အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႕ကို ေဖၚၿပေပးလို႕ ရႏိုင္ပါသလား၊ ေဖၚၿပေပးႏိုင္ပါက ေယရႈကို ကိုးကြယ္ပါမည္? December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 11:15 am
Tags:

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႕ကို ေဖၚၿပေပးလို႕ ရႏိုင္ပါသလား၊ ေဖၚၿပေပးႏိုင္ပါက ေယရႈကို ကိုးကြယ္ပါမည္?

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ကို ေမးေသာေမးခြန္းၾကီးမွာ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ တို႕ရံႈးနိမ့္သြားသည္ဆိုသည့္ ဝါဒၿပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ၿဖစ္ေပၚလာပံုမွာ ၄င္းရြာေလးတြင္ ထမ္းပိုးမညီေသာ လူၾကီးအိမ္တစ္အိမ္ရွိပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားလာတိုင္း ၄င္းတို႕၏အိမ္တြင္ တည္းခို ၾကကာ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံရသည့္ အေၾကာင္း တို႕ေၾကာင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးစရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်မႈ မ်ား မ်ားလာသည့္အတြက္ လင္မယားခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲစခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ၄င္းတို႕ရြာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ သင္းအုပ္ဆရာတို႕ကို တရားေဆြးေႏြး ေစခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရ မွန္ကန္ေသာဖက္သို႕ ႏွစ္ဦးစလံုး ဘာသာေၿပာင္းမည္ဟု ဆိုၿပီး စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အေၿဖမေပၚရာမွ တိုင္းသိၿပည္သိ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္အထိ ၄င္းရြာေလးတြင္ ၿဖစ္ခဲ့ရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မၿပီးၿပတ္ခဲ့ဘဲ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းကို ေရးသား မွတ္တမ္း တင္ထားသည့္ စာအုပ္ေၾကာင့္ ယေန႕တိုင္ အၿငင္းပြါးေနရဆဲၿဖစ္ေနပါသည္။

၁) ၄င္းမွတ္တမ္းစာအုပ္၌ မနက္ပိုင္းတြင္ ၄၅-မိနစ္စီ အၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္နာရီစီ အၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရန္ ေဖၚၿပထား ေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကိုပဲ ေဖၚၿပထားကာ ခရစ္ယာန္မ်ား ဖက္မွ ၿပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မပါဘဲ၊ ရံႈးနိမ့္သြားသည္ဟု မွတ္တမ္း တင္ထားေၾကာင္းကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားေပၚတြင္၄င္း စာအုပ္အားၿဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်မက ခရစ္ယာန္အမ်ား အၿပားပင္ ဗုဒၶဘာသာသို႕ ကူးေၿပာင္းသြား ၾကေၾကာင္း ေရးသား ေဖၚၿပထားပါသည္။

၂)   သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္အဆက္ဆက္ၿပဳၿပင္ေရးသားထားသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ ေဝဖန္ထားၿခင္း။

၃) ဘုရားသည္ ရက္စက္ေသာဘုရား၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကင္းမဲ့ေသာဘုရား ၿဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာပါ ဘုရား၏ စီရင္ၿခင္းမ်ားတို႕ကို ေဖၚၿပၿပီး ေဝဖန္ခဲ့ရံုမွ်မက ဘုရားကရက္စက္သည့္အတြက္ ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း ရက္စက္ေၾကာင္း မေကာင္းသည့္ ခရစ္ယာန္မ်ားတို႕၏သမိုင္းအခ်ိဳ႕တို႕ကို ေထာက္ၿပေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။

၄) ေဖၚၿပေဝဖန္ေသာ က်မ္းမ်ားလည္းလြဲမွားေနပါသည္။ ဥပမာ အစအဦး၌ ဘုရားက ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေၿမၾကီးကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူၿပီး ပထမေန႕မွာ အလင္းႏွင့္ အေမွာင္ကို ဖန္ဆင္းထားသည္ဟု က်မ္းစာ၌ေဖၚၿပထား  ေသာ္လည္း  ပထမေန႕တြင္ ဘုရားက ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေၿမၾကီးကိုဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆိုၿခင္း၊

