အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေသျခင္းသံုးမ်ိဳးမွ လြတ္ရာလမ္း December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:52 am
Tags:

လူတို႕၏အၿပစ္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ေသၿခင္းသံုးမ်ိဳးမွ ေယရႈဘုရားက အဘယ္ကဲ့သို႕ လြတ္ေၿမာက္ေစခဲ့ ပါသနည္း?

လူသည္အၿပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ ေနခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ေယရႈသည္ ကားတိုင္ထက္တြင္ လူသားမ်ား၏ အၿပစ္ကို ယူတင္လိုက္ေသာအခါ လူတို႕၏ အၿပစ္ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈက ကားတိုင္ ထက္တြင္ “အဘယ့္ေၾကာင့္ အကြ်ႏု္ပ္ကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူသနည္း” ဟု (မ ၂၇း၄၆) ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဘုရား၏ စြန္႕ပစ္ၿခင္းကို ခံေပးခဲ့ၿပီးေသာေၾကာင့္ ေယရႈရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီး ယံုၾကည္သူတို႕အား “ငါသည္ ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ သင္တို႕ႏွင့္ အစဥ္မၿပတ္ ရွိေတာ္မူမည္” ဟု ဂတိေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ( မ ၂၈း၂၀)  ယံုၾကည္သူသည္ ေယရႈအားၿဖင့္ အၿပစ္ေၿပလ်က္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္ ၿပန္လည္ သင့္ၿမတ္ခြင့္ကို ရၾကပါသည္။

လူတိုင္းတစ္ေန႕ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္အဆက္ၿပတ္ၿခင္းတည္းဟူေသာ ေသၿခင္း တရားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါမည္။ ထို႕အတြက္ ေယရႈ သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ထက္ လူမ်ားေရွ႕တြင္ အေသခံခဲ့ၿပီး ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ပါသည္။ (မ ၂၇း၅၀) ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့သည့္ အရွင္ေယရႈက “ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ ေသာ္လည္းအသက္ရွင္လိမ့္မည္” ဟု ဂတိၿပဳခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၁း၂၅) လူတို႕က ယေန႕ ခရစ္ယာန္ေတြ ေသေနတာပဲ ဘယ္မွာၿပန္ရွင္လို႕လဲဟု ေမးတတ္ၾကပါသည္။ ေယရႈသည္ အေသခံၿပီး သၿဂိဳဟ္ၿခင္းကို ခံယူခဲ့သည္နည္းတူ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေသၿပီး သၿဂိဳဟ္ၿခင္းကို ခံၾကရမည္ၿဖစ္ကာ ေယရႈသည္ သခ်ႋဳင္းဂူမွ ၿပန္လည္ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္သကဲ့သို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း သခ်ႋဳင္းဂူမွ တစ္ေန႕ ၿပန္လည္ၿပီးရွင္ၿပန္ထေၿမာက္မည့္အေၾကာင္း မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေသာ လူပုဂိၢဳလ္တို႕၏ သမိုင္းဝင္ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားထဲမွ တစ္ခုတည္း ေသာအေလာင္းမရွိေတာ့သည့္ သခင္ေယရႈ၏ သခ်ိဳင္းဂူက ယံုၾကည္သူတို႕ အတြက္ ယံုေလာက္ေသာ သက္ေသႏွင့္ ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

လူသည္ တစ္ခါတည္းေသ၍စီရင္ၿခင္းကိုခံရမည္ၿဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္ ငရဲကို သြားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ေယရႈသည္ ကားတိုင္ထက္တြင္ အေသခံၿပီး ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ ငရဲသို႕သြားခဲ့ရပါသည္။ (ဧ ၄း၉-၁၀၊ ၁ေပ ၄း၆၊ ေကာ  ၂း၁၄-၁၅) ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈက ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ အၿပစ္စီရင္ၿခင္းကိုမခံရ (ငရဲမက်) ထာဝရ အသက္ကို ရမည္ဟု ဂတိေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၃း၁၅-၁၈)

မည္သူမွ်မေၿပာႏိုင္ ၊ မည္သူမွ်မၿပဳႏိုင္၊ မည္သူမွ်မေပးႏိုင္ေသာ အမႈကို ေယရႈဘုရားကေၿပာခဲ့၊ ၿပဳခဲ့၊ ေပးခဲ့ပါသည္။ ေယရႈကို ယံုၾကည္သူသည္ အၿပစ္ေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ေနရာမွ ၿပန္အဆက္ရကာ ေသၿခင္းမွ တစ္ေန႕ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ၾကမည္ၿဖစ္ၿပီး အပယ္ငရဲမွလည္း လြတ္ေၿမာက္ခြင့္ကို ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိၾကၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားတိုင္း ထိုအခြင့္ထူးအား ေယရႈကို ယံုၾကည္ၿခင္းၿဖင့္ ရယူႏိုင္ၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ေသဖို႕မေၾကာက္ သလို အသက္ရွင္ဖို႕ အတြက္လည္း စိုးရိမ္ၿခင္းမရွိသည့္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္က ေသၿခင္းသည္ မဂၤလာၿဖစ္၏ ဟုဆိုထားပါသည္။ အမဂၤလာမဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရား၌ ေသၿခင္း ၿဖစ္ဖို႕ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။ (ဗ်ာ ၁၄း၁၃) ေယရႈကို ယံုၾကည္ေသာ သူတို႕၏ ေသၿခင္းဆိုသည္မွာ ေခတၱလူ႕ဘဝ ဒုကၡကမၻာမွ ထာဝရသုခေရႊၿပည္ေတာ္သို႕ ကူးေၿပာင္းရာ တံခါးဝသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s