အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္သူ December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:20 am
Tags:

ယေန႕လူသားမ်ားထဲမွ ခရစ္ယာန္တို႕၏ပန္းတိုင္ၿဖစ္ေသာေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ေရာက္ဖူးသူရွိပါသလား၊ ရွိကေဖၚၿပေပးပါ?

လူတစ္ဦးစီကို ဘုရားအသံုးၿပဳပံုႏွင့္ ေပးေသာဆုေက်းဇူးလည္းမတူညီၾကပါ၊ အခ်ိဳ႕ ေဟာၾကားၿခင္း၊ အခ်ိဳ႕က အနာေရာဂါ ၿငိမ္းေစေသာဆု စသည္ၿဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ၾကသည့္အနက္ ယေန႕ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေသာ သူမ်ား၏ သက္ေသ ခံခ်က္မ်ား ကိုလည္း ၾကားေနရပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ရွိခြင့္ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္သည္ ေကာင္းကင္ရူပါရံုကို ၿမင္ေတြ႕ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚၿပထားပါသည္။ ထို႕ထက္ ခိုင္လံုေသာ အခ်က္က ေကာင္းကင္ဘံု ရွိသည္ဆိုသည့္စကားသည္ ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေၿပာခဲ့ေသာ စကားၿဖစ္သည့္ အတြက္ လံုးဝမုသာ မဟုတ္ေသာ အမွန္တည္ရွိသည့္ ဘံုၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s