အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဤစာအုပ္ကိုေရးသားထုတ္ေဝရၿခင္းအေၾကာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ December 10, 2009


ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သံတမန္မ်ား (၂ေကာ ၅း၂၀) ၿဖစ္သကဲ့သို႕ ေယရႈ၏ သက္ေသမ်ားလည္း ၿဖစ္ၾကပါသည္။ (တ ၁း၈) တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္သို႕မဟုတ္ တစ္နာရီအတြက္သာ သခင္ေယရႈ၏ သက္ေသမ်ား ၿဖစ္ဖို႕ဘုရားရွင္ မွအလိုမရွိပါ။ အခ်ိန္တိုင္း နာရီတိုင္းအတြက္ သက္ေသခံေကာင္းမ်ားၿဖစ္ဖို႕ရန္ အလိုရွိပါသည္။ ခသ- ၂၀ဝ၀ အထူးတစ္ႏွစ္တာ ဧဝံေဂလိ အမႈေတာ္တြင္ ဆက္ကပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာလူမႈေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း အခြင့္ရတိုင္း ေယရႈဘုရား၏ ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းစကားကို လူတို႕အားၾကားေၿပာ သက္ေသခံ ခဲ့ပါသည္။ ထို ခသ- ၂၀ဝ၀ အထူးတစ္ႏွစ္တာ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ကြ်န္ေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း မ်ားကို လႊဲခဲ့ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္အဓိကေၿပာလိုေသာပထမအခ်က္မွာ အမႈေတာ္ေဆာင္ဖို႕မအားလို႕၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ မဟုတ္လို႕ဟု အေၾကာင္းၿပဖို႕ မဟုတ္ပါ၊ ယံုၾကည္သူတိုင္း မိမိရွိရာအရပ္တြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကို ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဧဝံေဂလိတရားကို ေၿပာတတ္လို႕ေၿပာၿခင္းမဟုတ္ပါ၊ ေၿပာရင္း ေၿပာတတ္လာၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ သင္၏အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို႕ကို စြန္႕လႊတ္မွမဟုတ္ပါ၊ သင့္အနားတြင္သာ ထိုအလုပ္ရွိ ေနပါသည္။ (ဥပမာ အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦး ေဆးရံုအတြင္းသို႕ သြား၍ဧဝံေဂလိ ေၿပာသည္ထက္ ထိုေဆးရံုအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ပိုၿပီး အခြင့္အေရး သာပါသည္။ ေဝဒနာၿဖင့္ပက္လက္အိပ္ေနရၿပီး မိုးေပၚကို ၾကည့္ေနသည့္ လူနာသည္ လူေကာင္းမ်ားထက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ပို၍ စိတ္ဝင္စားပါသည္။)

‘ဒုတိယ အခ်က္အေနၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းကို ေက်းရြာမ်ား တြင္အစၿပဳခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ၿမိဳ႕ၿပလူထုၾကားသို႕ ေရာက္ရွိ၍ လာပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ယခုအခါ အင္တာနက္မွေန၍ ေန႕စဥ္ ယံုၾကည္ၿခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား တို႕ကို ေၿဖၾကားေပးရင္း ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားကို ေဝငွသက္ေသခံေနရပါသည္။ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ဘုရားရွင္က ကြ်န္ေတာ့ကိုအသံုး ၿပဳလာခဲ့ၿပီး ေက်းလက္မွ ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အစၿပဳခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္ ယခုအခါ အင္တာနက္ေပၚတြင္ နက္နဲေသာ ေမးခြန္းၾကီးမ်ားအားေၿဖၾကားရန္ ကြ်န္ေတာ့္ကို အသံုးၿပဳ ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ေမးလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားတို႕ကို ၿပန္လည္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းၿပႏိုင္ဖို႕ ဘုရားရွင္မွ အလိုေတာ္ရွိပါေသာ္လည္း တခါတရံ ခ်က္ၿခင္းရွင္းလင္းေသာ အေၿဖမ်ားတို႕ကို မေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ယံုၾကည္သူမိတ္ေဆြမ်ား ထိုသို႕ မၿဖစ္ရေလေအာင္ႏွင့္ ေမးလာေသာေမးခြန္း မ်ားတို႕အေပၚ လိုရင္းတိုရွင္း အေၿဖေပးႏိုင္ၿပီး မိမိရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မဆံုးရံႈး ရေလဘဲ ေယရႈဘုရား၏ ကယ္တင္ၿခင္း  သတင္းေကာင္းကို ေဝငွႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤစာအုပ္ငယ္ေလးအားၿဖင့္ ေဝငွ သက္ေသခံလိုက္ရပါသည္။

မိမိကိုးကြယ္ရာအေၾကာင္းကို ဘာမွ်မသိေသာ သူတစ္ဦးၿဖစ္ေနပါသလား?

