အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

၀ိညာဥ္ရွိပါသည္ December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 9:37 am
Tags:

လူ႕အထဲတြင္ဝိညာဥ္ရွိတယ္ဆိုတာဟုတ္ပါသလား ?

လူသည္ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ဝိညာဥ္သံုးပါးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ထိုအပိုင္းသံုးပိုင္း တြင္ လူ၏ အတြင္းရွိ ဝိညာဥ္ကသာလွ်င္ ဘုရားကို သိကြ်မ္းဆက္သြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ လူသည္ ဘုရားထံမွ လာေသာ ဝိညာဥ္ ရွိၿခင္းေၾကာင့္ အတြင္းမွဘုရားကို ကိုးကြယ္လိုစိတ္ရွိၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရားမရွိဟုဆိုသူပင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ကိုးကြယ္ တတ္ၾကပါသည္။ တိရိစၦာန္တို႕တြင္ ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ရွိေသာ္လည္း ဝိညာဥ္မရွိၿခင္းေၾကာင့္ ကိုးကြယ္မႈမရွိၾကပါ။ ထို႕အၿပင္ တိရိစၦာန္မ်ားက သရဲတေစၦကို မေၾကာက္ၾကေသာ္လည္း လူတို႕ သည္ သရဲတေစၦကိုေၾကာက္တတ္ၿခင္းအေၾကာင္းက လူတြင္ ဝိညာဥ္ရွိေၾကာင္းကို ေဖၚၿပေနပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s