အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အျမင္ December 10, 2009

အစၥလာမ္ဘာသာ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚအၿမင္

အလႅာမွတစ္ပါး အၿခားေသာဘုရား လံုးဝမရွိဟုယံုၾကည္၏။ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္ အာဒံ၊ ေနာဧ၊ အာၿဗဟံႏွင့္ ေမာေရွကဲ့သို႕ လူတစ္ဦး၊ ပေရာဖက္ တစ္ပါးၿဖစ္သည္။ ထိုသူအားလံုးတို႕သည္ မိုဟာမက္ေလာက္ အေရးမပါပါ။ လူသားတို႕ အၿပစ္အတြက္ လက္ဝါး ကပ္တိုင္တြင္ အေသခံသူမွာ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္၊ ယုဒသာ ၿဖစ္ႏိုင္သည္ဟုဆို၏။ အၿပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလႅာ၏ အလိုဆႏၵကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းသည္အၿပစ္၊ အစၥလာမ္တို႕၏မ႑ိဳင္ ငါးခ်က္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါကလည္းအၿပစ္ၿဖစ္၏။ ကယ္တင္ၿခင္းရရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး မိမိအၿပစ္အတြက္ မိမိသာ ေပးဆပ္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

One Response to “အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အျမင္”

  1. Saw Aung Naing Says:

    မိုဟာမက္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမေပၚခင္က သူ၏အေၾကာင္း ၾကိဳတင္ၿပီး ဘုရားသခင္ ေျပာဆိုထားျခင္း မ႐ွိပါ။ သူသည္ ဘုရားေစလႊတ္ေသာ သူမဟုတ္ ႏိုင္ပါ။ သူႏွင့္ သူ၏တရားသည္ စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို မေပးႏိုင္ပါ။ အျခား တပါးေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားသာျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s