အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေၿပာင္းလဲၿခင္း သံုးမ်ိဳး December 10, 2009

(၁)     အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း (လက္ဝါးကားတိုင္တရားႏွင့္ ဘုရား၏ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာၿဖင့္ၿပဳၿပင္ေပးမႈ)

ထိုေၿပာင္းလဲၿခင္းသည္ ဘုရား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ဘုရား၏အၿမင္ၿဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားေအာက္တြင္ အသက္ရွင္စဥ္ လူေဟာင္းၿဖစ္ၿပီး ေက်းဇူးတရားေအာက္သို႕ ေရာက္လာေသာသူသည္ လူသစ္ၿဖစ္ပါသည္။ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ၿပဳၿပင္ေသာ သတၱဝါၿဖစ္၏။  ေဟာင္းေသာအရာတို႕သည္ ေၿပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ အသစ္ၿဖစ္ၾကၿပီ။ (၂ေကာ၅း၁၇) ထိုက်မ္းခ်က္သည္ အာဒံမွဆင္းသက္လာေသာ လူေဟာင္းမွ ေယရႈ၌ လူသစ္ၿဖစ္လာၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ကားတိုင္ထက္မွ ေနာင္တရေသာလူဆိုးၾကီးက မိမိသည္အၿပစ္သားၿဖစ္ၿပီး၊ ေယရႈသည္ အၿပစ္ကင္းလ်က္ ၄င္းကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံယံုၾကည္ခဲ့သူၿဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားတို႕က ေယရႈတန္ခိုးနိမိတ္မ်ားစြာၿပဳစဥ္ ေယရႈကို လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူဆိုးၾကီး၏ ယံုၾကည္ၿခင္းက ကားတိုင္ထက္မွ ေသအံ့ ဆဲဆဲ မခ်ိမဆန္႕ခံေနရေသာ ေယရႈအား လက္ခံယံုၾကည္ၿခင္းကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ၄င္း၏ ယံုၾကည္ၿခင္း အဘယ္မွ်ေလာက္ ၾကီးမားသည္ကို သိၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုလူဆိုးၾကီးအား လူ႕အၿမင္ၿဖင့္ၾကည့္ပါလွ်င္ လူဆိုး၊ အၿပစ္သား၊ မေၿဖာင့္မတ္သူ၊ အဓၶမလူအၿဖစ္ ေတြ႕ၿမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေယရႈကိုလက္ခံယံုၾကည္ၿပီးေသာအခါ ဘုရား သခင္မွ ၄င္းအား လူသစ္၊ ဘုရားသား၊ ေၿဖာင့္မတ္သူ၊ ဘုရားအလိုကို ေဆာင္ေသာသူ (မ ၇း၂၁) ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသား အၿဖစ္ၿမင္ပါသည္။

(၂)     စိတ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း ( သန္႕ရွင္ေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ၿပဳၿပင္ေပးမႈ)

ေယရႈကိုလက္ခံယံုၾကည္လိုက္ေသာအခါ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထိုသူတြင္က်ိန္းဝပ္ၿပီး ဝိညာဥ္သေဘာ ရွိလာေသာ္လည္း ဇာတိသေဘာလည္း က်န္ရွိပါေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတြင္ အေသြးအသားရွိေနေသးၿခင္း၊ ေလာကတြင္သာ ေနရေသးၿခင္း၊ ေနရာမေၿပာင္းေသးၿခင္းႏွင့္ ဘုရားက စာတန္ကို ငရဲသို႕မခ်ေသးဘဲ စာတန္အုပ္စိုးေသာ ေလာကၾကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနရ ပါေသးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဇာတိစိတ္သေဘာႏွင့္ ဝိညာဥ္စိတ္သေဘာ အၿမဲတမ္း လြန္ဆြဲၿခင္းခံေနရေသးေသာ သူၿဖစ္ေနပါသည္။

အာၿဗဟံ၏ အသက္တာတြင္ ဇာတိအားၿဖင့္ ရရွိေသာ သားဣရွေမလကို ဘုရားက ေမာင္းထုတ္ခိုင္းၿပီး ဘုရားအလိုေတာ္ၿဖင့္ ရေသာသား ဣဇက္ကိုေတာ့ ဘုရားက တင္လွဴပူေဇာ္ခိုင္းပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ဇာတိစိတ္သေဘာကို ၿငင္းဆန္ရမည္ ၿဖစ္ၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္၏လမ္းၿပၿပဳၿပင္ေပးမႈကိုခံယူ၍  တေန႕တၿခားဝိညာဥ္ စိတ္သေဘာ ၾကီးထြား ရင့္က်က္လာေသာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာၿဖင့္ အသက္ရွင္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

(၃)     အက်င့္ေၿပာင္းလဲၿခင္း (သမၼာတရား)

ကယ္တင္ၿခင္းရရွိဖို႕ လူ႕ဖက္မွလံုးဝ ၾကိဳးစာအားထုတ္မႈမလိုေပမည့္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာအတြက္ ဝိညာဥ္အသီးမ်ားၿဖင့္ ေဝဆာစြာသီးပြင့္ေနဖို႕ ဘုရားကို အစြမ္းကုန္ ကိုးစားလ်က္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ဖို႕ရန္ ဘုရားရွင္မွ အလိုရွိပါသည္။ ဝိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳး ဟူမူကား ခ်စ္ၿခင္း၊ ဝမ္းေၿမာက္ၿခင္း၊ ၿငိမ္သက္ၿခင္း၊ စိတ္ရွည္ၿခင္း၊ ေက်းဇူးၿပဳၿခင္း၊ ေကာင္းၿမတ္ၿခင္း၊ သစၥာေစာင့္ၿခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းၿခင္း ေပတည္း။ (ဂလာတိ ၅း၂၂)

 

One Response to “ေၿပာင္းလဲၿခင္း သံုးမ်ိဳး”

  1. Saw Aung Naing Says:

    စစ္မွန္ေသာ သစၥာတရား တခု ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ၿပီး ျပည့္စံု၏။ အျပစ္ဒဏ္၊ အျပစ္တန္ခိုးႏွင့္ အျပစ္တည္ရာမွ ေ႐ြးႏႈတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s