အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဥပုသ္ေန႔ December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:12 am
Tags:

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ ဥပုသ္ေန႕သည္စေနေန႕ၿဖစ္ပါလ်က္ တနဂၤေႏြ ေန႕ကိုဘာ့ေၾကာင့္ ဥပုသ္ေန႕အၿဖစ္ သတ္မွတ္ ကိုးကြယ္ ၾကရ ပါသလဲ?

က) တနဂၤေႏြေန႕သည္ ေယရႈဘုရားရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရာေန႕ၿဖစ္ပါသည္။ ဥပုသ္ေန႕ကလူကို ကယ္တင္ပါသလား၊ ေယရႈဘုရား၏ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ၿခင္းအေၾကာင္းက လူကိုကယ္တင္ပါသလား၊ ဘယ္ေန႕က ပိုအေရးၾကီး ပါသလဲ? ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈဘုရား ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရာေန႕ၿဖစ္သည့့္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ဝတ္ၿပဳ ကိုးကြယ္ၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ခ) ဥပုသ္ေန႕ကိုေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုေန႕ရက္တြင္ ဘုရားကိုအထူးသန္႕ရွင္းစြာ ကိုးကြယ္ဖို႕ ပညတ္ထားပါသည္။ ထိုပညတ္ကိုလိုက္နာသည့္အေနၿဖင့္၄င္း ေယရႈ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းအားၿဖင့္ ပညတ္တရား၏ က်ိန္ၿခင္း ေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ ၿပီ ဟူေသာ သေကၤတအမွတ္တစ္ခု အေနၿဖင့္၄င္း၊ စေနေန႕အစား တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ကိုးကြယ္ၾကၿခင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၁၅)

ဂ)  ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူသည္ ငါ၏ပညတ္တို႕ကို က်င့္ေစာင့္၏ဟု ေယရႈ၏ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း ပညတ္တရားေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ၾကေသာကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ေယရႈကိုခ်စ္သည့္အတြက္ ပညတ္တရားနဲ႕ အသက္ရွင္ၾကၿခင္း၊ ေယရႈကိုခ်စ္၍ ပညတ္ေတာ္ တို႕ကို က်င့္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပညတ္တရားေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္လ်က္ ေက်းဇူးတရားေအာက္တြင္ အသက္ရွင္သည့္ သေဘာၿဖင့္ တနဂၤေႏြေန႕ကို ဥပုသ္ေန႕အၿဖင့္ သတ္မွတ္ကိုးကြယ္ၾကၿခင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ (ဂလာတိ ၃း၁၃)

ထိုေန႕ရက္ကို အထူးသတ္မွတ္ကိုးကြယ္ၾကေပမယ့္ ေန႕ရက္အခ်ိန္တိုင္း အထူးကိုးကြယ္ၿခင္းကို ခံထိုက္ေသာ ဘုရား ၿဖစ္ပါသည္။ တနဂၤေႏြ တစ္ရက္ထဲတြင္သာ ကိုးကြယ္ၾကဖို႕ရန္ ဘုရားမွအလိုမရွိပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ စေနေန႕ အတြက္သာ ခရစ္ယာန္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ေန႕ရက္တိုင္း ဘုရားကို ၾကည္ညိဳႏွိမ့္ခ်လ်က္ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ေသာ အသက္တာၿဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရပါမည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s