၾကည္မရွိေသာေၾကာင့္ အေရွ႕တိုင္းဂရိမ်ားက အေနာက္တိုင္းေရာမမွ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ရိုမန္ကက္သလစ္က ၿပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ စပိန္ စသည့္ႏိုင္ငံတို႕ကို ေရာမလက္ေအာက္ခံၿဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားသည္။ ဂရိတို႕ကလည္း ႐ုရွားတခြင္ကိုခ်ဲ႕ထြင္ ကာ ရုရွား ေအာ္သိုေဒါက္ အသင္းေတာ္မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ရုရွားမွတဆင့္ ေဟာ္လန္၊ ယူကေရးနီးယား တို႕ကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယေန႕တိုင္ အေနာက္ဥေရာပ သည္ ရိုမန္ကက္သလစ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး၊ အေရွ႕ဥေရာပမွာ ရုရွား ေအာ္သိုေဒါက္၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းတို႕ ေၾကာင့္ ေရာမႏွင့္ ဂရိတို႕သည္ ခ႐ုစိတ္စစ္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ဂိုဏ္းကြဲခဲ့ၾကရပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ေအဒီ ၁၅၁၇ တြင္ မာတင္လူသာ၏ ခရစ္ယာန္ဘာသာၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း ၿဖစ္ေပၚလာကာ ပရိုတက္စတင့္ အသင္းေတာ္မ်ားေပၚထြက္လာသည္။ မာတင္လူသာသည္ ဂ်ာမဏီလူမ်ိဳး ကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္မွ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးၿဖစ္ပါ သည္။ ေရာမကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္၏ ဩဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မွားယြင္းေနေၾကာင္းကို ေထာက္ၿပၿပီး လူသာရင္ အသင္းေတာ္ကို ေပၚထြက္ေစခဲ့သူ ၿဖစ္ပါသည္။၄င္းေနာက္ ၿပင္သစ္လူမ်ိဳး ကယ္လ္ဗင္ ကလည္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေသာ အသင္းေတာ္(Reformed Church) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ ဂြ်န္ေနာက္ (John Knox) စေကာ့တလန္ကလည္း ပရက္ဗီေတးရီးယန္းအသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ အဂၤလန္ ရွင္ဘုရင္ကလည္း အဂၤလီကန္ အသင္းေတာ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဂြ်န္ဝက္စလီကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သကဲ့သို႕ ဂြ်န္စမစ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ၿခင္းအသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾက၏။ ဤအသင္းေတာ္ မ်ာ အားလံုးသည္ ေအဒီ ၁၅၁၇ မွေအဒီ ၁၆၀ဝ အတြင္း ေပၚထြက္လာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါ သည္။
ေအဒီ ၁၈၀ဝ ခန္႕တြင္ ဝိညာဥ္ႏိုးထမႈမ်ားရွိလာကာ သာသနာၿပဳၿခင္းမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာသည္။ ဝီလ်ံကယ္ရီသည္ အိႏၵိယသို႕၄င္း ဆရာၾကီး ယုဒသန္သည္ ၿမန္မာၿပည္သို႕၄င္း သာသနာၿပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သာသနာၿပဳမ်ားစြာ ေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး အာရွ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိကအထိ အသင္းေတာ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။
ေအဒီ ၁၉၀ဝ အစၿပဳခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ Kansas ၿပည္နယ္Topeka ၿမိဳ႕တြင္ လူအခ်ိဳ႕စုေဝးကာ ဆုေတာင္းခဲ့ရာမွ အထက္ခန္းမ ၌ တပည့္ေတာ္တို႕ ခံစားရသကဲ့သို႕ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏိုးထမႈ ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုႏိုးထမႈၿဖင့္သာသနာၿပဳခဲ့ၾကရာမွစၿပီး ဂိုဏ္းဂဏအသီးသီးသို႕ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏိုးထမႈပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၉၃၀ တြင္ ဝိညာဥ္ ေတာ္ႏိုးထမႈရွိေသာ သူမ်ားစုေပါင္းၿပီး Assembly of God (AoG) အသင္းေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ကြဲၿပားေနေသာ ခရစ္ယာန္တို႕အား ၿပန္လည္စည္းရံုးႏိုင္ ရန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဧဝံေဂလိမိႆဟာရဟု ေခၚသည့္ အစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ၁၉၅၀ တြင္  World Council of Churches (W.C.C) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ၄င္းအဖြဲ႕တြင္ လစ္ဘရယ္ဝါဒကို လက္ခံေသာ အသင္းေတာ္ မ်ားပါဝင္လာပါသည္။ လစ္ဘရယ္ဝါဒတြင္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားဆိုင္ရာ မတူညီေသာ ဩဝါဒမ်ားႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္းဆိုင္ရာ မတူညီေသာ ဩဝါဒမ်ား ရွိၾကပါသည္။ (ေသဆံုး ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမႈၿပဳေပးၿခင္းႏွင့္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ ဆုေတာင္းေပးၿခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ၿဖင့္ ကယ္တင္ၿခင္းရဖို႕သြန္သင္ၿခင္း၊ ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ ေယရႈ ဘုရား အသြင္တစ္မ်ိဳးစီၿဖင့္ရွိၿပီး ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ ကယ္တင္ၿခင္းတရားရွိသည္ဟု ဆိုၿခင္း) ယေန႕ ကမၻာ့လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႕သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ ၈၀% သည္(W.C.C) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၿဖစ္ၾကကာ က်န္ ၂၀% ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား တို႕သည့္  World Evangelical Fellowship (W.E.F)  ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။ (W.E.F) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားႏွင့္ ေယရႈအားၿဖင့္သာလူသားတိုင္း ခမည္းေတာ္ထံသို႕ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ သမၼာတရားကို လက္ခံယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းဂဏမ်ားအားလံုး ပါဝင္ပါသည္။ အထက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအား လစ္ဘရယ္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဧဝံေဂလိခရစ္ယာန္ ဟူ၍လည္း ေခၚၾကပါသည္။

