အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ပါသလား December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:47 am
Tags:

အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္က ဘုရား လံုးဝမရွိပါဟု ခိုင္မာစြာေၿပာခဲ့လွ်င္ ထိုသူသည္ ဒ‘ႆနေဗဒ ၏အေၿခခံစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသကို ခ်ိဳးေဖါက္ပစ္ပယ္၍ ေၿပာၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ဘုရားမရွိဟူေသာအဆိုကို လူမိုက္တို႕သာ ဆိုတတ္၏ဟုလည္း ဆာလံက်မ္း ကဆိုထားပါသည္။ ထိုသူသည္ လူတစ္ဦး၏ ေသးငယ္ေသာ အသိဥာဏ္ပညာ ေလးၿဖင့္ အဆံုးအစမဲ့ က်ယ္ၿပန္႕နက္ရိႈင္းလွသည့္ ဘုရား၏ အေၾကာင္းကို တိတိက်က်သိသည္ ဟုေၿပာေနၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသား တစ္ဦးအေနၿဖင့္ အသိဥာဏ္ ပညာကို မည္သည့္ အတိုင္းအတာထိ ပိုင္ဆိုင္သနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိလာေပသည္။                    ရူပေဗဒ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒါက္တာ  အိုင္စတိုင္းက လူသားတို႕သည္ စၾကၤာဝဠာ ထဲရွိ အသိပညာတစ္ခုလံုး၏ တစ္ရာခိုုင္ႏႈန္း (တစ္ရာပံုတစ္ပံု) ထက္နည္းေသာ အသိပညာကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ကြ်ႏု္ပ္ တို႕ လူသားအေနၿဖင့္ အသိ ပညာတစ္ခုလံုး၏ ၁% ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ပါက က်န္ေသာ ၉၉% သည္ဘုရား သခင္၏ အသိပညာပင္ၿဖစ္၏။ ေသးငယ္သည့္အသိပညာ ကိုသာပိုင္ဆိုင္ေသာ လူတစ္ဦးအေန ျဖင့္ဘုရားမရွိပါဟု တထစ္ခ်လံုးဝ မေျပာဆိုႏိုင္ပါ။ ထိုသို႔ေျပာႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုသူသည္ အသိပညာအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဘုရားရွိပါသည္ဟု တိက်ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားကို သိရွိရပါက မိမိအေနျဖင့္ထို ဘုရားႏွင့္ရင္းႏွီး ကြ်မ္းဝင္စြာ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ႏိုင္ မည္လားဟု စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္လာေပသည္။

ဆက္လက္ျပီး ေလာကတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ဘာသာ ေရးပညာရွင္ၾကီးမ်ား တို႔ကို ေလ့လာ ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ထိုအထဲမွ တစ္စံုတစ္ဦး က ငါသည္တန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုရား၊ ေကာင္းကင္ ႏွင့္ ေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ သင္တို႔ကိုလည္းငါပင္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သင္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘဝအဓိပၸါယ္ကို သိရွိခံစားခဲ့ဖူးလွ်င္ ငါ့အား သိရွိရမည္။ ငါႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္စြာ မိတ္သဟာရဖြဲ႕မႈ ရွိရမည္ ဟုဆိုျငားအံ႔၊ ထိုအခါကြ်န္ပ္တို႔စတင္ေလ့လာဖို႔ အခ်က္ ရွိလာပါလိမ့္မည္။ ထိုသူ၏ေျပာဆိုခ်က္ မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ သူ၏ဘဝေနာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထား ကိုကြ်န္ပ္တို႔ ေလ့လာ စူးစမ္းရပါမည္။ထိုအခ်က္ အလက္ အေထာက္အထား ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ တစ္ဦးရွိခဲ့ ပါသည္။          ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ လူတို႕က ဘုရားဟုသတ္မွတ္ ကိုးကြယ္ၿခင္းခံရေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားတို႕သည္ မိမိကိုမိမိ ဘုရားဟုမေၿပာခဲ့ၾကပါ။

