အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈကို ကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ မွန္ေသာကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသလား။ December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 11:04 am
Tags:

ေယရႈကို ကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ မွန္ေသာကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသလား။

ေယရႈကို ကိုးကြယ္မႈသည္ စစ္မွန္ေသာ ကိုးကြယ္မႈဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ အတတ္ေၿပာႏိုင္ရပါသနည္း?

-ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က ေၿပာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၆)

-အမွားအယြင္းကင္းေသာ သမၼာက်မ္းစာက ေၿပာပါသည္။ (ေယာ ၁၇း၁၇)

-ထိုသမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို ဖ်က္ဆီး၍မရၿခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။                (မ ၅း၁၈)

ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာ ဖက္ၿပဳခ်က္မ်ားအားလံုး ေယရႈတြင္ ၿပည့္စံုခဲ့သည္။ သူ႕တြင္အၿပစ္ရွာ၍မရပါ။ အၿပစ္မဲ့ေသာ သူ၏သက္ေတာ္စဥ္၊ သူၿပဳခဲ့ေသာ အႏိႈင္းမဲ့ သဘာဝလြန္တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သူ၏ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ၿခင္း အမႈတို႕အားၿဖင့္ မိမိသည္ မ်က္ၿမင္မရေသာ ဘုရား၏ ဘိသိတ္ခံဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသၿပခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႕၏ အသက္ရွင္မႈတြင္ အၿပစ္ကင္းေသာ သဘာဝကို မေတြ႕ရသကဲ့သို႕ မည့္သည့္ အံ့ဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာ တစ္စံုတစ္ခု မွ်မရွိခဲ့ပါ။ သူတို႕၏ ရုပ္ကလပ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေလာကတြင္ ရွိေနၾကၿပီး ေသၿခင္းတရားကို မေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္  ေယရႈ၏ သခ်ိဳင္းဂူထဲတြင္ ဘာမွ်မရွိေတာ့ပါ။ ေယရႈ၏ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ ၿခင္းႏွင့္ အံ့ဩဘြယ္ နိမိတ္ လကၡဏာမ်ိဳးကို အၿခားမည္သည့္ ဘာသာတရားတြင္မွ မေတြ႕ႏိုင္ပါ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အေရးၾကီးသည့္ မတူညီ ေသာအခ်က္ၾကီးတစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။   ေယရႈသည္ အသက္ရွင္ေစေသာ အာဏာ စက္ႏွင့္ ၿပည့္စံုၿပီး လူသားတိုင္းတို႕၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၿခင္းကို ခံထိုက္ေသာ သက္ေသ မ်ားႏွင့္ ၿပည့္စံုသည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ ကယ္တင္ရွင္ ဘုရားသခင္ ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s