 

ေၿပာင္းလဲၿခင္း သံုးမ်ိဳး December 10, 2009

(၁)     အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း (လက္ဝါးကားတိုင္တရားႏွင့္ ဘုရား၏ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာၿဖင့္ၿပဳၿပင္ေပးမႈ)

ထိုေၿပာင္းလဲၿခင္းသည္ ဘုရား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ဘုရား၏အၿမင္ၿဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားေအာက္တြင္ အသက္ရွင္စဥ္ လူေဟာင္းၿဖစ္ၿပီး ေက်းဇူးတရားေအာက္သို႕ ေရာက္လာေသာသူသည္ လူသစ္ၿဖစ္ပါသည္။ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ၿပဳၿပင္ေသာ သတၱဝါၿဖစ္၏။  ေဟာင္းေသာအရာတို႕သည္ ေၿပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ အသစ္ၿဖစ္ၾကၿပီ။ (၂ေကာ၅း၁၇) ထိုက်မ္းခ်က္သည္ အာဒံမွဆင္းသက္လာေသာ လူေဟာင္းမွ ေယရႈ၌ လူသစ္ၿဖစ္လာၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ကားတိုင္ထက္မွ ေနာင္တရေသာလူဆိုးၾကီးက မိမိသည္အၿပစ္သားၿဖစ္ၿပီး၊ ေယရႈသည္ အၿပစ္ကင္းလ်က္ ၄င္းကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံယံုၾကည္ခဲ့သူၿဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားတို႕က ေယရႈတန္ခိုးနိမိတ္မ်ားစြာၿပဳစဥ္ ေယရႈကို လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူဆိုးၾကီး၏ ယံုၾကည္ၿခင္းက ကားတိုင္ထက္မွ ေသအံ့ ဆဲဆဲ မခ်ိမဆန္႕ခံေနရေသာ ေယရႈအား လက္ခံယံုၾကည္ၿခင္းကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ၄င္း၏ ယံုၾကည္ၿခင္း အဘယ္မွ်ေလာက္ ၾကီးမားသည္ကို သိၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုလူဆိုးၾကီးအား လူ႕အၿမင္ၿဖင့္ၾကည့္ပါလွ်င္ လူဆိုး၊ အၿပစ္သား၊ မေၿဖာင့္မတ္သူ၊ အဓၶမလူအၿဖစ္ ေတြ႕ၿမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေယရႈကိုလက္ခံယံုၾကည္ၿပီးေသာအခါ ဘုရား သခင္မွ ၄င္းအား လူသစ္၊ ဘုရားသား၊ ေၿဖာင့္မတ္သူ၊ ဘုရားအလိုကို ေဆာင္ေသာသူ (မ ၇း၂၁) ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသား အၿဖစ္ၿမင္ပါသည္။