သမိုင္းမွတ္တမ္း အရေယရႈကားတိုင္တင္၍ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းမွာ ေသေသာသူ မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ေစခဲ့၍၊ သို႔မဟုတ္ မ်က္ေစ့ကန္းသူ ေျခလက္ ေသသူမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ ဘုရားျဖစ္သည္ဟု ခိုင္မာစြာ ေျပာဆို ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶက ငါသည္အမွန္တရားကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိရန္အတြက္ သြန္သင္လမ္းျပေပးသူ ျဖစ္သည္ဟု ရိုးရွင္းစြာ ဆိုခဲ့၏။ ေယရႈက ငါသည္သမၼာတရား (အမွန္တရား) ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္က ကြ်ႏု္ပ္သည္ သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ သည္ဟု ဘယ္တုန္း ကမွ မေျပာဖူးပါ။ ေယရႈက အဘယ္သူ သည္ ငါ့အားအျပစ္တင္ ခြင့္ရွိသနည္း ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ မိုဟာမက္က ဘုရားသခင္ကသာ သူ႔ရဲ႔ သနားၾကင္နာျခင္း ဝတ္ရံုျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အေပၚ၌လႊမ္းျခံဳ မေပးခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိ ေတာ့မည္မဟုတ္ပါဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေယရႈကမူ သင္တို႔သည္ ငါ့အားယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ သင္တို႔၏ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ေသၾကရလိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။

ထိုမိန္႔ဆိုခ်က္မ်ားအရ ေယရႈသည္ ဒ႑ာရီလား၊ လူလိမ္လူညာလား၊ ရူးသြပ္ေနသူလား ဟုဆက္လက္၍ ေလ့လာ ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေယရႈသည္ ဒ႑ာရီလား?

သမိုင္းပညာရွင္ ဖိလစ္ရွပ္ဟပ္က သခင္ေယရႈ     အမွန္တကယ္ သက္ရွင္ ထင္ရွားခဲ့ေၾကာင္း ေသခ်ာမႈသည္ယခုကြ်ႏု္ပ္ အမွန္ တကယ္ သက္ရွင္ထင္ ရွားေနပါ သည္ ဆိုေသာအခ်က္ ထက္ပင္ပို၍ ေသခ်ာပါသည္ဟုေျပာခဲ့သည္ ေဒါက္တာအက္ဖ္ ဘရုစ္ က အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အေၾကာင္းကို ဒ႑ာရီပံုျပင္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု အေျခအျမစ္မရွိ ယူဆေနၾကသည္။ ေလာကီဆိုင္ရာ သမိုင္း အေထာက္ အထားမ်ားကိုၾကည့္ပါက  ပထမရာစုႏွစ္ တြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေရာမသမိုင္းပညာရွင္ ေကာေနလိ ႏွင့္သာစိတပ္ ကပင္ေယရႈအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယရႈသည္ဒ႑ာရီ မဟုတ္ပါ။

ေယရႈသည္ လူလိမ္လူညာလား?

ေအာက္စဖို႔ ႏွင့္ ကင္းဘရိတ္တကၠသိုလ္ ၾကီးမ်ားတြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ စီအက္စ္လူးဝစ္က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ ေကာင္းေသာ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာေပၚတြင္ ဩဇာအလႊမ္းမိုးဆံုးျဖစ္ေသာ ေယရႈဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္သည္ ထိုသို႔ေသာလိမ္ညာမႈၾကီး ျဖင့္ေနထိုင္သြားခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္သည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလွ်ာ္မႈမရွိေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္ဟူ၏။

ေယရႈသည္ ရႈးသြပ္ေနသူလား?

စိတ္ေရာဂါကု ဆရာဝန္အမ်ားက ေယရႈ၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေနထိုင္ အသက္ ရွင္ၾကပါကေလာကတြင္ စစ္ပြဲရန္ပြဲႏွင့္ မုန္းတီးျခင္း မ်ား ရွိၾကမည္မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေဒါက္တာ ေဂ်တီဖစ္ရွာက ေအာင္ျမင္ေသာ ဘဝတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ စိတ္က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေယရႈ၏ ေတာင္ေပၚ ေဒသနာ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုလမ္းညႊန္မႈကိုေပးေသာ သြန္သင္သူဆရာသည္ ရူးသြပ္ေနသူမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေယရႈ၏ အျပဳအမူစရိုက္မ်ား ကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာ လံုးဝမရွိပါ။

