အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈခရစ္ေတာ္ December 10, 2009

ေယရႈဘုရားလူသားတို႕အတြက္ၿပဳေပးေသာအမႈၾကီးႏွစ္ခုမွာ-

၁.     လူတို႕ကို အပယ္ငရဲမွ ကယ္တင္ၿခင္းႏွင့္

၂.     လူမ်ား ေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ ပညတ္ႏွင့္သီလတို႕ကို စံႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္စြာက်င့္ႏိုင္ရန္ သူ႕ကိုယံုၾကည္သူ၏ အထဲမွ ဝိညာဥ္ေတာ္က ကူမၿခင္းတို႕ၿဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္တို႕၏ အက်င့္တရားဆိုသည္မွာ မိမိညာဖက္ပါးကို ရိုက္လွ်င္ ဘယ္ဖက္ ပါးကိုပါထပ္၍လွည့္ေပးရဦးမည္။ မိမိအား အႏိုင္ အထက္ၿပဳ၍ ခရီးတစ္တိုင္ သြားခိုင္းသူအား အလုပ္အေၾကြးၿပဳကာ ခရီးႏွစ္တိုင္ ဆက္သြား ရဦးမည္။ ရန္သူကို ခ်စ္ရမည္ဟူေသာ ေယရႈ၏ သဘာဝလြန္ ပညတ္ခ်က္တို႕ကို ေယရႈဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မစမႈမပါပါဘဲ က်င့္ႏိုင္ဖို႕ရန္ မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။

လူအခ်ိဳ႕က မိမိကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္ပ်င္းရိသည့္အတြက္ အလြယ္လမ္းလိုက္လိုသူတို႕သာ ေယရႈကို ကိုးကြယ္ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္ဟုဆိုၾက ပါသည္။ မဟုတ္ပါ ပညတ္ႏွင့္သီလတို႕ကို စံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္စြာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္လိုသူတို႕သာ ေယရႈကို ကိုးကြယ္ၾကၿခင္း ၿဖစ္ေပသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s