(၂)     စိတ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း ( သန္႕ရွင္ေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ၿပဳၿပင္ေပးမႈ)

ေယရႈကိုလက္ခံယံုၾကည္လိုက္ေသာအခါ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထိုသူတြင္က်ိန္းဝပ္ၿပီး ဝိညာဥ္သေဘာ ရွိလာေသာ္လည္း ဇာတိသေဘာလည္း က်န္ရွိပါေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတြင္ အေသြးအသားရွိေနေသးၿခင္း၊ ေလာကတြင္သာ ေနရေသးၿခင္း၊ ေနရာမေၿပာင္းေသးၿခင္းႏွင့္ ဘုရားက စာတန္ကို ငရဲသို႕မခ်ေသးဘဲ စာတန္အုပ္စိုးေသာ ေလာကၾကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနရ ပါေသးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဇာတိစိတ္သေဘာႏွင့္ ဝိညာဥ္စိတ္သေဘာ အၿမဲတမ္း လြန္ဆြဲၿခင္းခံေနရေသးေသာ သူၿဖစ္ေနပါသည္။

အာၿဗဟံ၏ အသက္တာတြင္ ဇာတိအားၿဖင့္ ရရွိေသာ သားဣရွေမလကို ဘုရားက ေမာင္းထုတ္ခိုင္းၿပီး ဘုရားအလိုေတာ္ၿဖင့္ ရေသာသား ဣဇက္ကိုေတာ့ ဘုရားက တင္လွဴပူေဇာ္ခိုင္းပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ဇာတိစိတ္သေဘာကို ၿငင္းဆန္ရမည္ ၿဖစ္ၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္၏လမ္းၿပၿပဳၿပင္ေပးမႈကိုခံယူ၍  တေန႕တၿခားဝိညာဥ္ စိတ္သေဘာ ၾကီးထြား ရင့္က်က္လာေသာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာၿဖင့္ အသက္ရွင္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

(၃)     အက်င့္ေၿပာင္းလဲၿခင္း (သမၼာတရား)

ကယ္တင္ၿခင္းရရွိဖို႕ လူ႕ဖက္မွလံုးဝ ၾကိဳးစာအားထုတ္မႈမလိုေပမည့္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာအတြက္ ဝိညာဥ္အသီးမ်ားၿဖင့္ ေဝဆာစြာသီးပြင့္ေနဖို႕ ဘုရားကို အစြမ္းကုန္ ကိုးစားလ်က္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ဖို႕ရန္ ဘုရားရွင္မွ အလိုရွိပါသည္။ ဝိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳး ဟူမူကား ခ်စ္ၿခင္း၊ ဝမ္းေၿမာက္ၿခင္း၊ ၿငိမ္သက္ၿခင္း၊ စိတ္ရွည္ၿခင္း၊ ေက်းဇူးၿပဳၿခင္း၊ ေကာင္းၿမတ္ၿခင္း၊ သစၥာေစာင့္ၿခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းၿခင္း ေပတည္း။ (ဂလာတိ ၅း၂၂)

 

ခရစ္ယာန္တိုင္းၿပည္နဲ႕ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ စစ္ၿဖစ္လွ်င္ ဘယ္ဖက္ကေန ေနမွာလဲ?

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:36 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တိုင္းၿပည္နဲ႕ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ စစ္ၿဖစ္လွ်င္ ဘယ္ဖက္ကေန ေနမွာလဲ?