ကြ်န္ေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးၿဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိေသးေသာအေၾကာင္း အရာမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ သမၼာတရားအားလံုးကို သိရမည္ဟု မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္တစ္ဦး ၿဖစ္လာလွ်င္ သိသင့္ သိထိုက္ေသာ အေၿခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားတို႕ကိုေတာ့ သိကိုသိရမည္ဟူေသာ အသိစိတ္လည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာ က်မ္းပယ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊  ဘုရားက လူႏွစ္ဦး တည္းဖန္ဆင္းတာမွ ဟုတ္ပါရဲ့လား၊ ေယရႈသည္ လူသားတိုင္း ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း ၿဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ေယရႈဘုရားအေၾကာင္း မၾကားသိလိုက္ရေသာသူတို႕ အဘယ္ကဲ့သို႕ၿဖစ္မည္နည္း အစရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ားတို႕ကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ၾကားဖူးပါေသာ္လည္း အေၿဖကို ရွင္းလင္းစြာသိမေနပါ။ ထို႕အၿပင္ ေၿပာစရာတစ္ခုအေနၿဖင့္ ငါ့ဘာသာမွအမွန္ ငါ့ဘာသာကိုလာမထိနဲ႕ ဟုဆိုတတ္ေပမည့္ သူတစ္ပါးက ၄င္းတို႕၏ဘာသာအယူဝါဒ အေၾကာင္းတို႕ကိုသိလို႕ ‘ဒီလိုေၿပာႏိုင္တာလားဟု ၿပန္ေမးလွ်င္ သူတို႕ဘာသာ၏ အယူဝါဒအေၾကာင္းကိုလည္းမသိ မိမိယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား၏ အေၾကာင္းကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ရွင္းမၿပႏိုင္သူ ၿဖစ္ေနပါသည္။

ယခုအခါ ဆရာအမ်ားလည္းေပၚလာၿပီး ဩဝါဒအမ်ိဳးမ်ိဳလည္း ေပၚလာပါသည္။ သာသနာပ-လူတို႕၏ ေယရႈဘုရားကို တိုက္ခိုက္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား  ၾကားလာရေသာအခါ သံသယ ၿဖစ္ဖြယ္ ပေဟဠိေမးခြန္း မ်ားလည္း မ်ားစြာ ၿဖစ္ေပၚလာ ပါသည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ႏုငယ္ေသးေသာ သူမ်ားအဖို႕ ယံုၾကည္ၿခင္းပင္ ယိုင္လဲသြားႏိုင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း မသိေသးေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနစဥ္ ၿငိမ္သက္ၿခင္း အၿပည့္အဝ မရရွိခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္အၿပင္ အနက္ဖြင့္က်မ္း ႏွင့္ ဆရာသမားမ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးရာ စာအုပ္မ်ားစြာတို႕ကို အခ်ိန္ရတိုင္း ေလ့လာ၊ ဖတ္ရႈ၊ နာယူမႈမ်ား ၿပဳခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးကို အေၿခခံ၍ ဧဝံေဂလိၿပဳေသာ အဖြဲ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ဆယ္ႏွစ္တာအတြင္း လူမ်ားေမးလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားတို႕ကို ေၿဖဆိုရာတြင္ ဘုရားက ကြ်န္ေတာ့ကို ဖြင့္ၿပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆရာသမားမ်ားတို႕ထံမွ ၿမင္ေတြ႕ ၾကားသိခဲ့ရသည္မ်ားတို႕ကို ယံုၾကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ား တစ္ထိုင္းတည္းေလ့လာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၿပန္လည္ေဝငွ သက္ေသခံ လိုက္ရပါသည္။

သံသယၿဖစ္ဖြယ္ေမးခြန္းမ်ားတို႕ကို ၿပန္လည္ေဆြးေႏြးေၿဖၾကား ေပးသင့္ပါရဲ႕လား

ခရစ္ယာန္တို႕၏ ယံုၾကည္ၿခင္းႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ သံသယၿဖစ္ဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ား တို႕သည္ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ၊ သမၼာက်မ္းစာ ေတာ္ၿမတ္ထဲမွာလည္း ေဖၚၿပထား ပါသည္။ သခင္ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားမၿဖစ္မွီ ကေပရေနာင္မွ လူမ်ားက ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားအတြက္ ဂါလိလဲအိုင္စပ္တေနရာတြင္ သခင္ေယရႈကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ အကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ၿမင္၍ ကိုယ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္မည္အေၾကာင္း အဘယ္နိမိတ္ လကၡဏာကို ၿပေတာ္မူမည္နည္း။ အဘယ္ အမႈကို ၿပဳေတာ္မူမည္နည္း။(ေယာ ၆း၃၀)

