အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေဂါတမ December 10, 2009

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:40 am
Tags:

ဗုဒၶသည္လည္း တမလြန္ကမၻာမွ ၾကြဆင္းလာေသာ ဘုရားေလာင္း ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ဗုဒၶ၏တရားလမ္းသည္မခိုင္လံုဟု ဆိုႏိုင္ ပါသလား?

ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းက်င့္ခဲ့သည့္ ပါရမီရွင္ ဘုရားေလာင္း ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေမြးေမြးၿခင္း လမ္းထေလွ်ာက္ကာ ငါသည္ အၾကီးၿမတ္ဆံုး၊ အဦးဆံုး ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႕သိရပါသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ၾကီးၿမတ္ေသာအရွင ္ၿဖစ္ရိုးမွန္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ၿပဳသားေမြးၿပီး စြန္႕ထားခဲ့ရပါသနည္း။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေတာမထြက္မွီအထိ လူထဲကလူၿဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ေတာစထြက္စဥ္ ရွစ္ဥသဘအက်ယ္ရွိေသာၿမစ္ၾကီးကို စီးၿမင္းအားအမွတ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ လႊားကနဲ ခုန္လိုက္ရာ ၿမစ္တစ္ဖက္ကမ္း ကိုေရာက္ေလ၏ဟုဆိုၿပန္၏။ ဘုရားမၿဖစ္မွီ ထိုတန္ခိုး ဘယ္ကရပါသလဲ။ လူသားထဲမွ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ကာ ဘုရားၿဖစ္လာသည့္ လူသား ဘုရားဟုလည္း အခ်ိဳ႕ကဆိုၿပန္ရာ သို႕ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶေဟာသည့္ ငရဲ၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ႏွင့္ နိဗၺာန္တို႕ကို အဘယ္သူကဖန္တီး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးဗုဒၶ ႏွင့္ဘယ္လို ပတ္သက္မႈ ရွိၿပန္ပါသလဲ။ ေနာက္ဆံုးဗုဒၶသည္ လူသားထဲမွ လူသားဘုရားၿဖစ္၏ဟူ၍သာ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ အေၿဖထြက္သည့္အတြက္ ဗုဒၶသည္တမလြန္ကမၻာမွလာေသာ အရွင္ မဟုတ္ပါ။ဗုဒၶ၏တရားလမ္း သည္လည္း လူသားထဲမွ လူသားခ်င္း ၿပေသာလမ္းသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါ သည္။ဗုဒၶ၏ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း က်န္ခဲ့ၿပီး ေသၿခင္းတရားကို ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿခင္း မရွိေသာ အရွင္လည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ မကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရွင္ႏွင့္ တရားမွားၿပသူဟု မဆိုလိုပါ။ ေရြးခ်ယ္မႈ အပိုင္းကသင့္အပိုင္း သာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶအေၾကာင္း (ဘီစီ ၅၆၃-၄၈၃ ခန္႕)

ဗုဒၶသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ေၿမာက္ဖက္ရွိ နီေပါနယ္စပ္အနီး ကပၸိလဝတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ သားေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ငယ္စဥ္က တည္းကပင္ ေလာကီစည္းစိမ္ကို တပ္မက္မႈမရွိပါဘဲ တရားကိုရွာ လိုေသာ သေဘာသာ ရွိ၏။ အသက္တစ္ဆယ့္ ေၿခာက္ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး ပထမသားဦးကို ရခ်ိန္ အသက္ သံုးဆယ္ခန္႕တြင္ ေတာထြက္ခဲ့ပါသည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း တရားကိုရရန္ ၿပင္းထန္စြာက်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ၿပီး မရသည့္အဆံုး အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ၿဖင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရာ လူသားတိုင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္ၿပီး နိဗၺာန္သို႕ ေရာက္ႏိုင္ေသာ သစၥာ တရားေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားေတာ္ကို သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္နဲ႕ သိခြင့္ရခဲ့ ပါသည္။  ထို႕ေနာက္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တို႕ ကင္းၿငိမ္းရာ သစၥာတရားေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားေတာ္တို႕ကို လွည့္လည္ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္လိုက္မ်ားလည္း ရွိလာကာ သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္ အရြယ္တြင္ ပ်ံလြန္ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶပ်ံလြန္ၿပီးဗုဒၶဘာသာသည္ ဂိုဏ္းငယ္ေလးတစ္ခုအသြင္အၿဖစ္သာ ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာခန္႕ တည္ရွိ ေနပါေသာ္လည္း ဘီစီ သံုးရာခန္႕တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာေသာကဘုရင္မင္း နန္းတက္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုဘုရင္မင္းၿမတ္သည္ သူကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶကိုကိုးကြယ္ရံုတင္မက သူ႕တိုင္းသူၿပည္သားအားလံုးကိုလည္း ကိုးကြယ္ေစခဲ့ ပါသည္။ ‘ဒါတင္မက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕လည္း သာသနာၿပဳမ်ား ေစလႊတ္ ခဲ့ပါ သည္။ အာေသာက ဘုရင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘုရင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာကို လက္မခံဘဲ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၿပန္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အခ်ိဳ႕တြင္ေတာ့ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားခဲ့ၿပီး ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ဗုဒၶကို သက္ဝင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူလူေပါင္း သန္းေလးရာခန္႕ ပင္ရွိၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ဗုဒၶကတည္ေထာင္ ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဗုဒၶသာသနာကို ၿပန္႕ပြါးဖို႕ အဓိကလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သူမွာ အာေသာကဘုရင္မင္း ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ မွတ္ သားစရာ တစ္ခုအေနၿဖင့္ဗုဒၶသည္ မည္သည့္စာေပ က်မ္းဂန္ တစ္ခုကိုမွ် ေရးသား မထားခဲ့ပါ။ ဗုဒၶလြန္ၿပီး ၄၅၈ ႏွစ္အၾကာမွ သီဟိုရ္ကြ်န္း(သီရိလကၤာ)တြင္ မင္းၾကီႏွင့္ ရဟန္းမ်ားကၿပန္လည္ၿပဳစု ေရးသားခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုက်မ္းတို႕ကို လူသားအစဥ္ အဆက္လက္ဆင့္ကမ္းအာဂံုေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္းဆိုထားပါသည္။

ေယရႈသည္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ၿမတ္ ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿပီးၿပတ္ခဲ့ၿခင္းမရွိသည့္အတြက္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ကို ထာဝရဘုရားက ေစလြတ္လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္ ဟူေသာအဆိုမွာ  ဟုတ္မွန္ပါသလား?

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏ ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕အားၿဖင့္သာလွ်င္ ထိုပုဂိၢဳလ္ သည္အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာ ပုဂိၢဳလ္ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ေမာေရွကို ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေသာတမန္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး ႏွင့္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား အားလံုးက လက္ခံၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေသာ တမန္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားတို႕က အခိုင္အမာရွိေနပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိုဟာမက္တြင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အမႈအရာမ်ားႏွင့္ ၿပဳခဲ့ေသာ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားမေတြ႕ရလို႕ ၄င္းသည္ ထာဝရဘုရား ေစလႊတ္ ေသာ တမန္ေတာ္ၿဖစ္ၿခင္းကို လူအားလံုးကလက္မခံပါဘဲ အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ားကသာ လက္ခံၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈ ကို လူတို႕ လက္မခံၾကၿခင္းမွာ ေယရႈသည္ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕တို႕ ခိုင္လံုစြာရွိပါလ်က္ ၿငင္းပယ္ ၾကၿခင္း သာလ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။

 

6 Responses to “ေဂါတမ”

 1. Saw Aung Naing Says:

  ဗဟုသုတ ရပါသည္။ ျငင္းဆိုရန္ မ႐ွိပါ။

 2. nardar Says:

  “ဗုဒၶေဟာသည့္ ငရဲ၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ႏွင့္ နိဗၺာန္တို႕ကို အဘယ္သူကဖန္တီး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးဗုဒၶ ႏွင့္ဘယ္လို ပတ္သက္မႈ ရွိၿပန္ပါသလဲ။ “ဒီအခ်က္ကိုေမ႔ေနတာ
  ခုလိုသိခြင္႔၇တဲ႔အတြက္ေက်းဇူးပါ
  ဘု၇ားရွင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ

 3. tomorrow Says:

  ဗုဒၵဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ မွားယြင္းေနသည္။ ေျဖေပးသူသည္ သံုးပါးတစ္ဆူ ဟူေသာ ဘုရားသံုးပါးကို ယံုၾကည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၵဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမးထားခ်က္ကို ျပန္ေျဖရမည့္အစား ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ထားသည္။
  ထိုေမးခြန္း ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ေမးထားသည့္ေမးခြန္း ဗုဒၵဘာသာမဟုတ္သူမ်ားေမးေလ့ေမးထရွိသည့္ေမးခြန္း ဗုဒၵဘာသာမဟုတ္သူမ်ား၏ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ေပးသည့္ေမးခြန္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ထိုအေျဖမ်ားမွာ ေရတြက္မကုန္ႏိုင္ေအာင္ေသာ ဆိုဒ္တို႔တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ဟု ေျပာလိုပါသည္။

 4. ဥာဏ ္မွီေအာင္အရင္လုပ္။ ေဆာက္အဆင့္ မရွိတာေတြ မတင္နဲ႔။ ေအာက္တန္းစားက ေအာက္တန္းစားအလုပ္ပဲ လုပ္တတ္တယ္။ ကိုယ့္ဖင္မဲၾကီးအရင္ဖုံးဦး။ ရွက္ရမ္းရမ္းျပီး သူမ်ားဖင္ေပၚက အမဲစက္ကေလး လိုက္ရွာေနတာ။ ‘ဇ’ မရွိပဲ ထမိန္ျခံဳျပီး လက္သီးေထာင္တာ ေခြးသား။မဟုတ္ဘူးလား? ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္။ ေခြးအေဖတင္ျပီး မေဟာင္နဲ႔။ အလုပ္နဲ႔သက္ေသျပ။

 5. Antii Jesus Says:

  ကဲ ကၽြန္ေတာ္နဲနဲေလာက္ေတာ့ေျပာခဲ့ပါရေစ….. ေဂါတမအေလာင္းအလ်ာ မင္းသားမွာ မိစံုဖစံုကေနေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
  အပ်ိဳကညာကေမြးေသာသူဆိုတာ လက္ေတြ႔ေလာကမွာမေတြ႔ဖူးမၾကားဖူးပါ။မာရိအမည္ရွိေသာ အပ်ိဳကညာမွေမြးဖြားျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာလဲလူသားပဲမဟုတ္ပါလား?ထာ၀ရအရွင္ရဲ႕သားလို႕လဲေယရွဳကိုေျပာျပန္ပါတယ္။ဒါဆို မာရိဟာလူသားစစ္စစ္
  ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိုမဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ သားမေမြးနိုင္ပါ။ဒါဆို ထာ၀ရၾကီးနဲ႔မာရိနဲ႔က ဘယ္လိုဆက္ဆံမႈမ်ိဳးလဲ?ထာ၀ရၾကီးက ၀ိဥာဏ္သက္သက္ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ မာရိနဲ႔ထာ၀ရၾကီးက ဟိုကိစၥဒီကိစၥမျဖစ္နိုင္ဘူးလို႕ပဲေကာက္ခ်က္ခ်မယ္။ဒါဆို မာရိက ဘယ္သူနဲ႕
  တိတ္တိတ္ပုန္းေဖာက္ျပန္ျပီးေယရွဴကိုေမြးတာလဲ?ဒီလိုေဖာက္ျပန္ျပီးေမြးတာဆိုေတာ့ အမိယုတ္သားလို႔ပဲဆိုရမွာေပါ့။ေယရွဳရဲ႔ဖခင္အစစ္
  ကိုေဖာ္ျပေပးနိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ျခင္းခံဖို႕အဆင္သင့္ပါ။ေနာက္တစ္ခုက ေဂါတမ ေဟာၾကားခဲ့တဲ့တရားေတာ္ေတြထဲမွာ သူတစ္ပါးအသက္သတ္ခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားရွိပါသလား?သူ႕ေနာက္လိုက္တစ္ေယာက္ေယာက္ကေရာ သူတစ္ပါးအသက္
  ကိုသတ္ဖို႔တိုက္တြန္းခဲ့တာရွိဖူးပါသလား၊?ရွိခဲ့ရင္ စာေပက်မ္းဂန္အေထာက္အထားနဲ႔ေဖာ္ျပေပးပါ။ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ထာ၀ရၾကီး
  ကသူတစ္ပါးအသက္ကိုသတ္ဖို႔ သင္တို႔ကိုတိုက္တြန္းခဲ့တယ္၊ခိုင္းေစခဲ့တယ္ဆိုတာကို အေထာက္အထားနဲ႔ ျပပါ့မယ္။ဗုဒၵ၀င္ေတြကို မေျပာပဲ တရားေတာ္ခ်င္းယွဥ္ၾကည့္ရေအာင္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္္ သင္တို႔ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္ေထာက္မယ္ဆိုရင္ သင္တို႔ရဲ႔ ထာ၀ရၾကီးဂုဏ္သိကၡာကုန္းေကာင္စရာမက်န္ေအာင္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သင္တို႕ထာ၀ရၾကီးက လူသားေတြကို
  ဘယ္လိုစိတ္ရိုင္းသြင္းေပးခဲ့တယ္ဆိုတာအရင္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။မူရင္းလင့္ခ္ကေတာ့ http://www.anti-jesus-christ.blogspot.com ပါ။