ကြ်န္ေတာ့၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းလည္းၿဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္လည္းၿဖစ္၊ တရုတ္လူမ်ိဳးလည္းၿဖစ္သူက ေမးေသာ ေမးခြန္းေလးတစ္ခုအေၾကာင္း ၿဖစ္ပါသည္။ တကယ္လို႕ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္စစ္ၿဖစ္လွ်င္ သူက ခရစ္ယာန္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ဘယ္ႏိုင္ငံဘက္ကေန စစ္တိုက္ရမွာလဲ? ဟုေမးပါသည္။ “ႏိုင္ငံေရးစစ္ဆိုရင္ေတာ့ တရုတ္ဘက္ကေန တိုက္ေပါ့၊ ဘာသာေရး စစ္ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ဘက္ကေန တိုက္ေပါ့ ဒ‘ါေပမယ့္ ေယရႈကို ယံုၾကည္သူဆိုရင္ေတာ့ ရန္သူကိုပင္ခ်စ္ဖို႕ ေယရႈက ပညတ္ထားလို႕ ဘယ္ဘက္ကမွ မတိုက္နဲ႕ေပါ့” ဟူ၍ ၿပန္ေၿဖေပးလိုက္ပါသည္။ အရာရာ၌ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကို အေၿခခံၿပီး လိမၼာပါးနပ္စြာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကဖို႕ႏွင့္ လူတိုင္းႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနတတ္ၾကဖို႕ ေယရႈဘုရားက သြန္သင္ထားပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ဘုရားသည္ သူ၏လူမ်ားၿဖင့္စစ္တိုက္ေစၿခင္းမွာ ထိုသူတို႕ သည္ ညစ္ညဴးစြာက်င့္ၾကၿခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ၿပီး သားသမီးတို႕အား ယဇ္ပူေဇာ္ၾကၿခင္း၊ ဆံုးမသတိေပး၍လည္း မရသည့္အဆံုး ဘုရား၏ လူမ်ားကို ေစလႊတ္လ်က္ စစ္ၿဖင့္ စီရင္ေစၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္သူ

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:20 am
Tags:

ယေန႕လူသားမ်ားထဲမွ ခရစ္ယာန္တို႕၏ပန္းတိုင္ၿဖစ္ေသာေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ေရာက္ဖူးသူရွိပါသလား၊ ရွိကေဖၚၿပေပးပါ?

လူတစ္ဦးစီကို ဘုရားအသံုးၿပဳပံုႏွင့္ ေပးေသာဆုေက်းဇူးလည္းမတူညီၾကပါ၊ အခ်ိဳ႕ ေဟာၾကားၿခင္း၊ အခ်ိဳ႕က အနာေရာဂါ ၿငိမ္းေစေသာဆု စသည္ၿဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ၾကသည့္အနက္ ယေန႕ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေသာ သူမ်ား၏ သက္ေသ ခံခ်က္မ်ား ကိုလည္း ၾကားေနရပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ရွိခြင့္ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္သည္ ေကာင္းကင္ရူပါရံုကို ၿမင္ေတြ႕ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚၿပထားပါသည္။ ထို႕ထက္ ခိုင္လံုေသာ အခ်က္က ေကာင္းကင္ဘံု ရွိသည္ဆိုသည့္စကားသည္ ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေၿပာခဲ့ေသာ စကားၿဖစ္သည့္ အတြက္ လံုးဝမုသာ မဟုတ္ေသာ အမွန္တည္ရွိသည့္ ဘံုၿဖစ္ပါသည္။

 

၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:16 am
Tags:

ေယရႈကိုယံုၾကည္သူသည္ ထာဝရအၿပစ္ခြင့္လႊတ္ၿခင္းကိုခံရၿပီဆိုလွ်င္ ဘုရားကိုအဘယ့္ေၾကာင့္ ေန႕စဥ္အၿပစ္ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ ေနရပါေသး သနည္း?