ယံုၾကည္ၿခင္းအလြန္အားႀကီးခဲ့သူ ႏွစ္ၿခင္းဆရာေယာဟန္ကလည္း အက်ဥ္းခ် ခံရစဥ္ သံသယစိတ္ဝင္လာသည့္အတြက္ တပည့္ႏွစ္ဦးကို သခင္ေယရႈထံေစလႊတ္ၿပီး ေမးၿမန္းေစခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ၾကြလာေသာသူ မွန္သေလာ၊ သို႕မဟုတ္ အၿခားေသာသူကို ေမွ်ာ္လင့္ရပါမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ေစ၏။ (လုကာ  ၇း၁၉)

သခင္ေယရႈ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ၿခင္းကို သံသယၿဖစ္ေသာ တပည့္ေတာ္ေသာမကလည္း ကိုယ္ေတာ္ ၏ သံရိုက္ရာခ်က္ကိုမၿမင္၊ သံရိုက္ရာခ်က္ကို လက္ၫိႈးေတာ္ႏွင့္ မတို႕မစမ္း၊ နံေဖးေတာ္ကို လက္ႏွင့္ မစမ္းမသပ္ရလွ်င္ အကြ်ႏု္ပ္ မယံုဟုဆို၏။ (ေယာ ၂၀း၂၅)

ပိလတ္မင္းကလည္း ေယရႈကို သံသယၿဖစ္လ်က္ သမၼာတရားကား အဘယ္သို႕နည္းဟုေမးၿပီးမွ တဖန္ ယုဒလူတို႕ ရွိရာသို႕ ထြက္၍၊ ဤသူ၌ အဘယ္အၿပစ္ ကိုမွ်ငါမေတြ႕။ (ေယာ ၁၈း၃၈)

ထို႕အၿပင္ ေယရႈရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ၿပီးရက္ပိုင္း ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြါ လာေသာ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦး သည္လည္း (လု ၂၄း၁၃) သံသယၿဖစ္သူမ်ားအထဲတြင္ အပါအဝင္ၿဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ သံသယၿဖစ္သူမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးၿမန္းခဲ့ၾကသူမ်ားကို ေယရႈသည္ ေမတၲာေရွ႕ထား၍ ေႏြးေထြး ၾကင္နာစြာ တုန္႕ၿပန္အေၿဖေပးခဲ့ပါသည္။ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားလည္း ၿပခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ၿခင္းဆရာ ေယာဟန္၏ တပည့္ႏွစ္ဦးအား မိမိၿပဳခဲ့ေသာ အံ့ဩဖြယ္အမႈမ်ားတို႕ကို ၿပန္ေၿပာေစခဲ့ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ ေသာမအား ကိုယ္ထင္ရွား ၿပရံုမက ‘ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မ်ားကိုပါ စမ္းသပ္ေစခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယရႈအသတ္ခံရစဥ္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စြာ ထြက္ခြါ သြားၾကေသာ တပည့္ေတာ္မ်ားကို သက္ေသမ်ားစြာၿဖင့္ ကိုယ္ထင္ရွားၿပကာ အတူေနခဲ့ရံုမွ်မက မိမိသည္ ပညတိၲက်မ္းလာ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား တို႕ကို ၿပည့္စံုေစခဲ့သည့္ ေမရွိယ ၿဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ရွည္စြာရွင္းၿပခဲ့ပါသည္။

သူငယ္ခဲ့သို႕ သံသယမရွိပဲ ယံုၾကည္ရန္ေယရႈက သြန္သင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၿခင္းမွာ မ်က္ကန္းပမာ ယံုၾကည္၍ ေနာက္ေတာ္သို႕ လိုက္ဖို႕ရန္ ဆိုလိုၿခင္း မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ-

အရာရာကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာစစ္ေၾကာ၍ တကယ့္အမွန္တရားကိုသာ ယံုၾကည္ရန္ သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ ပါသည္။ (၁သက္၅း၂၁၊ ေကာ ၂း၄)

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုကိုယ္တိုင္ သြန္သင္ေသာဩဝါဒမ်ားကို မွန္သည္ မမွန္သည္သိၿခင္းငွါ သမၼာက်မ္းႏွင့္ သြန္သင္ ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ေသခ်ာစြာ ၿပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကေသာ ေဗရိၿမိဳ႕သားမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာက ခ်ီးက်ဴး ထားပါသည္။(တ ၁၇း၁၁) ထို႕ေၾကာင့္ ေဗရိၿမိဳ႕ႏွင့္ကပ္လ်က္ သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕အတြက္သာ ဩဝါဒစာရွိၿပီး ေဗရိဩဝါဒစာ ဟူ၍မရွိရၿခင္း  ၿဖစ္ပါသည္။

မယံုၾကည္သူမ်ား ေမးလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားတို႕အတြက္ အေၿဖအၿမဲ ရွိေစရန္က်မ္းစာက သြန္သင္၏။ (၁ေပ ၃း၁၅)

