အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အယူ၀ါဒ December 10, 2009

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:37 am
Tags:

ဘာသာတရားအားလံုးတို႕သည္ အေၿခခံအားၿဖင့္တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခု ကိုသင္ၾကားေပးေနသည္မဟုတ္ပါလား ?

ထိုအယူဝါဒသည္ေက်ာ္ၾကားေသာ လူအမ်ားလက္ခံသည့္ အယူဝါဒၿဖစ္ၿပီး ေယရႈသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ စစ္မွန္သည့္ လမ္း ဆိုသည့္အယူဝါဒကိုအၿမင္ က်ဥ္းေၿမာင္းေသာအယူဟု လူတို႕လက္ခံထားၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုေမးခြန္းမွာ လံုးဝမမွန္ပါ။

ဘုရားဆိုင္ရာသြန္သင္မႈကို ၾကည့္လွ်င္ အစၥလမ္က အလႅာ တစ္ပါး တည္းသာ ကိုးကြယ္ရာ၊ ခရစ္ယာန္က သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရား၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တို႕က ဘုရားမ်ားစြာရွိသည္ဟု သြန္သင္ပါသည္။

အပယ္မွလြတ္ေၿမာက္ရာတရားလမ္းကိုၾကည့္လွ်င္ အစၥလမ္က အလႅာထံ မိမိကိုယ္ကိုဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿခင္း၊ သူ၏ ပညတ္တရား မ်ားကို လိုက္ေလ်ာက္ၿခင္းႏွင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ ရႏိုင္သည္ဟုသြန္သင္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာက ေယရႈကို စစ္မွန္စြာ ယံုၾကည္သူတိုင္းအား ေက်းဇူးေတာ္ၾကြယ္ဝေသာ ဘုရားသခင္က ထာဝရ အသက္ကို လက္ေဆာင္ အၿဖစ္ အခမဲ့ေပးအပ္သည္ဟု သြန္သင္ပါသည္။ အပယ္ငရဲမွလြတ္ေၿမာက္ဖို႕ လူတို႕မတတ္ ႏိုင္ပါ၊ ဘုရားကသာ ၿပဳေပးႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္က်င့္မွရမည္ဟု အၿခားဘာသာဝင္မ်ားက လက္ခံ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ားက ပညတ္တို႕ကို စံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္စြာက်င့္ႏိုင္ဖို႕ ဘုရား၏ကူမမႈရွိမွသာလွ်င္ က်င့္ႏိုင္မည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္မႈကို ေတြ႕ရပါသည္။

ဟိႏၵဴ ဘာသာ၏ အၿမင့္ဆံုးပန္းတိုင္မွာ မိမိကိုယ္ကိုသိၿမင္ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိသဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ေသာ သိစိတ္အဆင့္ တစ္ခုကို ရရွိၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္။ အသက္ ရွင္ၿခင္း၊ ေသဆံုးၿခင္း၊ ၿပန္လည္ဝင္စားၿခင္း သံသရာတို႕မွ လြတ္ေၿမာက္ၿပီး နတ္ဘုရား တစ္ပါးကဲ့သို႕ၿဖစ္လာသည္။ ထိုသို႕ေသာအားၿဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မၿမဲေသာတရား အားလံုးအဆံုးသတ္သြားေလသည္။

ဗုဒၶဝါဒ၏ ပန္းတိုင္မွာ ဆႏၵအားလံုးကိုခ်ိဳးႏွိမ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ၿပီး ေန႕စဥ္သီလ မ်ားတို႕ကို ေဆာက္တည္ကာ အဆံုးစြန္ ပန္းတိုင္မွာ ဘဝအဖန္ဖန္လည္ရာသံသရာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွ လြတ္ၿငိမ္းလ်က္ ဘာမွ်မရွိ ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားေသာ နိဗၺာန္တရား ၿဖစ္ပါသည္။ အၿခားဘာသာၾကီး သံုးခုလံုးက ဖန္ဆင္းၿခင္းကိုလက္ခံေသာ္လည္း ဗုဒၶတြင္ ဖန္ဆင္းၿခင္းကိုလက္မခံပါ။

အထက္ပါ ဘာသာၾကီးမ်ား၏ အယူဝါဒကို ေဖၚၿပရာတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ စံုလင္ၿခင္းမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ အေၿခခံ အားၿဖင့္ ေယရႈကို မွန္ကန္စြာ ယံုၾကည္ခ်က္မွလြဲ၍ ဘာသာၾကီးမ်ားအားလံုး၏ တူညီေသာအေၿခခံယံုၾကည္ခ်က္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏိုင္မွ ရမည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရားမ်ားက လံုးဝ မတူညီေသာယံုၾကည္မႈမ်ားၿဖစ္၍ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာစမ္းစစ္ေရြးခ်ယ္ တတ္ၾကဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ တူညီသည္ဟု သင္လက္ခံထားလွ်င္ ယခုပင္ ၿပန္ဆန္းစစ္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s