ဘုရားကို ေန႕စဥ္အၿပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရၿခင္းအေၾကာင္းမွာ ငရဲသို႕မက်ဖို႕ ေတာင္းပန္ရၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘဲ သားသမီးက မိဘကို ေတာင္းပန္သည့္သေဘာမ်ိဳးၿဖင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသားသမီးတို႕သည္ အၿပစ္ကိုမၿပဳမိရန္ အေရးၾကီး ပါသည္။ အၿပစ္ၿပဳမိပါက ဘုရား၏ ၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္းကိုခံရပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႕ၿပစ္ဒဏ္ ေပးၿခင္း ခံရၿခင္းသည္ပင္ မဂၤလာဟု ခံယူႏိုင္ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ အၿပစ္ၿပဳပါလ်က္ ၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္းမခံရေသာသားသည္ မင္းဦးမင္းလြင္ရေသာသားဟု က်မ္းစာက ဆိုထားပါသည္။ မင္းဦးမင္းလြင္သားတည္းဟူေသာ သားစစ္မဟုတ္သူ သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕မေရာက္ပါ။ အၿပစ္ၿပဳမိပါက ဘုရား၏ ၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္း မွလြတ္ေၿမာက္ရန္ မိမိအၿပစ္ကို ဘုရားေရွ႕တြင္ ခ်က္ၿခင္း ေဖၚၿပ၊ ဝန္ခ်၊ ေနာင္တရလ်က္ စြန္႕ပစ္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါသခင္ဘုရား၏ သနားၿခင္းဂရုဏာၿဖင့္ အၿပစ္ခြင့္ လႊတ္ၿခင္းကိုခံရပါလိမ့္မည္။

 

ကြဲျပားျခားနားခ်က္

ယဇ္ပူေဇာ္တာ ဘုရားက အေသြးနဲ႕ အသက္ကိုၾကိဳက္လို႕လား၊ ထိုရက္စက္ ေသာဘုရားကိုကိုးကြယ္ထိုက္ ပါရဲ့လား? ဘုရားကလူကိုဖန္ဆင္းၿပီး တိရိစာၦန္ႏွင့္မတူသည့္အတြက္ ထိုအပင္၏အသီးကို မစားရဟူေသာ ပညတ္တစ္ခုကို ေစာင့္ထိန္းဖို႕ ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုပညတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ သူက လူသားၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရားမဟုတ္ပါ။ စားေသာေန႕တြင္ ေသရမည္ဟုလည္း လူကိုဘဲပညတ္ခဲ့ပါသည္။ ေသရမည္ဆိုသည့္ ခပ္သိမ္းေသာ ခႏၶာတို႕၏အသက္သည္ အေသြး၌ တည္ပါသည္။(ဝတ္ ၁၈) သင္သည္ယခုအသက္ရွင္က်န္းမာေနေပမယ့္ သင့္ေသြးမ်ားကို ေဖာက္ထုတ္ လိုက္ပါက မည္သည့္ေရာဂါမွ် မရွိေပမယ့္ ေသသြားပါလိမ့္မည္။ အၿပစ္ကို ေဆးေၾကာေပးေသာအရာမွာလည္း အေသြးအားၿဖင့္သာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အၿပစ္တရား၏အခ ေသၿခင္းၿဖစ္လို႕ ထိုေသၿခင္းတည္းဟူေသာအၿပစ္ကို အသက္ တည္ရာ အေသြး အားၿဖင့္သာ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါသည္။ လူသည္မိမိကိုယ္ကို မကယ္တင္ ႏိုင္သကဲ့သို႕ သူတစ္ပါးအတြက္လည္း အေသြးၿဖင့္ အသက္ေပးလ်က္ ကယ္တင္ႏိုင္ ၿခင္းငွါ မတတ္စြမ္းႏိုင္ၾကပါ။ လူတိုင္း အၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အခ်ဳပ္သားအခ်င္းခ်င္း အာမခံေပးလို႕မရပါ၊ အခ်ဳပ္ခန္းၿပင္ပမွ ဥပေဒႏွင့္ လြတ္ကင္းသည့္ အၿပစ္မရွိ သူမွသာလွ်င္ အာမခံေပးလို႕ ရပါသည္။ ထိုနည္း၄င္း လူသားမ်ားကိုကယ္တင္ဖို႕ ဤအၿပစ္သားတို႕၏ ေလာက ကမၻာၿပင္ပမွ အၿပစ္ကင္းစင္သူေယရႈက လူ႕ဇာတိခံယူ ခဲ့ၿပီး လူသား အားလံုး အၿပစ္ရဲ့ ကိုယ္စား အေသြးသြန္းလ်က္ အေသခံခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နားလည္ႏိုင္ ေသာစကားလံုးႏွင့္ သံုးႏႈန္းရပါက ယၾတာေခ်ေပးခဲ့သည္ ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ ယဇ္ပေရာဟိတ္မွာ ေယရႈကိုယ္တိုင္ ၿဖစ္ၿပီး ယဇ္ေကာင္မွာ လည္း ေယရႈ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပဲၿဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူတို႕အတြက္ အၿပစ္ခြင့္လႊတ္ၿခင္းကာလမွာ ထာဝရၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈဘုရား ေလာကသို႕ၾကြဆင္းမလာမီ ပညတ္တို႕ကိုက်င့္ေစာင့္ရၿပီး ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းအမႈကိုလည္း ၿပဳရပါသည္။ အၿပစ္ အနာအဆာကင္းေသာ တိရိစာၦန္အေပၚ မိမိလက္ကိုတင္ၿပီး အၿပစ္ရွိသမွ်တို႕ကို ယဇ္ပေရာဟိတ္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဖၚၿပဝန္ခ်ကာ မိမိအၿပစ္ကိုယ္စား ထိုတိရိစာၦန္က အေသြးသြန္း အေသခံေပးရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ အခါယဇ္ပေရာဟိတ္မွာလူၿဖစ္ၿပီး ယဇ္ေကာင္မွာ တိရိစၦာန္ၿဖစ္ ပါသည္။ အၿပစ္ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း ကာလမွာ တစ္ႏွစ္ၿဖစ္ၿပီး ပညတ္ေတာ္တို႕ကို က်ဴးလြန္မိသည့္အခါ အခါတိုင္းလည္း ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းအမႈကို ၿပဳလုပ္ရ ပါသည္။