  လူသတ္ခိုင္းတဲ့ထာ၀ရအရွင္
  လူ႕အသက္တစ္ေခ်ာင္းကယ္ေကာင္းပါတယ္ေအ ဟူေသာစကားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြမၾကာခဏ
  ၾကားေနရပါတယ္။အဲ့ဒီလိုစကားေျပာတဲ့သူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕စိတ္သေဘာထားကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္
  မယ္ဆိုရင္အနည္းဆံုးေတာ့အဲ့ဒီလူမွာကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိတယ္ဆိုတာေလာက္ကိုေတာ့ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
  လူသားေတြမွာကိုယ္ခ်င္းစာတရားေလးေတြကိုယ္စီရွိေနၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေလာကၾကီးကျငိမ္းခ်မ္းေနမွာပါပဲ။
  သူတစ္ပါးအသက္ကိုကယ္တင္ဖို႕နဂိုဗီဇစိတ္ရွိေနတဲ့လူသားေတြကို စိတ္ရိုင္းေတြသြင္းေပးတဲ့သူကိုေတာ့
  ဘယ္သူေတာ္ေကာင္းမွ အားေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။အၾကံတူဥာဏ္တူေတြသာ အားေပးအားေျမွာက္နဲ႕ လက္ခံၾကမွာပါပဲ။လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူေတာ္ေကာင္းကဲ့ရဲ႕ရွဳတ္ခ်မယ့္ အလုပ္မ်ိဳးေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္ လိုတဲ့ စိတ္ေလးေတြရွိမယ္လို႕ယံုၾကည္မိပါတယ္။ဒီၤလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြကို မေကာင္းမႈဒုစရို က္ေတြလုပ္ဖို႕တိုက္တြန္းအားေပးအမိန္႕ေပးေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆရာတင္ထားမွာလား ?ေ၀းေ၀းေရွာင္ၾကဥ္ၾကမလား?ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္လဲလူသတ္တယ္ တျခားေသာ သူေတြကို လည္းလူသတ္ခိုင္းတယ္၊ လူသတ္ဖို႕အားေပးတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒကိုေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြလိုက္နာက်င့္ၾကံၾကမလား?လူသားေတြကိုဖန္ဆင္းထားတဲ့ဖန္ဆင္းရွင္ပါ၊ လူသားေတြကိုအလြန္ခ်စ္ျမတ္နိုးျပီးလူသားေတြရဲ႕ကယ္တင္ရွင္ပါ၊အနႏၱတန္ခိုးရွင္ပါဆိုတဲ့ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဆိုတဲ့သူၾကီးကေတာ့ လူသတ္ဖို႕အားေျမွာက္ျပဳထားသလို သူကုိယ္တိုင္လဲလူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ
  ကိုသတ္ခဲ့ပါတယ္တာကို ကၽြန္ေတာ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၾကီးတင္ျပပါရေစ။အရင္ဦးဆံုးထာ၀ရၾကီးကိုယ္တိုင္
  လူသတ္ခဲ့ပံုေတြကိုအရင္တင္ျပပါရေစ။

  ဓမၼရာဇ၀င္ပထမေစာင္ (၁ရာ ၆း၁၉)

