အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္း December 10, 2009

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:46 am
Tags:

ေလာကမွာအေဖက သားထက္ၾကီးၿမတ္သကဲ့သို႕ ခမည္းေတာ္ဘုရားက သားေတာ္ေယရႈထက္ၾကီးၿမတ္သည္ မဟုတ္ပါလား ?

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္းကို ထပ္မံရွင္းၿပလိုပါသည္။ လူ႕အၿမင္ ၿဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတည္းက သံုးေယာက္ ထင္ရွားသည္ဆိုသည္မွာ နားမလည္ ႏိုင္ပါ။ အၿခားဘာသာမ်ားတို႕တြင္လည္း ဤကဲ့သို႕သြန္သင္မႈမ်ိဳး မရွိပါ။ သံုးပါးတစ္ဆူ လံုးသည္ တန္ခိုးတူ၊ အဆင့္အတန္းတူ၊ အခြင့္အာဏာတူၾကေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ သည့္တာဝန္မ်ားကေတာ့ ကြဲၿပားၾကပါသည္။

ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ ၾကံစည္ေသာသူၿဖစ္ပါသည္၊ သားေတာ္ဘုရားသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သူႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္သူ ၿဖစ္ၿပီး၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားသည္ တန္ခိုးအစြမ္းကိုေပးေသာသူ ၿဖစ္ပါသည္။ ဖန္ဆင္းၿခင္း၊ လူတို႕ကို ကယ္တင္ၿခင္းမွ စ၍ အရာအားလံုးတို႕ကို ပုဂိၢဳလ္သံုးပါးလံုး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အတူတကြဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးမွ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိပါသည္။ အၿပန္အလွန္ ေလးစားမႈလည္းရွိပါသည္။

သားေတာ္ေယရႈဘုရားက စီမံကိန္းအားလံုးကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သူ ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေယရႈ၏သက္ေတာ္စဥ္ ကိုေလ့လာၾကည့္ပါက မည္သည့္အမႈကိုမဆို ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရဘဲ မလုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႕၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထံမွ တန္ခိုးကို မခံရမၿခင္းလည္း မည္သည့္အမႈကိုမွ်မၿပဳပါ။ သက္ေတာ္သံုးဆယ္ခန္႕တြင္ အမႈေတာ္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခမည္းေတာ္ဘုရား ထံတြင္ အခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ တန္ခိုးကိုခံယူၿပီးမွ အမႈေတာ္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဘုရားသခင္က ငါတို႕ႏွင့္ တညီတသ႑ာန္တည္း လူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႕ဟု သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားက ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္း လုပ္ေဆာင္သူမွာ ေယရႈၿဖစ္ပါသည္။ (က ၁း၂၆) ထို႕ေၾကာင့္ က်မ္းစာက ေယရႈသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏၊ ဖန္ဆင္းၿခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ ၿဖစ္ေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိ ဟု (ေယာ ၁း၃) ဆိုခဲ့ၿပီး ေယရႈဘုရားသည္ လူ႕ဇာတိကို ခံယူခဲ့ေၾကာင္း (ေယာ ၁း ၁၄) ေဖၚၿပထားပါသည္။ ခမည္းေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူ၏ဟူ၍၄င္း သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏ ဟူ၍၄င္း သီးသန္႕ အမည္နာမၿဖင့္ ေဖၚၿပထားၿခင္းမရွိပါ။

ဆက္လက္ၿပီး က်မ္းစာက ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚေၿမၾကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာရူပအရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ ၿဖစ္ေစ၊ အစိုးရၿခင္းတန္ခိုးၿဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အၿမတ္ၿဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ၿဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္ အားၿဖင့္၄င္း၊ ထိုသခင္အဘို႕အလို႕ငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ၿဖစ္ၾက၏။ (ေကာ ၁း၁၆) ဆိုထားပါသည္။ အစိုးရၿခင္းတန္ခိုး၊ အထြဋ္အၿမတ္၊ အာဏာစက္တို႕ဆိုသည္မွာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ဆိုၿခင္းၿဖစ္၍ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို လည္း ေယရႈကပဲဖန္ဆင္းထားပါသည္။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္အရ ေယရႈအဘို႕အလို႕ငွါသာ ဖန္ဆင္းထားၿခင္းၿဖစ္လို႕ ဖန္ဆင္းခံအရာအားလံုးကလည္း ေယရႈကိုပဲ ၿမင္ခြင့္ ရရွိၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို အဘယ္သူမွ် မၿမင္စဘူး ဟု (ေယာ ၁း၁၈) ဆိုထားပါသည္။ ခမည္းေတာ္ကို ၿမင္ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းေသာ ဖိလိပၸဳအားေယရႈက ၿပန္ေၿပာပံုမွာ ငါ့ကိုၿမင္လွ်င္ ခမည္းေတာ္ကိုၿမင္တာနဲ႕အတူတူပဲ၊ ဖန္ဆင္း ခံသတၱဝါ အားလံုးက ဘုရားႏွင့္ပတ္သက္လို႕ အၿမင့္ဆံုးၿမင္ႏိုင္တာငါပဲ၊ ‘ဒါေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ကို ၿမင္ဖို႕ငါ့ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ အခြင့္ေတာင္းရတာလဲဟု ေယရႈၿပန္ေၿပာခဲ့ပါသည္။