 

ဥပုသ္ေန႔

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:12 am
Tags:

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ ဥပုသ္ေန႕သည္စေနေန႕ၿဖစ္ပါလ်က္ တနဂၤေႏြ ေန႕ကိုဘာ့ေၾကာင့္ ဥပုသ္ေန႕အၿဖစ္ သတ္မွတ္ ကိုးကြယ္ ၾကရ ပါသလဲ?

က) တနဂၤေႏြေန႕သည္ ေယရႈဘုရားရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရာေန႕ၿဖစ္ပါသည္။ ဥပုသ္ေန႕ကလူကို ကယ္တင္ပါသလား၊ ေယရႈဘုရား၏ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ၿခင္းအေၾကာင္းက လူကိုကယ္တင္ပါသလား၊ ဘယ္ေန႕က ပိုအေရးၾကီး ပါသလဲ? ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈဘုရား ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရာေန႕ၿဖစ္သည့့္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ဝတ္ၿပဳ ကိုးကြယ္ၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ခ) ဥပုသ္ေန႕ကိုေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုေန႕ရက္တြင္ ဘုရားကိုအထူးသန္႕ရွင္းစြာ ကိုးကြယ္ဖို႕ ပညတ္ထားပါသည္။ ထိုပညတ္ကိုလိုက္နာသည့္အေနၿဖင့္၄င္း ေယရႈ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းအားၿဖင့္ ပညတ္တရား၏ က်ိန္ၿခင္း ေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ ၿပီ ဟူေသာ သေကၤတအမွတ္တစ္ခု အေနၿဖင့္၄င္း၊ စေနေန႕အစား တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ကိုးကြယ္ၾကၿခင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၁၅)

ဂ)  ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူသည္ ငါ၏ပညတ္တို႕ကို က်င့္ေစာင့္၏ဟု ေယရႈ၏ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း ပညတ္တရားေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ၾကေသာကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ေယရႈကိုခ်စ္သည့္အတြက္ ပညတ္တရားနဲ႕ အသက္ရွင္ၾကၿခင္း၊ ေယရႈကိုခ်စ္၍ ပညတ္ေတာ္ တို႕ကို က်င့္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပညတ္တရားေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္လ်က္ ေက်းဇူးတရားေအာက္တြင္ အသက္ရွင္သည့္ သေဘာၿဖင့္ တနဂၤေႏြေန႕ကို ဥပုသ္ေန႕အၿဖင့္ သတ္မွတ္ကိုးကြယ္ၾကၿခင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ (ဂလာတိ ၃း၁၃)

