အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အၿမင္းက်ဥ္းေၿမာင္းၿပီး မတရားသလို ၿဖစ္မေနဘူးလား? December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:04 am
Tags:

ေယရႈအားၿဖင့္သာလွ်င္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ႏိုင္မည္ဟူေသာအဆိုသည္ အၿမင္းက်ဥ္းေၿမာင္းၿပီး မတရားသလို ၿဖစ္မေနဘူးလား?

အၿမင္မက်ဥ္းေၿမာင္းသူၿဖစ္ပါက ထိုကဲ့သို႕ဆိုရမည့္အစား ဘုရားက လူေတြကို ဘာေၾကာင့္အတင္းအဓမၼ လိုက္ကယ္ ေနရတာလဲဟု ေမးသင့္ပါသည္။ နားေထာင္ လိုသည္ၿဖစ္ေစ နားမေထာင္လိုသည္ၿဖစ္ေစ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံုတို႕ၿဖင့္ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ၿမင္သံၾကား၊ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းတို႕မွ ထိုတရားစကားကို လူတိုင္း ေနရာတိုင္းမွ မၾကား ခ်င္မွအဆံုး ၾကားေန ၾကရပါသည္။ ေယရႈ၏ ကယ္တင္ၿခင္း တရားေတာ္ ေဝစာမ်ား ဟာလည္း မရခ်င္မွအဆံုးပါ။ ေယရႈသည္သာ လူသားတိုင္းတို႕၏ တစ္ခုတည္းေသာ သုခဘံုသို႕ေရာက္ရာလမ္း ၿဖစ္သည္ဟူေသာ အဆိုသည္ အၿမင္ က်ဥ္းေၿမာင္းသည့္ မဆင္မၿခင္ ေၿပာဆိုေသာ အတၲစြဲအဆို မဟုတ္ပါ၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္ဆီေလ်ာ္လ်က္ အေထာက္အထား ခိုင္လံုတိက်မွန္ကန္စြာရွိေသာ အဆိုၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈဘုရားအေၾကာင္းကိုမၾကားသိလိုက္ရဘဲ ေသဆံုးသြားေသာသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားတို႕ကိုဘုရားက ငရဲခ်လွ်င္ တရားပါမည္လား?

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာၿဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု က်မ္းစာကဆိုထား ပါသည္။ (၁ေယာ၄း၁၀) အဘယ္လူသား တစ္ဦးကို မွ်လည္း ပ်က္စီးၿခင္းသို႕ မေရာက္ ေစလိုေၾကာင္းလည္း ေဖၚၿပထားပါသည္။ (၂ေပ ၃း၉) သူငယ္တို႔ကိုငါ့ထံသို႕ လာပါေလေစ မဆီးတားၾကႏွင့္၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသို႕ေသာသူတို႕၏ ႏိုင္ငံၿဖစ္၏။ (လု ၁၈း၁၆) ဆိုသည့္ က်မ္းစကားတို႕အရ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားအေပၚ ထိုသူတို႕၏ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိသိေသာ စိတ္အ ေနအထား အေပၚမူတည္၍ စီရင္ပါလိမ့္မည္။ (ေရာ ၁း၂၀)  ဘုရားသည္ လူအေပါင္းတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးကို သိေတာ္မူ၏။ (တ ၂း၅) ဘုရားသည္ မတရားေသာ အမႈကို လံုးဝၿပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ဘုရားကိုအမွန္ေတြ႕လိုေသာစိတ္ ႏွင့္ရွာလွ်င္ေတြ႕မည့္ အေၾကာင္း ဘုရားကဂတိေပးထားပါသည္။ (ေဟ ၁၁း၆) ထိုသူတို႕ထံသို႕ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ၊ ေဝစာ၊ အင္တာနက္ ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ တစ္ပါးပါးကို ဘုရားမွ ေစလႊတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ အေဟာေၿပာဆံုးတရားမွာ ေယရႈအေၾကာင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားအတြက္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း သံုးသိန္းခန္႕ အသက္စေတးခံ၍ ေဟာၾကားေနၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းပါ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဘုရားကိုရွာေသာ တပ္မွဴးေကာေနလိထံသို႕ ဘုရားက ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ (တ ၁၀)  ဘုရားကိုရွာေသာ အဲသေယာပိအမတ္ ထံသို႕ တမန္ေတာ္ တစ္ပါးကို ဘုရားမွ ေစလႊတ္လ်က္ ေယရႈဘုရားအေၾကာင္းၾကားသိေစခဲ့ေၾကာင္း ၿမင္ေတြ႕ရပါသည္။ (တ ၈) အမွန္တကယ္ ဘုရားကို ရွာေသာသူထံသို႕ ထိုအရွင္ ဘုရားက ကိုယ္ေတာ္တိုင္ၿဖစ္ေစ၊ တမန္ေတာ္တစ္ပါးပါးကိုၿဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးပါးကို ၿဖစ္ေစ ေစလႊတ္ေပးႏိုင္ေသာ အရွင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s