၅) က်မ္းစာတြင္ ကမၻာၾကီးသက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ဝ၀ ခန္႕သာရွိေသးသည္ ဟု လြဲမွားစြာဆိုၿခင္း၊

၆) ဗ်ာဒိတ္က်မ္း (၁း၁၄-၁၆) အထိေဖၚၿပၿပီး ဘုရား၏ပံုသ႑ာန္ကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ကဲ့ရဲ့ကာ ထိုက်မ္းကို တဆက္တည္းအနက္ ဖြင့္ထားသည့္ မီးခြက္ခုႏွစ္လံုးသည္ အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးၿဖစ္၏ ဆိုသည့္ အခန္းငယ္ (၁၇-၂၀) ကို ဆက္လက္ေဖၚမၿပေတာ့ပါ။

၇)  သာမန္လူမ်ားပင္ မိမိ၏ေမြးေန႕ကို သိၾကပါလ်က္ ပုဂိၢဳလ္ၿမတ္ဟုဆိုေသာ ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ကို အတိအက် မသိၾကပါ။ ထိုေယရႈ၏ေမြးေန႕ကိုေဖၚၿပႏိုင္ပါက ယခုပင္ ကိုးကြယ္မည္ဟုဆိုၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

ေယရႈသည္ ေအဒီႏွင့္ ဘီစီ တည္းဟူေသာရာစုႏွစ္ခုကို ပိုင္းၿခားေပးခဲ့သည့္ ပုဂိၢဳလ္ထူး ၿဖစ္ပါသည္။ အမွန္သိလိုက ေအဒီႏွင့္ ဘီစီ ကူးေၿပာင္း အခ်ိန္ကာလကို တြက္ခ်က္ၾကည့္လို႕ရပါသည္။ လူတစ္ဦး၏ေမြးေန႕ကိုသိမွ အသိအမွတ္ၿပဳမည္ ဆိုၿခင္းထက္ လူတစ္ဦး ၏ ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕က အဓိကက်ပါသည္။ ေယရႈ၏ေမြးေန႕ပြဲေတာ္တည္းဟူေသာ ခရစ္စမတ္ေန႕ကိုလည္း လူတို႕က်င္းပဖို႕ ေယရႈက ပညတ္ထားၿခင္းမဟုတ္ပါ။ လူတို႕ကသာ ဂုဏ္ၿပဳထိုက္သူကို ဂုဏ္ၿပဳသည့္အေနၿဖင့္ က်င္းပၿပဳလုပ္ ကိုးကြယ္ ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတု အလြန္ခ်မ္းေအးေသာ အခ်ိန္တြင္ ေယရႈဖြါးၿမင္သည္ကိုအစြဲၿပဳလ်က္ ႏိုင္ငံအလိုက္ အခ်မ္း ေအးဆံုးေသာ လကိုေရြးၿပီး ေမြးေန႕ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပၾကလို႕ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ လလည္းမတူညီၾကပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္ ဥပမာေပးရပါက ကြ်န္ေတာ့အဖိုးသည္ ရပ္ရြာအေရး တြင္ ဦးေဆာင္သူၿဖစ္ကာ လူတိုင္း၏ ေလးစား ခံရေသာ သူၿဖစ္သကဲ့သို႕ အဖိုးေကာင္း ဖခင္ေကာင္းလည္းပီသသည့္အတြက္ သားသမီးေၿမးတိုင္းကလည္း အဖိုးကို ခ်စ္ၾကပါ သည္။ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ့အဖိုးသည္ ေမြးေန႕မေၿပာႏွင့္ သူ႕မိဘကိုပင္ သိခြင့္မရလိုက္ ေသာမိဘမဲ့တစ္ဦး ၿဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက အဖိုးသည္ လူ႕ေလာကတြင္ သက္ရွိထင္ရွားရွိကာ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲမွ ေၿမးၿဖစ္သည့္ ကြ်န္ေတာ္က အဖိုးထံသြားၿပီး အဖိုးရဲ့ေမြးေန႕ကို ေၿပာၿပပါ၊ ေၿပာမၿပႏိုင္လွ်င္ လူတို႕အဘယ္မွ်ေလာက္ပင္ အသိအမွတ္ၿပဳ ေလးစားၾကပါ ေလေစ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အဖိုးဟု အသိအမွတ္မၿပဳႏိုင္ဘူးဟုဆိုပါက ကြ်န္ေတာ္သည္ အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာ သူၿဖစ္သြားမည္နည္း။

