အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အျပစ္ျပဳ၍အျပစ္သားလား? December 10, 2009

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:02 am
Tags:

လူသည္အၿပစ္လုပ္ၿခင္းေၾကာင့္ အၿပစ္သားၿဖစ္ရသည္မဟုတ္ပါလား?

မဟုတ္ပါ။ လူသည္အၿပစ္သားၿဖစ္၍ အၿပစ္ကိုသင္ေပး စရာမလိုဘဲ လုပ္တတ္ ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ အၿပစ္သား ၿဖစ္ ၿခင္းကပထမ အၿပစ္ လုပ္ ၿခင္းက ဒုတိယၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေရကူးတတ္၍ ဘဲၿဖစ္ ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘဲၿဖစ္၍ ေရကူး တတ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအား အဘယ္ကဲ့သို႕လိမ္ရမည္ဆိုသည္ကို မည္သူမွ်သင္ေပးစရာမလိုပါဘဲ လိမ္တတ္ၾကပါသည္။ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ မိဘ ဆရာသမား တို႕ကို ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးတို႕ၿဖင့္ ၿပစ္မွားတတ္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုး လူသည္ ေမြးကတည္းက ဘာမွ်မလုပ္ပါဘဲႏွင့္ ငုတ္တုပ္ထိုင္ေနပါကလည္း အၿပစ္သား သာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s