အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္းကို ရွင္းၿပေပးလို႕ရႏိုင္ပါသလား ? December 10, 2009

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္းကို ရွင္းၿပေပးလို႕ရႏိုင္ပါသလား  ?

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္သံုးပါးပါဝင္ၿပီး ဖန္ဆင္းၿခင္း ကယ္တင္ၿခင္း အစရွိသည့္အမႈတို႕ကို အတူတကြ တလံုးတဝတည္း လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ က်မ္းစာ တြင္ ငါတို႕ႏွင့္တညီတသဏၭာန္တည္းလူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႕ ဟုဆိုရာ၌ အမ်ားကိန္းကို သံုးႏႈန္းထားပါသည္။ ပုဂိၢဳလ္သံုးပါးစလံုး ဂုဏ္ရည္တူ တန္ခိုးတူညီၾကၿပီး ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာဟု အမည္နာမရွိေသာထိုဘုရားတြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္က ပိုၿပီးၾကီးၿမတ္သည္ဟူ၍ မရွိပါ။

လူအခ်ိဳ႕ကေယရႈသည္ဘုရား မဟုတ္ပါ ထို႕ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား တစ္ပါးတည္းကိုသာ ကိုးကြယ္နာခံမည္ဟု ဆိုၾက ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တို႕၏ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈသည္ သမၼာက်မ္းအေပၚတြင္ လံုးဝအမွီၿပဳထားၿပီး သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ ကဆိုထားသည့္အတိုင္း တေသြမတိမ္း လိုက္နာ နာခံေသာ ဘာသာတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းကိုလည္း ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ားအၿဖစ္ အၾကြင္းမဲ့လက္ခံ ယံုၾကည္ ထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းတြင္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ေကာင္းကင္မွ အသံေတာ္ အားၿဖင့္ ေယရႈဘုရားကို ဤသူကား ငါႏွစ္ သက္ၿမတ္ႏိုးရာ ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း။ သူ၏ စကားကို နားေထာင္ရမည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားတြင္ တတိယ ေၿမာက္ ပုဂၢိဳလ္ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈဘုရား ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ၿပန္လည္တက္ၾကြသြားၿပီး ဆယ္ရက္အၾကာတြင္ ေၿမၾကီးေပၚသို႕ဆင္းသက္လာခဲ့ပါသည္။ ေယရႈဘုရားႏွင့္ သံုးႏွစ္တိုင္ အတူတကြ တပည့္ခံခဲ့ၾကေသာ တမန္ေတာ္မ်ားပင္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ရန္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းသက္လာခ်ိန္အထိ ေစာင့္စားခဲ့ၿပီး သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏မစမႈၿဖင့္သာ အမႈေတာ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သဘာဝလြန္တန္ခိုးနိမိတ္ႏွင့္ ရဲစြမ္းသတိၱတို႕ၿဖင့္ သာသနာၿပဳႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ၿပဖို႕ႏွင့္ ေယရႈဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစရန္ အတြက္ၾကြဆင္း လာၿခင္းၿဖစ္ ပါသည္။ ယခု အခ်ိန္ကာလသည္ ေက်းဇူးေတာ္ ေခာတ္ကာလၿဖစ္သလို သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္ေခာတ္ကာလလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ ၿပည့္ဝၿခင္း ဆိုသည္မွာ မိမိအသက္တာတြင္ ေယရႈ၏အသက္တာပံုစံႏွင့္ၿပည့္ဝၿခင္း ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏အလိုေတာ္ကိုဆန္႕က်င္ၿပီး သမၼာက်မ္း သည္လည္း ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဟုတ္ပါသလား?

ေယရႈက ငါသည္ ပညတၱိက်မ္း အနာဂတၱိက်မ္းတို႕ကို ဖ်က္ပယ္ၿခင္းငွါ လာသည္ဟု မထင္ၾကႏွင့္၊ ဖ်က္ပယ္ၿခင္းငွါ ငါလာသည္ မဟုတ္ ၿပည့္စံုၿခင္းငွါ ငါလာ သတည္းဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေယရႈက သမၼာက်မ္း၌ ပေရာဖက္ ၿပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာတို႕တြင္ အငယ္ဆံုးေသာ စာလံုး ဗိႏၶဳတစ္လံုးမွ် ၿပည့္စံုၿခင္း သို႕မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေၿမၾကီးသည္ မပ်က္စီးရဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို အကုန္အစင္မဖတ္ပါဘဲ ဟိုတစ္ပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ စြဲယူကာ မိမိလိုရာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ၍မရပါ။