လူအေပါင္းတို႕သည္ ကယ္တင္ၿခင္းသို႕ေရာက္၍ သမၼာတရားကိုသိဖို႕ရန္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ၿဖစ္၏။ (၁တိ ၂း၄)

မိမိဖက္မွ အေကာင္းဆံုးရွင္းၿပေပးၿပီး လက္မခံၿငင္းဆန္လ်က္ ပ်က္ရယ္ၿပဳသူ မ်ားလည္းေတြ႕ရေပဦးမည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႕သည္ ေမာေရွ၏စကား၊ ပေရာဖက္ တို႕၏စကားကို နားမေထာင္လွ်င္၊ တေယာက္ေသာ သူသည္ ေသၿခင္းမွ ထေၿမာက္ ေသာ္လည္း  မယံုၾကည္ႏိုင္ၾက ဟူေသာ ေယရႈမိန္႕ေတာ္မူသည့္ က်မ္းခ်က္ကိုလည္း သတိရဖို႕ လိုပါသည္။ (လု ၁၆း၃၁) ၿငင္းခံုၿခင္းမၿပဳလုပ္ဖို႕လည္း သမၼာက်မ္းစာက သတိေပးထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဝိညာဥ္ေရးႏုငယ္ခ်ိန္ သူတစ္ပါးက အမွန္သိလို၍ေမးသည္ဟု ထင္ၿပီး ရွင္းၿပေသာအခါ တိုက္ခိုက္လိုေသာစိတ္ ၊ ကဲ့ရဲ့ ေလွာင္ေၿပာင္လိုေသာ စိတ္ၿဖင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး စိတ္ဆိုးမိခဲ့ရခ်ိန္လည္း ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။  အမွန္သိလိုေသာ စိတ္ၿဖင့္ေမးလာ ေသာသူအား တိုက္ခိုက္လိုေသာစိတ္ၿဖင့္ ေမးသည္ဟု ထင္လ်က္ ေကာင္းမြန္စြာ ၿပန္လည္မေဆြးေႏြး မိေသာ သူမ်ားႏွင့္လည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရကာ စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္ခဲ့ရ သည့္အခ်ိန္လည္း ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခြဲၿခားသိၿမင္တတ္ဖို႕ရန္ အတြက္ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား၏ မစမႈယူလ်က္ က်မ္းစာက သြန္သင္ထားသည့္အတိုင္း ေၿမြကဲ့သို႕ လိမၼာပါးနပ္မႈရွိၿပီး ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႕ အဆိပ္ကင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သံသယၿဖစ္ဖြယ္ေမးခြန္းမ်ားကင္း၍ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ား ရွိေစခ်င္ ရပါသနည္း? အေၾကာင္းမွာ မိမိသည္ ယခင္ကထက္ သမၼာတရားကို တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ သိကြ်မ္းလာရန္ႏွင့္ ထို သမၼာ တရား၏ အရွင္ၿဖင့္ ေန႕စဥ္အတူအသက္ရွင္ မိသဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ဘုရားရွင္က အလိုရွိပါသည္။ ထို႕ေနာက္ မိမိရရွိထားေသာ သမၼာတရားအား လူတိုင္းကို အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေၿပာၿပလ်က္ လူတိုင္း သမၼာတရားကို ရေစဖို႕ရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ေလးသည္ မၿပည့္စံုေသာ္လည္း ၿပည့္စံုေသာအရွင္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဥာဏ္အလင္းေပး၍ ဤစာအုပ္ပါေဖၚၿပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားတို႕ထက္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ဖို႕ႏွင့္ သင့္အသက္တာတြင္ သံသယၿဖစ္ဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ားကင္းလ်က္ သူတပါးကိုလည္း ထပ္ဆင့္ေဝငွ သက္ေသခံႏိုင္ ဖို႕ေယရႈဘုရားၿမတ္နာမ၌ ဆုေတာင္းေမတၲာပို႕သလိုက္ပါသည္။ (အာမင္)

 

2 Responses to “ဤစာအုပ္ကိုေရးသားထုတ္ေဝရၿခင္းအေၾကာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္”

  1. သန္႔ဇင္ Says:

    ကၽြန္ုပ္သိလိုေသာေမးခြန္းေတြကိုမည္ကဲ့သို႔ေမးျမန္းနိုင္ပါသလဲခင္ဗ်ား

  2. Antii Jesus Says:

    ေဆးရံုထိသြားျပီး စည္းရံုးတာေတာ့မေကာင္းပါဘူး။လြန္လြန္းပါတယ္။လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ဆိုတာေတာ့မွန္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ လူနာဆိုတာ စိတ္ေအးနားေအးအနားယူူေနရမယ့္သူမ်ိဳးပါ။မိတ္ေဆြ အဲ့ေလာက္ထိေတာ့ လိုက္မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႔။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s