အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေကာင္းေသာအက်င့္ December 10, 2009

ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းရာသို႕ ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါလား?

မဟုတ္ပါ။ ထာဝရဘုရား၏သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ ေယရႈဘုရားအား ၿဖင့္သာ လူသားတိုင္း ေကာင္းရာသုခဘံုသို႕ေရာက္ရာ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း ၿဖစ္သည္ ဟုေဖၚၿပထားပါသည္။ အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းေသာ အယူဝါဒဟု ထင္ပါသလား။ ထာဝရ ဘုရား၏ သမၼာက်မ္းပါ တရားသံုးပါးတြင္ အေၿဖရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းအေၾကာင္းကို ဦးစြာေဖၚၿပေပးလိုပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၆)


သမၼာက်မ္းစာကို မည္သူကမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အဘယ္ကဲ့သို႕ ေရးသားခဲ့ ၾကပါသနည္း ?

သမၼာက်မ္းစာဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လူတို႕က ခရစ္ယာန္တို႕၏ က်မ္းဟု ထင္တတ္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ သမၼာက်မ္းကိုဖြင့္လိုက္ပါက မည္သည့္ဘာသာ မည္သည့္လူမ်ိဳး၏ က်မ္းဟုမပါဘဲ ဓမၼသစ္ႏွင့္ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရား၏ သမၼာက်မ္း ဟုသာေဖၚၿပထားပါသည္။

ထာဝရဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က သူ၏ သန္႕ရွင္းသူ လူေပါင္းေလးဆယ္ ခန္႕ကို အသံုးၿပဳၿပီး ေရးသားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ေရးသားသူတို႕ႏွင့္ ေရးသားၾကေသာ အခ်ိန္၊ေနရာေဒသမတူၾကပါ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးတိုင္ပင္မႈလည္းမရွိ၊ အဆင့္အတန္း အလႊာၿခင္းလည္း မတူညီၾကေပမည့္ သူတို႕ အားလံုး၏ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ ရည္ရြယ္ ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခုတည္းၿဖစ္၍ ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္မႈလည္း ရွိပါသည္။

ဓမၼေဟာင္း (၃၉) က်မ္းကို စာေပစတင္တီထြင္အသံုးၿပဳခ်ိန္ၿဖစ္သည့္ ဘီစီ (၁၅၀ဝ) ခန္႕တြင္ စတင္ေရးသားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ေရးသားခ်ိန္မွာ ဘီစီ (၄၀ဝ) ၿဖစ္ပါ သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္း(၂ရ)က်မ္းကို ေအဒီ(၄၀) ႏွင့္ ေအဒီ(၉၀) ၾကားတြင္ေရးသားခဲ့ၿပီး မူလလက္ေရးမူမ်ားကို ေအဒီ(၁၃၀) တြင္ၿပန္လည္အကၡရာတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသားခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀ဝ ခန္႕ၾကာၿမင့္ပါသည္။

လူေပါင္းေလးဆယ္ခန္႕ေရးသားခဲ့ေသာ (၆၆) က်မ္းပါ သမၼာက်မ္း စာအုပ္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး ႏွင့္လက္ေဆာင္ေပးမႈ အမ်ားဆံုး ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားတိုင္းဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ၿဖစ္၍ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို ဘာသာစကားေပါင္း (၂၅၀ဝ) ခန္႕ၿဖင့္ ဘာသာၿပန္ပံုႏွိပ္ၿဖန္႕ခ်ီခဲ့ၿပီး ၿဖန္႕ခ်ီေနဆဲ ၿဖစ္ပါသည္။ ေခာတ္အဆက္ဆက္ မလိုလားသူတို႕၏ ဖ်က္ဆီးၿခင္းကို ခံရေသာ္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အစဥ္အၿမဲေခတ္မွီေနၿပီး ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ဖတ္ဖတ္ မရိုးႏိုင္ေသာ စာအုပ္လည္းၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္သည္ အသက္ရွင္၍ တန္ခိုးႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူၿပီး လူသားတိုင္း၏ အၿပစ္ကိုေဖၚၿပေပးကာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ရန္ လမ္းညႊန္မႈ ကိုေပးေသာစာအုပ္ၿဖစ္ပါသည္။ စာတန္မာရ္နတ္၏ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကို ေအာင္ၿမင္ ႏိုင္ရန္ လမ္းၿပေသာစာအုပ္ၿဖစ္၍ ကမၻာေပၚတြင္ စာတန္မာရ္နတ္အမုန္းဆံုး စာအုပ္လည္းၿဖစ္ပါသည္။ စိတ္က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အားလံုးတို႕ကို လမ္းညႊန္မႈေပးေသာစာအုပ္ၿဖစ္ၿပီး  သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစု ကလည္း သိပၸံပညာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာစာအုပ္ ၿဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါသည္။