သို႔ဆိုလွ်င္ေယရႈသည္ ဘုရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သမိုင္းပညာရွင္ ဖိလစ္ရွဟတ္က ေရးခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ သမိုင္းစာအုပ္တြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာအား အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ေမးခြန္း ထုတ္ရမည့္ အခ်က္မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သမိုင္း မွတ္တမ္း၌ အံ့ဩဖြယ္ တန္ခိုးႏွင့္ျဖစ္ပ်က္ျခင္း မဟုတ္ပါက မွားယြင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္. .. ဟုေရးသားခဲ့သည္။ ေယရႈခရစ္သည္ ေသျခင္းမာန္ ကို မေအာင္ခဲ့လွ်င္ သူ႔ကို ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အလြန္အမင္း ရံႈးနိမ့္ေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။

ေယရႈသည္ ေသၿခင္းမွ အမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းရွိခဲ့ပါရဲ႕လား?

ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ေသျခင္းမွ (၃)ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ျခင္းကို သက္ေသမ်ားစြာႏွင့္  သမၼာက်မ္းစာတြင္ မွတ္တမ္း တင္ထားခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ယေန႔ ကမၻာေက်ာ္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္အတည္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။

သမိုင္းပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေသာမတ္(စ္)အာႏိုးလ္သည္ ရတ္ဘီ တကၠသိုလ္ ၌ဆယ့္ေလးႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆရာၾကီးအျဖစ္ အမႈထမ္း ခဲ့သည္ ေအာက္စ္ဖို႔ တကၠသိုလ္တြင္ ေခတ္သစ္သမိုင္း ဌါန၌ ဥကၠဌ ျဖစ္ကာ ေရာမသမိုင္းဟူေသာ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္၏။ သူသည္သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ ၌တဖက္ကမ္းခတ္ေအာင္ ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္။ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမိုင္း အေထာက္အထား မ်ားကိုစနစ္ တက်ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျပီးမွ “ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သမိုင္း အျဖစ္ အပ်က္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့လာခဲ့သည္။ အျဖစ္အပ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားအျပင္ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသား သူတို႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း စူးစမ္းေလ့လာေလ့ ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ေလ့လာခဲ့ဖူးေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ ေယရႈခရစ္၏ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္သည္ သက္ေသ အေထာက္အထားအခိုင္လံုဆံုး၊ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရဆံုး မွတ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္” ဟုမွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။

ဂြ်န္ကပ္ေလသည္ ကိမ္းဘရိဒ္ တကၠသိုလ္ တြင္ ပါေမာကၡျဖစ္ခဲ့ျပီး အဂၤလန္ တရားရံုး၌ အျမင့္ ဆံုးရာထူးကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္ကာ ျဗိတိန္သမိုင္းတြင္ တရားအမွ်တဆံုးေသာ တရားသူၾကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ပညာရွင္ၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူက “ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္သည္ ခိုင္လံု မွန္ကန္ေသာ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္၏။ ဤခိုင္လံုမႈ အေထာက္အထားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ ပ်က္ျပယ္ သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္” ဟု မွတ္တမ္းတင္ေရးသား ခဲ့သည္။

ေအာက္စ္ဖို႔ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ မ်ားျဖစ္ေသာ ေလာ့ဒ္လိုက္လက္တန္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ဂီးဘတ္ဝက္စ္ တို႔က ေယရႈ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ကိုဒ႑ရီမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆကာ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဖ်က္စီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို မမွန္ကန္ေၾကာင္း အရင္ သက္ေသ ျပျပီးေနာက္- ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ား၏ အသက္တာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရွိ ေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ေဒါက္တာဝက္စ္က ေယရႈခရစ္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းသည္ယုတၱိမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက်ေလ့လာခဲ့သည္။ ေလာ့ဒ္က ရွင္ေပါလု၏ အံ့ဩဖြယ္ရာေျပာင္းလဲျခင္းအျဖစ္ အပ်က္ကို ေဝဖန္ ျငင္းဆိုရန္စူးစမ္းေလ့လာခဲ့၏။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ေလ့လာျပီးေသာအခါ ထိုသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ခရစ္ယာန္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ သူတို႔စူးစမ္း ေလ့လာခဲ့ၾကသည့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း ကို ေရးသည့္စာအုပ္တြင္             “အမွန္တကယ္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမရွိလွ်င္ ေယရႈဘုရားကို သင္ျငင္းပယ္ မိမွာ ပါ” ဟုေဖာ္ျပၾကေလသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s