  ဗက္ေရွမက္ျမိဳ႕သားတို႕သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ေသတၱာေတာ္ထဲသို႕ၾကည့္ရွဳမိေသာေၾကာင့္ လူခုႏွစ္ဆ ယ္ႏွင့္လူငါးေသာင္းတို႕သည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရၾက၏။ထိုသို႕ထာ၀ရဘုရားသည္ၾကီးစြာေသာ လုပ္ၾကံျခင္းအားျဖင့္ ဒဏ္ေပးေတာ္မူေသေၾကာင့္လူမ်ားတို႕သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾက၏။

  ၾကီးစြာေသာလုပ္ၾကံျခင္းအားျဖင့္လုိ႕႔ဆိုထားပါတယ္။လူေပါင္းမ်ားစြာကိုသတ္ခဲ့တယ္လို႕အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။
  ေနာက္တစ္ခုကိုဆက္လက္တင္ျပပါဦၤးမယ္။

  ဓမၼရာဇ၀င္ဒုတိယေစာင္ (၂ရာ ၂၄း၂၅)

  ထိုေန႕နံနက္မွစ၍ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ကာလနာကို
  လြႊတ္လိုက္ေတာ္မူ၍ဒန္ျမိဳ႕မွေဗရေရွဘျမိဳ႕တိုင္ေအာင္ လူခုႏွစ္ေသာင္းေသၾက၏။

  ကမၻာဦးက်မ္း ၃၈း၇

  ယုဒ၏သားဦးဧရသည္ထာ၀ရဘုရားေရွ႕၌ဆိုးေသာသူျဖစ္၍သူ႕ကို ထာ၀ရကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။

  ထာ၀ရၾကီးကိုယ္တိုင္လူသတ္ခဲ့ပံုေတြကို တင္ျပျပီးေနာက္ ယံုၾကည္သူလူသားမ်ား ကိုလူသတ္ဖို႕အားေပးခဲ့ပံုကိုဆက္လက္တင္ျပပါဦးမယ္။

  တရားေဟာရာက်မ္း (၂၁း၁၈၊၁၉၊၂၀၊၂၁)

  ပုန္ကန္ေသာသားကိုသတ္ပါ

  အဘ၌ဆိုးသြမ္းပုန္ကန္ေသာသား၊မိဘစကားကိုနားမေထာင္၊မိဘတို႕ဆံုးမေသာ္လည္း မနာခံေသာသား
  ရွိလွ်င္၊မိဘတို႕သည္ထိုသားကိုဆြဲကိုင္၍ျမိဳ႕၌အသက္ၾကီးေသာသူတို႕ရွိရာျမိဳ႕တံခါး၀သို႕ေဆာင္ခဲ့ျပီးလွ်င္
  ၊အကၽြနု္ပ္တို႕သားသည္ ဆိုးေသာသူ၊ခက္ထန္ေသာသေဘာရွိ၍ အကၽြနု္ပ္တို႕စကားကိုနားမေထာင္ေသာ သူျဖစ္ပါ၏။စားၾကဴးသူ၊ေသာက္ၾကဴးသူျဖစ္ပါ၏ဟု ျမိဳ႕၌အသက္ၾကီးသူတို႕အားေလွ်ာက္ဆိုရ
  မည္။ျမိဳ႕သားေယာက္်ားအေပါင္းတို႕သည္ထိုသားကိုေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္၍အေသသတ္ ရၾကမည္။ ထိုသို႕သင္တို႕တြင္ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုပယ္ရွားသျဖင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးအေပါင္းတို႕ သည္ထိုသတင္းကိုၾကား ၍ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။

  ကဲဗ်ာ လူသတ္ခိုင္းတဲ့ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွျငင္းနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ေလာကၾကီးမွာ အေကာင္းဆံုးက်မ္းစာပါဆိုတဲ့ဟာၾကီးထဲမွာ ဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြပါေနတယ္ဆိုတာ သတိျပဳၾကပါ ။ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႕ျဖင့္ျပည့္ေနပါတယ္။ေနာက္ထပ္ေရးသားမယ့္ပို႕စ္ေတြမွာ ထာ၀ရၾကီးက သူ႕ကိုဘယ္လိုယဇ္ပူေဇာ္ရမယ္ သူဘယ္လိုေဒါသၾကီးတယ္ဆိုတာေတြကို ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမယ္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s