အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေမာေရွမွတ္တမ္း December 10, 2009

Filed under: ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ — amayaphay @ 11:27 am
Tags:

ေမာေရွသည္ သူမဖြားၿမင္မွီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကၿဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ အေၾကာင္း အရာမ်ားတို႕ကို အဘယ္ကဲ့သို႕ သိၿပီး မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ ခဲ့သနည္း ?

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္က ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းကင္ တမန္က ေဖၚၿပေပးလို႕ ၾကားၿမင္သမွ်ကို ေရးသားႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအဒီ ၉၀ ခန္႕မွ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း သံုးေထာင္အတြင္း ကမၻာေပၚတြင္ၿဖစ္ပ်က္ လာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတို႕ကို ၾကိဳတင္ပေရာဖက္ၿပဳေရးသားႏိုင္သကဲ့ ထိုပေရာဖက္ ၿပဳခ်က္မ်ားအတိုင္းလည္း ၿပည့္စံုလာလ်က္ရွိေနပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ပင္ ဖန္ဆင္းၿခင္းမွစလို႕ မေရတြက္ႏိုင္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာက ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားတို႕ကို ႏွစ္အပိုင္းအၿခားအလိုက္ ေမာေရွေရးသားႏိုင္ၿခင္းမွာ ထာဝရဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္က ေမာေရွအားေဖၚၿပေပး၍သာ ေရးသားႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ ေမာေရွႏွင့္ ထာဝရဘုရားသည္ အၾကိမ္ၾကိမ္ စကားေၿပာခဲ့ေၾကာင္းလည္း သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ တြင္ေတြ႕ရပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s