အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အေလာင္းခိုးထုတ္သြားသည္မဟုတ္ပါလား? December 10, 2009

အေစာင့္တပ္မ်ားအားၿပည့္တန္ဆာမိန္းမကအရက္မူးေအာင္တိုက္ၿပီး မူးၿပီးအိပ္ေပ်ာ္စဥ္ အေလာင္းခိုးထုတ္သြားသည္မဟုတ္ပါလား?

ေယရႈ၏ သခ်ႋဳင္းဂူကို ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္ထားၿပီး အထူးတပ္ကို အေစာင့္ခ်ထားၿခင္းပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အေလာင္းအခိုးခံခဲ့ရလို႕ အေစာင့္တပ္သားမ်ားအား အၿပစ္ေပးေသာသမိုင္း လံုးဝမရွိပါ၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္ႏွင့္ အၾကီး အကဲတို႕က  စစ္သားမ်ားကို ေငြေပးၿပီး ထိုအမႈကို ဖံုးကြယ္ထားဖို႕ လုပ္ၾကံေၾကာင္း သာက်မ္းစာတြင္ မွတ္တမ္းရွိ၏။ အေလာင္းကို ထိုအမ်ိဳးသမီးက ခိုးသြားသည္ဆိုလွ်င္ ဂူကိုပိတ္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးက တန္ႏွင့္ခ်ီၿပီးေလးပါသည္။ ထိုေက်ာက္တံုးကို အဘယ္သူက ဖြင့္ေပး ပါသနည္း၊ ခိုးသြားသည္ဟု ဆိုလွ်င္ေယရႈ၏အေလာင္းကို ပတ္သည့္အဝတ္ဟာ ပတ္လ်က္အေနအထားအတိုင္း ပံုမပ်က္ က်န္ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုၿခင္းေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္မႈမရွိေသာ မုသာမ်ားသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ထက္ စစ္သားမ်ား မူးၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ ေနၾကသည္ဟု ဆိုၿခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ သူက ၿပည့္တန္ဆာမိန္းမ ခိုးသြားေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ အတတ္ေၿပာႏိုင္ ရသနည္း။

ေယရႈဘုရား ေသၿမဲအတိုင္းရွိကာ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ၿခင္းမရွိဟု ဆိုပါက။

ပထမရာစုတြင္ သူ႕ကိုယံုၾကည္သူတိုင္း အသက္ေပးကိုးကြယ္ၾကကာ တိုးတက္လာေသာ ခရစ္ယာန္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းကို ဘယ္လို နားလည္ရမွာပါလဲ။ ေလးရာစုတြင္ အေနာက္ကမၻာကို ေယရႈလြမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လိမ္ညာမႈတစ္ခုအေပၚ တည္ေဆာက္ ထားသည္ဆိုက သူတို႕ရဲ့ၾကီးမားတဲ့ အခြင့္အာဏာနဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို အၿမစ္ၿပတ္ ေခ်မႈန္းခဲ့ၾကေသာ ေရာမအင္ပါယာတစ္ခုလံုး ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ၾကသည့္ အၿပင္ ေယရႈကို ကိုးကြယ္သည့္ အင္ပါယာ ၿဖစ္သြားေစခဲ့သည္မွာ အံ့ဩဖြယ္ရာပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ေဂ်ရုရွလင္မွာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႕ အၿမစ္တြယ္ၿပီး ရွင္သန္ေနတဲ့ ဂ်ဴးဘာသာေရးေအာက္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ ၾကီးထြားလာစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ သူတို႕လုပ္ႏိုင္တာက သခ်ိဳင္းဂူကိုဖြင့္ၿပီး ၊ သို႕မဟုတ္ ခိုးသြားသည္ဆိုသည့္ အေလာင္းကို ၿပဖို႕ပါပဲ၊ ‘ါေပမယ့္ သူတို႕ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ယေန႕ေတာ့ ေယရႈသည္ လူ႕ဇာတ္ခံုအေပၚမွာ ေနရာအရဆံုးသူ ၿဖစ္၍ေနပါၿပီ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s