အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈ၏အေၾကာင္းအရာတို႕ကို မယံုသကၤာၿဖစ္၏။ December 10, 2009

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am

ေယရႈ၏အေၾကာင္းအရာတို႕ကို မယံုသကၤာၿဖစ္၏။ ထိုသို႕ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ ဘုရားကို မသိမမွတ္လိုသည္ၿဖစ္၍ (ေရာ ၁း၂၈) ဘုရား ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူသည္ ဘုရား ၏ စကားေတာ္ တို႕ကို နားေထာင္တတ္၏။ (ေယာ ၈း၄၇) လူသည္ မိမိကိုးကြယ္ရာကို စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ရန္ တာဝန္ရွိ၏။ (ဆာ၃၄း၈)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s