(ေယာ ၁၄း၉-၁၀) (၁ တိ ၆း၁၆)

ေယရႈက ငါသည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလံုးတဝတည္းၿဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၁၀း၃၀) ထိုတလံုးတဝတည္း ဆိုသည့္ စကားသည္ မူရင္းက်မ္းစကားအရ အရည္အခ်င္းတူ၊ အခြင့္တန္ခိုးတူ၊ အဆင့္အတန္း တူၿခင္းကို ေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ေလာကတြင္ အေဖကသားထက္ ၾကီးၿမတ္သည္မွန္ေသာ္လည္း သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားတြင္ ထိုသို႕အဓိပၸါယ္ မရွိပါ။ သမၼာက်မ္းစာ ေတာ္ၿမတ္တြင္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အမည္နာမကို အကၡရာစာလံုး အၾကီးႏွင့္သံုးသကဲ့သို႕ သားေတာ္ ေယရႈဘုရားကိုလည္း အဆင့္အတန္းတူညီမႈအေနၿဖင့္ အကၡရာစာလံုးအၾကီးၿဖင့္သာ သံုးထားပါသည္။ ေလာကႏွင့္ မတူညီေသာသေဘာကို လူတို႕သိရွိရန္အတြက္ က်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ ေယရႈကို မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ ဟု သံုးထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားၿဖင့္ ေယရႈႏွင့္တူေသာ သားေတာ္ဆိုသည့္ အမည္နာမ စၾကာဝဌာၾကီးတြင္ လံုးဝမရွိဟု ဆိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ လူသားဂုဏ္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေယရႈက ငါသည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တစ္လံုးတဝတည္းဟု ဆိုၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ခမည္းေတာ္ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ေသာ ဘုရားငယ္လည္း မဟုတ္ပါ။

အရာအားလံုးကို ေယရႈဖန္ဆင္းသကဲ့သို႕ အရာအားလံုးကိုလည္း ေယရႈ ထိန္းခ်ဳပ္ထားကာ အရားအားလံုးတို႕သည္လည္း ေယရႈ၏ စီရင္ၿခင္းလက္ေအာက္ တြင္သာ ရွိၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ထဲတြင္  သခင္ဟူေသာ အမည္နာမသည္ ေယရႈဘုရားကိုသာ အဓိကရည္ညႊန္းထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသည္ သခင္ၿဖစ္က ကြ်ႏု္ပ္တို႕အားလံုးတို႕သည္ အသက္ရွင္ၿခင္းႏွင့္ ေသၿခင္းကို အစိုးရသည့္ သခင္ေယရႈ၏ လက္ေတာ္ေအာက္မွ ကြ်န္မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႕ေတာ္ကို အၾကြင္းမဲ့ နာခံလ်က္၊ ေန႕စဥ္အသက္ရွင္ခြင့္ရၿခင္း အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရေပမည္။         ငါသည္ ခမည္းေတာ္ကိုေတာင္း၍ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားအား သင္တို႕ႏွင့္ အစဥ္မၿပတ္တည္ေနေစၿခင္းငွါ သင္တို႕အား ေပးေတာ္မူမည္ဟု ေယရႈက ဆိုခဲ့ပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၁၆) ထို႕ေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားအား ခမည္းေတာ္ထံမွ အကြ်ႏု္ပ္တို႕အေပၚသို႕ တိုက္ရိုက္ေစလႊတ္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ သမၼာတရားကို သြန္သင္ ၿပသဖို႕ႏွင့္ ေယရႈဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစဖို႕ရန္ ၾကြဆင္းလာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၆း၁၃-၁၄) သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားတြင္ တတိယ ေၿမာက္ပုဂိၢဳလ္ၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈဘုရားက ငါသည္ ေလာကသို႕ျြကဆင္းလာရၿခင္းသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ ၏ အလိုကို ၿပည့္စံုေစဖို႕ဟု ႏွိမ့္ခ်စြာ ဆိုခဲ့သကဲ့သို႕ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အားလံုးတို႕သည္လည္း မိမိဘုန္းအသေရအတြက္ထက္ ဘုရား၏ ဘုန္းထင္ရွားဖို႕ရန္အတြက္သာ အသက္ရွင္ၾက ရေပမည္။ ထိုသို႕ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းထင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေယရႈဘုရား၏ သက္ေသခံေကာင္းမ်ား အၿဖစ္ ေလာကၾကီးတြင္ အသက္ရွင္ၾကရမည္ ၿဖစ္ေပသည္။ (တ ၁း၅၊ ၈)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s