ထိုသို႕ရွင္းၿပေသာ္လည္း လက္မခံပါဘဲ ေမြးေန႕အတိအက်ကိုသာ သိရန္ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလာေသာေၾကာင့္ ေယရႈ သည္ ေအဒီႏွင့္ဘီစီ ကူးေၿပာင္းကာလတြင္ ဖြားၿမင္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပညာရွင္မ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈမွာ ေလးႏွစ္တိမ္းေစာင္း သြားလို႕ ဘီစီေလး တြင္ ေယရႈ ဖြားၿမင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈေမြးေန႕မွာ ဝ.ဝ.ဝ၀ဝ၄ ၿဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံရွင္းၿပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါသူတို႕က ဒါဟာလည္းမွန္းၿပီး တြက္ခ်က္ထားၿခင္းၿဖစ္လို႕ ေယရႈရဲ့ေမြးေန႕ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေၿပာႏိုင္ပါသလားဟု ထပ္မံေမးလာၿပန္ပါသည္။ ထိုေန႕ရက္ မမွန္ကန္ပါက ယေန႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လူသား တိုင္းတို႕၏ ေမြးေန႕လည္း မမွန္ကန္ကာ ၿပကၡဒိန္လည္း မမွန္ကန္ေတာ့ေၾကာင္း ထပ္မံ ရွင္းၿပခဲ့ရပါသည္။

အမွန္ေၿပာရလွ်င္ ေယရႈ၏ေမြးေန႕ကို အဘယ္သူမွ် အတိအက်မသိၾကပါ။ ေအဒီ၅၀ဝ ခန္႕မွ ေရာမဘုရင္၏ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း ေရာမဘုန္းၾကီးတစ္ပါးက ေယရႈ ဖြားၿမင္ခ်ိန္ကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး စတင္အသံုးၿပဳလာခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ေမြးေန႕မေၿပာႏွင့္ ေမြးဖြါးစဥ္အခါ ဖြါးၿမင္ဖို႕ပင္ေနရာမရွိသည့္အတြက္ ႏြားတင္းကုတ္တြင္ သြားေရာက္ ေမြးဖြါးခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေသေသာအခါတြင္လည္း သၿဂိဳဟ္ရန္ သခ်ိဳင္းဂူမရွိသည့္အတြက္ သူေဌးတစ္ဦး၏ ဂူတြင္ သၿဂိဳဟ္ခံ ခဲ့ရသူ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕ေလာကၾကီးတြင္ ေနရာအရဆံုး ပုဂိၢဳလ္ၿဖစ္ေနသည္ကိုေတာ့ မည္သူမွ် ၿငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဒါကိုလည္းသူတို႕ကလက္မခံၿဖစ္ကာ သူတို႕ကိုးကြယ္သည့္အရွင္သည္ ေမြးေန႕ရက္ၿမတ္ကို အတိအက်သိေၾကာင္း ဆိုၿပီး ေယရႈ၏ေမြးေန႕ကို ထပ္မံေတာင္းဆို လာၿပန္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ထို ေန႕ရက္တို႕သည္ ထိုအရွင္၏ ေမြးေန႕အတိ အက်မွန္ကန္ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုႏိုင္ပါသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ထိုအရွင္သည္ မည္သည့္စာေပက်န္းဂန္တို႕ကိုမွ် မထားခဲ့ပါ။ ထိုအရွင္ ေနာက္ပိုင္း ၄၅၈ ႏွစ္လြန္မွ ၿပန္လည္ၿပဳစုေရးသားေသာ က်မ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထား ေသာ ေန႕ရက္မ်ားၿဖစ္လို႕ ထိုအရွင္၏ ေမြးေန႕အမွန္ဟု အတတ္ေၿပာႏိုင္ပါေတာ့ မည္လား။

