အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အေျခခံတရားမ်ား December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 11:13 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တို႕၏တစ္ဦးၿခင္း အေၿခခံ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို သိလိုပါသည္?

ဆုေတာင္းၿခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ၿခင္း၊ သက္ေသခံၿခင္း၊ မိသဟာယဖြဲ႕ၿခင္းႏွင့္ ထိုအခ်က္တို႕ကို နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာ အသက္တာ ရွိရပါမည္။ လူတိုင္းတြင္ လူတို႕ၿမင္ႏိုင္ေသာ အၿပင္လူႏွင့္(ကိုယ္ခႏၶာ) လူတို႕မၿမင္ႏိုင္ေသာ အတြင္းလူ(ဝိညာဥ္) ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္း ရွိပါသည္။ ဆုေတာင္းၿခင္းကို ဝိညာဥ္အသက္ရႈၿခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ၿခင္းကို ဝိညာဥ္အစာစားၿခင္း၊ ဘုရား၏ ေကာင္းၿမတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံၿခင္းကို ဝိညာဥ္စကား ေၿပာၿခင္း၊ မိသဟာယဖြဲ႕ၿခင္း (အသင္းေတာ္တြင္ပါဝင္ၿခင္း)ကို ဝိညာဥ္ ေလ့က်င္ခန္း လုပ္ၿခင္းဟူ၍ တင္စားထားပါသည္။ ေသေသာသူသည္ အသက္လည္းမရႈ အစာလည္း မစားေတာ့ပါ။ အသက္လည္းမရႈ အစာလည္းမစား (က်မ္းစာမဖတ္၊ ဆုမေတာင္း) ေပမည့္ ခရစ္ယာန္ဟု အမည္တပ္ထားသူ လူေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။

 

One Response to “အေျခခံတရားမ်ား”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s