ထိုေန႕ရက္ကို အထူးသတ္မွတ္ကိုးကြယ္ၾကေပမယ့္ ေန႕ရက္အခ်ိန္တိုင္း အထူးကိုးကြယ္ၿခင္းကို ခံထိုက္ေသာ ဘုရား ၿဖစ္ပါသည္။ တနဂၤေႏြ တစ္ရက္ထဲတြင္သာ ကိုးကြယ္ၾကဖို႕ရန္ ဘုရားမွအလိုမရွိပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ စေနေန႕ အတြက္သာ ခရစ္ယာန္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ေန႕ရက္တိုင္း ဘုရားကို ၾကည္ညိဳႏွိမ့္ခ်လ်က္ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ေသာ အသက္တာၿဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရပါမည္။

 

ကိုယ္စားခံျခင္းသင့္မသင့္

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:12 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုသေဘာမက်ရၿခင္းမွာ သားလုပ္သမွ် အေဖကခံေပးမည္ ဟူေသာ သေဘာတရားေၾကာင့္ပါ၊ ဥပမာ သားက လူသတ္ၿပီး အေဖကခံေပး လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါက လူမိုက္အားေပးေသာဘာသာၿဖစ္မေနဘူးလား?

ထိုဥပမာသည္ သားအဖ အမွန္တကယ္မေတာ္စပ္လို႕ မိမိဖခင္နစ္နာမည္ကို မငွဲ႕ကြက္ဘဲ အၿပစ္ၿပဳၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကိုလည္း ဘုရားက မလိုလားသကဲ့သို႕ က်မ္းစာ၌ ထိုသားမ်ိဳးကို မင္းဦးမင္းလြင္ရေသာသား (မယားပါသား၊ ေမြးစားသား) ဟုေဖၚၿပ ထားပါသည္။ သားအရင္း မဟုတ္သည့္ အတြက္ ငရဲသို႕သာ သြားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

အလြယ္ဆံုး ကြ်န္ေတာ့ကိုယ္ေတြ႕ ဥပမာတစ္ခုကို သက္ေသခံရပါက ကြ်န္ေတာ္ကိုးတန္းအရြယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အားကစား သမား အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္။ ဖခင္ကခြင့္ၿပဳပါသည္၊ သို႕ေသာ္ စာေမးပြဲေအာင္ရမည္ဟု ကတိေတာင္းပါသည္။ ေအာင္စာရင္း ထြက္ေသာေန႕ သြားၾကည့္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ့နာမည္ပါမလာသည့္ အတြက္ ဖခင္၏ေပးေသာ ၿပစ္ဒဏ္ကိုခံရန္ေလးလံေသာ ေၿခလွမ္းမ်ားၿဖင့္ အိမ္သို႕ ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။ အေဖရိုက္ရင္လည္းခံမယ္၊ ၿပီးရင္ ငါလည္း ငါၾကိဳက္တာလုပ္မယ္၊ ဟူေသာ စိတ္ရိုင္းၿဖင့္ ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။ အိမ္သို႕ေရာက္ေသာအခါ ဖခင္က ၾကိဳသိေနၿပီး ဒ‘ီႏွစ္မေအာင္လည္း ေနာက္ႏွစ္ အေကာင္းဆံုးေအာင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပါ့ဟု ဖခင္၏ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းႏွင့္ အားေပး စကားသံကိုၾကားရေသာအခါ အံ့ဩခဲ့ရၿပီး အရင္ထက္ သိတတ္လိမၼာသြားသည္မွာ ကြ်န္ေတာ့ကိုယ္ေတြ႕ ၿဖစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာ ဖခင္ အရင္းရဲ့ သားသမီးအေပၚထားသည့္ ေမတၲာေၾကာင့္ သားသမီးအရင္း၏ နားလည္ သိတတ္မႈ အမွန္တရား ၿဖစ္ပါသည္။