သမိုင္းကို အဓိကထားေသာစာအုပ္ တစ္အုပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း လူသားတို႕ ၏ အစႏွင့္ ေခာတ္အဆက္ဆက္ မည္ကဲ့သို႕တိုးပြါးလာၿပီး ဘာသာစကားႏွင့္ တိုင္းႏိုင္ငံ မ်ားမည္ကဲ့သို႕ ေပၚေပါက္လာၿခင္းသာမက ကမၻာေၿမၾကီး သည္ အဘယ္ကဲ့သို႕ အဆံုး သတ္မည္ဆိုသည္အထိ စံုလင္စြာေရးသားထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ စာအုပ္ၿဖစ္ပါ သည္။ သမၼာက်မ္းပါ အၿဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းစံုကို သမိုင္းသုေတသီ ပညာရွင္ မ်ားစြာတို႕၏ တူးေဖၚေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သုေတသနၿပဳခ်က္မ်ားအရ သမၼာက်မ္းပါ သမိုင္းအေၾကာင္းအရာ မ်ားတို႕သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

သမၼာက်မ္းတြင္ ၿဖစ္ပ်က္လာမည့္ အေၾကာင္း အရာတို႕အား ၾကိဳတင္ပေရာဖက္ ၿပဳခ်က္ေပါင္း (၆၀ဝ၀) ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ ၿပည့္စံုလာခဲ့ၿပီး က်န္ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ားလည္း မၾကာမွီၿပည့္စံုလာမည္ ၿဖစ္ေပသည္။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို လူအခ်ိဳ႕က ေခာတ္အဆက္ဆက္ ၿပဳၿပင္ၿဖည့္ စြက္ကာ ေရးသားခဲ့ၾကသည္ ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ သမၼာက်မ္းကို ဗိႏၵဳ (ေရွ႕ကေပါက္၊ေသးေသးတင္) တစ္လံုးမွ်ပင္ အသစ္သြင္းခြင့္မရွိသလို ႏႈတ္ပယ္ခြင့္ လည္းမရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႕ၿပဳလုပ္ပါက ထာဝရဘုရားထံမွ ရရွိမည့္ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားဆံုးရံႈးကာ က်ိန္ၿခင္းကိုခံရမည္ဟု သမၼာက်မ္းတြင္ပညတ္ ထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို မူရင္း အဓိပၸါယ္မပ်က္ေစပါဘဲ စကားေၿပၿဖင့္ ဘာသာၿပန္ ေရးသားခဲ့ၾကၿခင္းသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပဳၿပင္ၿဖည့္စြက္ထားၿခင္းမဟုတ္ပါ။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစံုပါဝင္ေသာ္လည္း ထိုစာအုပ္တစ္အုပ္လံုး၏ အ”ဓိက ပုဂၢိဳလ္မွာ ေယရႈၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈဘုရားေလာကသို႕ ၾကြဆင္းလာမည့္ အေၾကာင္း၊ ေယရႈဘုရားေလာကသို႕ၾကြဆင္းလာၿခင္း၊ လူတို႕ အၿပစ္ အတြက္ ေယရႈဘုရားအေသခံၿခင္း၊ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း၊  ေယရႈဘုရား ေကာင္ကင္ဘံု သို႕တက္ၾကြသြားၿခင္း၊ ေယရႈဘုရားဒုတိယအၾကိမ္ ေလာကသို႕တဖန္ၾကြဆင္းလာမည္ အစရွိသည္တို႕ၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းကို လူတို႕က ဘယ္လိုရၿပီးေရးသားခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ စကားသံေတာ္အားၿဖင့္၄င္း၊ ေယရႈဘုရား၏ သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္ တရားစကားေတာ္မ်ားအားၿဖင့္၄င္း၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက သူ၏သန္႕ရွင္း သူတို႕ကို ေဖၚၿပေပးၿခင္း အားၿဖင့္၄င္း၊ ေကာင္းကင္ တမန္ တို႕၏ ေဖၚၿပခ်က္တို႕ကို ရၿခင္းအားၿဖင့္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားက ေရးသားခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးလက္ရာမ်ားတို႕ကိုစုစည္းကာ စာအုပ္တစ္အုပ္ၿပဳစုၿပီး ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ ရခဲ့လွ်င္ပင္ သမၼာက်မ္းစာကိုကားလံုးဝမွီႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္က ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ၿဖစ္၍ ၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ က်မ္းေပါင္း (၆၆) က်မ္းပါဝင္ေသာ္လည္း တရားသေဘာ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ အၿပစ္တရား၊ ပညတ္တရား ႏွင့္ ေက်းဇူးတရားဟူ၍ တရားသံုးပါးသာရွိပါသည္။ ဘာသာမေရြး ၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ အရြယ္မေရြး၊ လူသားတိုင္း သိရမည့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

One Response to “ေကာင္းေသာအက်င့္”

  1. naungnaung Says:

    မဟုတ္ပါဆိုေတာ့ကိုယ့္အေမကိုယ္သတ္ၾကည့္ပါလား။ေကာင္းကင္ပဲေရာက္မလားေထာင္ပဲက်မ
    လားဆိုတာ။ေသၿပီးေနာက္မေၿပာနဲ႕လက္ရွိေတာင္အၿပစ္ခံေနရမယ့္ဟာဦးေနွာက္နဲ႕စဥ္းစားၾကပါ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s