အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ၾကီးျမတ္ေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:59 am
Tags:

ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ၿမတ္မ်ားထက္ ထူးၿခားသည့္ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါး။ ေခာတ္အဆက္ဆက္တြင္ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစား ကိုးကြယ္ၿခင္းကိုခံခဲ့ ရေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ၿမတ္မ်ား မ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္အခါ လူမ်ားအေပၚ တန္ခိုးဩဇာအာဏာ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ၿခင္း ရွိခဲ့ပါေသာ္ၿငားလည္း သူတို႕ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၄င္းတို႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူတို႕အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ စြမ္းမ်ား တၿဖည္းၿဖည္း ေမွးမွိန္လာကာ အခ်ိဳ႕ကိုပင္ လူမ်ားေမ့ေပ်ာက္ကုန္ၾကၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအထဲမွ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး မွာ ထိုကဲ့သို႕ မဟုတ္ပါ။ ေခာတ္ကာလ တိုးတက္ ေၿပာင္းလဲလာေလ သူ႕ကိုယံုၾကည္ လက္ခံသူမ်ား မ်ားၿပားလာေလၿဖစ္ၿပီး ႏွစ္မ်ား ၾကာလာေလ လူသားတို႕အေပၚ သူ၏တန္ခိုး ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း ၾကီးမားလာေလပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လက္ဝါးကားတိုင္ထက္ လူမ်ားေရွ႕တြင္ သူ႕ကို ကြပ္မ်က္လိုက္ၾကေသာ္လည္း က်မ္းစာ လာသည့္အတိုင္း သံုးရက္ေၿမာက္ေသာ ေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီး ယေန႕တိုင္ အသက္ရွင္လ်က္ အလုပ္လုပ္ေနၿခင္းေၾကာင့္ သူ၏လုပ္ငန္းမ်ား ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿခင္း မရွိဘဲ တိုးတက္ ၾကီးထြားလာရၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ ေယရႈကို ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူေပါင္း ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ေက်ာ္ပင္ ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ သူ႕ကို ကိုးကြယ္သည့္သူမ်ား အားလံုးတို႕တြင္ စဥ္းစား ဆင္ၿခင္ဥာဏ္ နည္းပါးသူ၊ ပညာမတတ္သူ၊ သာ၍ကူးသြားသူ၊ ဆိုးသြမ္းသူမ်ားဟု လံုးဝ မဆိုႏိုင္သည့္အၿပင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္အရခဲ့ဆံုးေသာ လူအမ်ားစုမွာ ေယရႈကို ယံုၾကည္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s