ေယရႈသည္ လူသားထဲမွက်င့္ၾကံအားထုတ္ကာ ဘုရားၿဖစ္လာခဲ့ၿခင္း မဟုတ္ ပါဘဲ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ ေယရႈဘုရား ေလာကသို႕ ၾကြဆင္းလာမည့္ အေၾကာင္း၊ ဖြါးၿမင္မည့္ အရပ္ေဒသ၊ ၿပဳမည့္အမႈ အစရွိသည္တို႕ကို ဘီစီ တစ္ေထာင္ ဝန္းက်င္ ကတည္းကဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ၾကိဳတင္ပေရာဖက္ၿပဳ ေရးသားထားၾကၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုပေရာဖက္ၿပဳခ်က္တို႕အတိုင္း ေယရႈဘုရားၿပည့္စံု ေစခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍ေယရႈဘုရားသည္ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ၿခင္းမရွိပါက သမၼာက်မ္းသည္ မုသာက်မ္းသာလွ်င္ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။

လူသားတိုင္း တမလြန္တြင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ ေယရႈအၿပင္ အၿခား ေသာလမ္းတို႕ၿဖင့္သြားလို႕ ရႏိုင္ပါသလား?

လူသားတိုင္းေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ ေယရႈဘုရားအားၿဖင့္ သြားေသာ လမ္းထက္ တိက်ခိုင္လံုေသာအၿခားလမ္း ေလာကတြင္ ရွိႏိုင္ပါသလား? တမလြန္ကမၻာ အေၾကာင္းကို ကမၻာေပၚတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႕က အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစံုတို႕ၿဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့ၾကေပမည့္ တမလြန္ကမၻာမွလာေသာ ေယရႈဘုရားေၿပာေသာ တရားလမ္းထက္ ခိုင္လံုတိက်ေသာ အၿခားေသာလမ္း ရွိႏိုင္ပါမည္လား? ေယရႈက ငါသည္ လမ္းခရီး သမၼာတရား အသက္ၿဖစ္၏ ဟုဆိုထား ပါသည္။ ေယရႈက ငါသည္လမ္းခရီးတစ္ခုဟု မဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေယရႈသည္ လူသားတိုင္း ဘုရားထံသို႕ေရာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းၿဖစ္ပါသည္။ အမွန္တရား ဟုဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕တို႕သည္ အခ်ိန္အခါတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး အတြက္သာမွန္ေသာ္လည္း ေခတ္ကာလေၿပာင္းလဲ တိုးတက္လာေသာ အခါ မမွန္ေတာ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။  သမၼာတရားဆိုသည္မွာ လူသားတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း၊ အခ်ိန္အခါ တိုင္း အတြက္ အမွန္တရား ၿဖစ္သည ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ အသက္ဆိုသည္မွာ ထာဝရအသက္ကိုဆိုလိုၿပီး ထာဝရပ်က္စီးၿခင္းတည္းဟူေသာ အပယ္ငရဲမွ လြတ္ေၿမာက္ ၿခင္းကို ဆိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈသည္ လူသားတိုင္းတို႕၏ အပယ္ငရဲမွ လြတ္ေၿမာက္ရာ တစ္ခုတည္းလမ္းခရီးၿဖစ္ၿပီး ၊ ထိုလမ္းခရီးသည္ လူသားတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း၊ အခ်ိန္အခါတိုင္းအတြက္ အမွန္တရားၿဖစ္ပါသည္။

 

One Response to “သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္းကို ရွင္းၿပေပးလို႕ရႏိုင္ပါသလား ?”

  1. Antii Jesus Says:

    သံုးပါးတစ္ဆူလို႔ဆိုထားပါတယ္။သံုးပါးေပါင္းမွတစ္ဆူလို႔ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကလက္ခံၾကပါသည္။ဒီလိုဆိုရင္ ေယရွဳလူ႔ဇာတိခံယူေနတဲ့အခ်ိန္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ တစ္ပါးလြတ္ေနပါတယ္။သံုးေထာင့္မီးဖိုတစ္ခုဟာ ေဒါက္တစ္ဖက္လြတ္ေနရင္ မီးဖိုတစ္ခု ျဖစ္နိုင္ပါေတာ့မလား?ဒီလိုပါပဲ သံုးပါးတစ္ဆူဆိုေတာ့ ေယရွဳလူ႔ဇာတိခံယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာဆိုရင္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာႏွစ္ပါးပဲက်န္ ပါေတာ့တယ္။ဒီလိုသာဆိုရင္ ေဒါက္တစ္ဖက္က်ိဳးေနတဲ့ မီးဖိုလိုပါပဲ။ေယရွဳကေတာ့ လြင့္စင္လာတဲ့ အပိုင္းအစတစ္ခုပဲေပါ့ဗ်ာ။ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာဟာ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိပါဘူး။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s