အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ December 10, 2009

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေသာအခါ ေရႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူရပါသည္။ ေယရႈကို မၿမင္မၿခင္းေရထဲႏွစ္ထားသည္ဆိုတာဟုတ္ပါသလား ?

က်မ္းစာက ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ၿခင္းငွါ စိတ္ႏွလံုးၿဖင့္ယံုၾကည္ရ၏။ ကယ္တင္ၿခင္းသို႕ေရာက္ၿခင္းငွါ ႏႈတ္ၿဖင့္ဝန္ခံရ၏။ (ေရာ ၁၀း၁၁) ေယရႈက အၾကင္သူသည္ လူတို႕ေရွ႕မွာငါ့ကိုဝန္ခံအံ့၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္တို႕ေရွ႕မွာ ငါသည္ ထိုသူကို ဝန္ခံမည္။(လု ၁၂း၈)  ေယရႈက ငါ့ကို၄င္း ငါ့စကားကို၄င္းရွက္၏။ ငါ၏ဘုန္း၊ မိမိအဘခမည္းေတာ္၏ ဘုန္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႕၏ ဘုန္းကို ေဆာင္လ်က္ ၾကြလာေသာအခါ ထိုသူကိုရွက္ေတာ္မူလတံ့။ (လု ၉း၂၆)

ႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူသည္ဆိုသည္မွာ လူမ်ားေရွ႕တြင္ မိမိအားအသက္ေပး ကယ္တင္ခဲ့ေသာ ေယရႈဘုရားကို မရွက္မေၾကာက္ ဝန္ခံၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ သင္းအုပ္ဆရာက သင္သည္ ေယရႈကို မိမိရဲ႕ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အသက္သခင္ အၿဖစ္လက္ခံယံုၾကည္ပါသလားဟု ေမးေသာအခါ ယံုၾကည္ပါ၏ဟုဝန္ခံရၿပီး ေရထဲ တစ္ခ်က္ႏွစ္လိုက္ကာ ခ်က္ၿခင္းၿပန္ထေစပါသည္။ ထိုအရာသည္ ေယရႈႏွင့္အတူ အေသခံ ၿခင္း သၿဂိဳဟ္ၿခင္းႏွင့္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းကို ပံုေဆာင္ပါသည္။

လူတို႕ေရွ႕ ထိုကဲ့သို႕ၿပဳၿခင္းသည္ အလြန္အဓိပၸါယ္ေလးနက္လွပါသည္။ ဥပမာ ေဒၚလာတစ္ရာတန္ပိုက္ဆံကို ထုတ္လုပ္ဖို႕ စာရြက္တန္ဘိုးတစ္ေဒၚလာႏွင့္ မွင္ဘိုး တစ္ေဒၚလာသာကုန္က်သည္ဟုဆိုေပမည့္ ထိုေငြၿဖင့္ေဈးသြားဝယ္လွ်င္ ႏွစ္ေဒၚလာ တန္သာ မဟုတ္ဘဲ ေဒၚလာတစ္ရာႏွင့္ တန္ဘိုး ညီမွ်ေသာ ပစၥည္းကိုရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းႏိုင္ငံေတာ္၏ အသိအမွတ္ၿပဳ ႏိုင္ငံေတာ္ အမွတ္တံဆိပ္ ပါရွိေနၿခင္း ေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္း၄င္း ႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူရာတြင္လည္း အဓိပၸါယ္ ေလးနက္မႈမရွိဟုထင္ရေပမည့္ မ်က္ၿမင္မရေသာ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ သား အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းခံရေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္လိုက္ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါ သည္။ အလြန္တရာမွ တန္ဘိုးရွိလွေသာ ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ မဂၤလာပြဲပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားကတြန္းအားေပး၍၊ မိန္းမလိုခ်င္၍၊ အခြင့္အေရး ရလို၍ ႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံ ယူၿခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိပါ။ ေယရႈဘုရားကိုယံုၾကည္ၿခင္းၿဖင့္ ခံယူေသာႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာမွ သာလွ်င္ အက်ိဳးရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s