လူကေတာ့ ေသာေၾကာင့္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းၿပခ်က္တို႕ၿဖင့္ ခ်စ္တတ္ ေပမယ့္၊ ဘုရားကေတာ့ ေသာ္လည္း ဆိုသည့္ အေၾကာင္းၿပခ်က္ၿဖင့္ လူတို႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ဥပမာ လူက လိမၼာေသာေၾကာင့္၊ လွေသာေၾကာင့္ ခ်စ္၏ဟု ဆိုတတ္ေပမည့္ ဘုရား ကေတာ့ မလိမၼာေသာ္လည္း၊ မလွေသာ္လည္း သူဖန္ဆင္းသမွ် လူသားတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ အၿပစ္ကိုရြံမုန္းေသာ္လည္း အၿပစ္သား တိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူသည့္အတြက္ မိမိအသက္ကိုပင္ မႏွေမ်ာဘဲ စြန္႕ေတာ္ မူသည့္ ဖခင္စစ္ႏွင့္ ဘုရားစစ္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုဖခင္စစ္၏ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း ေမတၱာေတာ္ကို အမွန္ခံစားရေသာ သူသည္ ေကာင္းေသာအမႈကို မၿပဳဘဲ မေနႏိုင္သူအၿဖစ္ မေနာ ေၿပာင္းသြားပါသည္။

 

အရင္က်သူႏွင့္ ေစာႏွင့္သူ

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:11 am
Tags:

ေယရႈက ဗုဒၶေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ဝ ခန္႕မွ ပြင့္တဲ့အရွင္မဟုတ္လား?

ဟုတ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရားလူ႕ဇာတိခံယူမည့္အေၾကာင္းကိုေတာ့ ကမၻာဦးအခ်ိန္ အာဒံအၿပစ္ က်ဴးလြန္ မိခ်ိန္မွ စလို႕ ထိုအၿပစ္ကိုေပးဆပ္ရန္ ဘုရားမွ လူ႕ဇာတိခံယူမည့္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာတြင္ ၾကိဳတင္ ေရးသား ထားၿပီးၿဖစ္ ပါသည္။ (က၃း၁၅)

 

ဘာံေၾကာင့္ မူကြဲပံုစံမ်ိဳးၿဖင့္ ၾကြဆင္းလာမည္နည္း?

ေယရႈဘုရားဒုတိယအႀကိမ္ေလာကသို႕ အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာ ပံုစံမ်ိဳးၿဖင့္ ၾကြဆင္းလာမည္နည္း?

ပထမအၾကိမ္ၾကြဆင္းလာခ်ိန္ကကဲ့သို႕ ႏြားစာခြက္တြင္ သိမ္ငယ္စြာ ႏွိမ့္ခ် လ်က္လူသားမ်ားကိုကယ္တင္ရန္ ၾကြဆင္းလာၿခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ပါ။ဒုတိယအၾကိမ္ေလာကသို႕ျြကဆင္းလာလွ်င္ လူသားတိုင္းၿမင္ႏိုင္မည့္ ဘုရင္တကာတို႕၏ ဘုရင္ အရွင္တကာတို႕၏ အရွင္အေနၿဖင့္ ေကာင္းကင္ဘုန္းတန္ခိုး အၿခံအရံမ်ားႏွင့္ ၾကြဆင္း လာမည္ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ားတို႕ကို ကယ္တင္ဖို႕မဟုတ္ေတာ့ သကဲ့သို႕ အၿပစ္ရွိသည္အေလ်ာက္ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ စီရင္ဖို႕ ၾကြဆင္းလာမည္ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ား၏ ပံုသက္ေသအတြက္ အေစခံဖို႕ ၾကြဆင္းလာၿခင္း မဟုတ္ေတာ့သကဲ့သို႕ ကမၻာၾကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ဘုရင္တကာတို႕၏ ဘုရင္အၿဖစ္ ၾကြဆင္းလာမည္ၿဖစ္ ပါသည္။

ယေန႕လူမ်ားစြာတို႕က ေယရႈကို ႏြားစာခြက္အတြင္းဖြားၿမင္ေသာေယရႈႏွင့္ ကားတိုင္ထက္တြင္ ေသၿခင္းဆိုးႏွင့္ေသေသာ ေယရႈ အၿဖစ္သာ အၿမင္ရွိၿပီး ဘုန္းတန္းခိုးၾကီးၿမတ္ကာ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့သည့္ အႏိႈင္းမဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ ၿဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ မသိၿမင္ခ်င္ၾကေတာ့ပါ။ လူတို႕ကို တစ္ေန႕တရား စီရင္မည့္အရွင္ ၿဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ မၾကားခ်င္ၾကေတာ့ပါ။