အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အကြ်ႏု္ပ္အားက်မိေသာ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးအေၾကာင္း။ December 10, 2009

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 10:14 am
Tags:

အကြ်ႏု္ပ္အားက်မိေသာ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးအေၾကာင္း။

ယေန႕ အသင္းေတာ္ အခ်ိဳ႕တို႕သည္ မိမိသိုးမ်ား အၿခားဂိုဏ္းဂဏသို႕ ပါသြား မည္ဟုစိုးရိမ္ကာ စည္းကမ္းတန္တိုင္းၾကီးမ်ား တို႕ၿဖင့္ အထပ္ထပ္ကာရံထား တတ္ၾက ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးကေတာ့ ထိုကဲ့သို႕မဟုတ္ပါ။ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ ရာ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ သူ႕အသင္းသားမ်ားအား ဂိုဏ္းဂဏ အသီးသီးသို႕ ေစလႊတ္ၿပီး ညေနခင္းေရာက္မွစုေပါင္းဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၾကကာ ဂိုဏ္းဂဏအသီးသီးမွ ခြန္အား ရလာေသာ အခ်က္မ်ား တို႕ကို အခ်င္းခ်င္း ၿပန္လည္ ေဝငွ သက္ေသခံၾကပါသည္။

ထိုအသင္းေတာ္မွာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံရွိ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဟြမ္ကားလို႕စ္ ၏ အသင္းေတာ္ ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအသင္းေတာ္ရွိ အသင္းသားတိုင္းတို႕သည္ အလုပ္အလြန္မ်ားၾကေသာ္လည္း ညစဥ္ညတိုင္း အခ်ိန္ေပးကာ သမၼာက်မ္းစာကို အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေလ့လာ ၾကပါသည္။ ဆယ္အိမ္လွ်င္တစ္ဖြဲ႕ၿဖစ္ၿပီး ထိုဆယ္အိမ္မွ ရေသာဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕အားၿဖင့္ ၄င္းတို႕အထဲမွ အခက္အခဲရွိသူ မိသားစုကို ဝိုင္းဝန္း ကူညီၾကပါသည္။ အလုပ္လိုအပ္ေသာအိမ္ေထာင္စုကိုလည္း အလုပ္မ်ားဝိုင္းရွာေပးၾကၿပီး အလုပ္မရခင္အေတာအတြင္း ထိုအိမ္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို က်န္ကိုးအိမ္မွ ၿဖည့္ဆည္း ေပးၾကလို႕ ၄င္းတို႕၏ အသင္းေတာ္တြင္ ဆင္းရဲ ခက္ခဲဒုကၡေရာက္သူဟူ၍ မရွိပါ။ သင္းအုပ္ဆရာကလည္း မိမိအသင္းသားတို႕အား ေမတၱာ အၿပည့္အဝၿပကာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္လည္း အဝေကြ်းေမြးေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အသင္းသားမွ် အၿခား ဂိုဏ္းဂဏသို႕ ပါမသြားသည့္အၿပင္ အၿခားအသင္းေတာ္မ်ားကပင္ သူ႕အသင္းသား ၿဖစ္ခ်င္လာၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ေၿပာ၍ အားနည္းေသာအသင္း ေတာ္တို႕ကို အၿပစ္တင္ၿခင္းမဟုတ္သလို၊ လူငယ္မ်ားလည္း မိမိအသင္းေတာ္ကို ပုန္ကန္ဖို႕ရန္ အတြက္မဟုတ္ပါ။ အေၿခအေနအခ်ိန္အခါၿခင္းမတူေသာေၾကာင့္ မိမိအသင္းေတာ္တြင္ မိမိသည္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ မည္ကဲ့သို႕ ပါဝင္အားၿဖည့္ရမည္ကို ၿမင္လာဖို႕ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ မိမိအသင္းေတာ္ တိုးတက္ဖို႕ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ပါ၊ သင့္တြင္လည္း အၿပည့္အဝ တာဝန္ရွိ ပါသည္။ သင့္အားၿဖင့္ အသင္းေတာ္ႏိုးထေၿပာင္းလဲၿခင္းရွိဖို႕ႏွင့္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏိုးထ ေၿပာင္းလဲၿခင္းရွိလာဖို႕အထိ ဘုရားရွင္မွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s