အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕မလံုေလာက္ဘူးလား? December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:06 am
Tags:

လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ဦးအၿဖစ္တစ္သက္လံုးအသက္ရွင္ခဲ့သူသည္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕မလံုေလာက္ဘူးလား?

ထိုအရာသည္ လူတို႕ သတ္မွတ္သည့္စံၿဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ ကဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ေကာင္းၿမတ္ေတာ္မူ၏ ဟု ဆိုထားသလို(လု ၁၈း၁၉) ေၿဖာင့္မတ္ေသာလူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွိဟုလည္း (ေရာ ၃း၁၀) ဆိုထား ပါသည္။ တေယာမ်ား တို႕ကို ကိုၾကိဳးၫွိၾကရာတြင္ တေယာအခ်င္းခ်င္း စံထားၫွိၿခင္း မၿပဳဘဲ စႏၵယားကိုသာ စံထားၫွိပါသည္။ လူေကာင္းတစ္ဦးဟု သတ္မွတ္ လိုပါက ေယရႈကိုစံထားၿပီး သတ္မွတ္ရေပမည္။ လူေကာင္းလူေတာ္ဆိုသည့္သူက ေကာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ ဩဇာအလႊမ္းမိုးဆံုး ပုဂိၢဳလ္ဟု လူတို႕၏ သတ္မွတ္ ၿခင္းကိုခံ ရသည့္ေယရႈ ကို အသိအမွတ္မၿပဳလ်င္ ထိုသူကို လူေကာင္းလူေတာ္ဟု သတ္မွတ္ထိုက္ပါ ေတာ့မည္လား။ ထိုလူေတာ္တစ္ဦးသည္ ရာစုအဆက္ဆက္ လူတို႕အေပၚဩဇာ အလႊမ္းမိုးဆံုးႏွင့္ အထင္ရွားဆံုးေသာ ေယရႈဘုရား အေၾကာင္းကို မသိဟုဆိုၿခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသလား။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရာင္းအေကာင္းဆံုးႏွင့္ လက္ေဆာင္ေပး အမ်ားဆံုးၿဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာ ေတာ္ၿမတ္ကို ဖတ္ရႈၾကည့္ဖို႕ သတိမဲ့သူသည္ လူေတာ္တစ္ဦး ၿဖစ္သင့္ပါသလား။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s