အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈကိုးစား အကၽြတ္တရားသို႔ December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:16 am
Tags:

ေယရႈဘုရားအား လက္ခံယံုၾကည္သူသည္ အၿပစ္စီရင္ၿခင္း လံုးဝ မခံရေတာ့ ဘူးဟု ဆိုလိုပါသလား ?

(ေရာမ ၁၄း၁၀) တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက – ငါတို႕ရွိသမွ်သည္ ခရစ္ေတာ္ ၏ တရားပလႅင္ေတာ္ေရွ႕သို႕ ေရာက္ရၾကမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ (၁ ေကာ ၃း၉-၁၅) တြင္ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာ ခ်လ်က္ရွိေသာ တိုက္ၿမစ္မွတပါးအၿခားေသာ တိုက္ၿမစ္ကို အဘယ္သူ မွ်မခ်ႏိုင္၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာမပါပါဘဲ မိမိဇာတိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ် ထိုအခ်ိန္တြင္အခ်ည္းႏွီးၿဖစ္သြားမည္ၿဖစ္ေပသည္။ ေယရႈေၿပာေသာ အခြက္ ၅၀၊ အခြက္ ၂၀ ၊ အခြက္ ၁၀ ဥပမာကိုၿပန္ၾကည့္ေသာအခါ ဘုရားက လူတို႕အားေပးထားသည့္အစြမ္းၿခင္းမတူပါ။ သို႕ေသာ္ မိမိမွာ ရွိသည့္အစြမ္းအစေလးႏွင့္ ဆက္ကပ္အသံုးေတာ္ခံဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာၾကီး ဘီလီဂေရဟမ္ကဲ့သို႕ အခြက္ငါးဆယ္ႏွင့္ အသံုးေတာ္ မခံႏိုင္လည္း မိမိမွာရွိသည့္ ဆယ္ခြက္ႏွင့္ အသံုးေတာ္ခံဖို႕ ဘုရားကအလိုရွိပါသည္။ ထိုဥပမာတြင္ အခြက္ ၅၀ ခံရသူႏွင့္ အခြက္ ၂၀ ခံရသူ ရရွိမႈမွာ မတူေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ေသာ ထိုသူႏွစ္ဦးလံုးအား ဆုေပးတာခ်င္းေတာ့ အတူတူဆိုတာကိုေတြ႕ရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္မွာရွိသည္ အစြမ္းအစေလး နဲ႕ဘုရားကိုဆက္ကပ္လိုက္ပါ။ မိမိတြင္ သံုညမ်ားစြာရွိေနပါေစ ထိုသံုည၏ေရွ႕တြင္ တစ္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ထားလိုက္ပါက တန္ဘိုးရွိေသာအသက္တာ သာဓုသစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္းမ်ားၿဖစ္လာၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s