ထို႕ထက္ ေမြးေမြးၿခင္း လမ္းေလွ်ာက္ စကားေၿပာကာ ငါသည္အၾကီးၿမတ္ဆံုး အဦးဆံုးဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ေယရႈထက္ သာလြန္ေသာအရွင္အား စံထားလ်က္ ေအဒီႏွင့္ဘီစီကို လူတို႕ကအဘယ့္ေၾကာင့္ မပိုင္းၿခားခဲ့ၾကရပါသလဲဟု ၿပန္လည္ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအရွင္ကို စံထားလ်က္ တြက္လို႕ရသည္ထား၊ ရေၾကာင္းကို အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ ၿပန္လည္ေဆြးေႏြးေပးဖို႕ ေမးၾကည့္ေသာအခါ အေၿဖမေပးပါ။ ပံုၿပင္ဘုရားႏွင့္ သမိုင္းဝင္ဘုရား မဟုတ္ပါလား။ သူတို႕က ထိုအခ်ိန္အခါသည္ ကိုလိုနီေခတ္ရဲ့ ဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ ခရစ္သကၠရာဇ္ကို လူတို႕သံုးၾကရၿခင္းဟု ဆိုၿပန္ပါသည္။ ယခုအခါ ကိုလိုနီေခတ္မဟုတ္ေတာ့သလို ဂ်ပန္ေခတ္၊ နာဇီေခတ္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သို႕ေသာ္ေသခ်ာတာတစ္ခုက ခရစ္သကၠရာဇ္ကိုသာ လူတို႕ ကမၻာကုန္ဆံုးသည့္တိုင္ အသံုးၿပဳၾကရအံုး မည္သာတည္း။

ထိုသူသည္ အုပ္စိုးၿခင္းအာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံ့ဩဖြယ္တိုင္ပင္ဖက္ တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရား ထာဝရအဘ ၿငိမ္သက္ၿခင္းအရွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ၿခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ေဟရွာယ ၉း၆) (ေဟရွာယ= ေယရႈလူ႕ဇာတိမခံယူမွီ ဘီစီ ၆၀ဝ ခန္႕မွပေရာဖက္)

ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ထိုရြာမွ အမႈေတာ္ေဆာင္ ဆရာမၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ဤၿဖစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႕ အႏိုင္အရံႈးမ်ားတို႕ၿဖင့္ ဘာသာကူးေၿပာင္းသြားၾကသည္ ဆိုသည့္တိုင္ မၾကီးက်ယ္ခဲ့ ပါေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုၿဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ား ယေန႕ထိတိုင္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္းလည္း ကြ်န္ေတာ္သိရွိ ရပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲကို ေက်ာက္ကြင္းဝါဒၿပိဳင္ပြဲဟုလည္း လူသိမ်ားခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲပါ အမွားမ်ားတို႕ကို ကြ်န္ေတာ္မွ ေဖၚၿပၿပီး အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို႕ယိုးစြပ္ရသနည္းဟု အင္တာနက္တြင္ ၿပန္လည္ေၿပာဆိုေဆြးေႏြးသည့္အခါ ဝါဒၿပိဳင္တယ္ဆိုတာ အႏိုင္ရဖို႕က အဓိကဟုသာ ကြ်န္ေတာ့ကိုၿပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း ေရးထားသည့္ စာအုပ္ကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းႏွင့္ ေယရႈဘုရားအေသခံၿခင္း အေၾကာင္းတို႕ကို ဆက္စပ္နားလည္မႈ မရွိၾကေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ သိရွိရပါသည္။

 

One Response to “ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႕ကို ေဖၚၿပေပးလို႕ ရႏိုင္ပါသလား၊ ေဖၚၿပေပးႏိုင္ပါက ေယရႈကို ကိုးကြယ္ပါမည္?”

  1. ေကာင္းလိုက္တဲ့အေျဖ..
    ဆက္လက္အားေပးေနပါသည္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s