အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သူ႕ကိုဘာ့ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ၾကရ သနည္း? December 10, 2009

ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏႈတ္မွ ထာဝရဘုရားတစ္ပါးတည္းကိုသာကိုးကြယ္ရန္ မိန္႕ေတာ္မူ၏၊ သူ႕ကိုဘာ့ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ၾကရ သနည္း?

ရွင္မသဲခရစ္ဝင္က်မ္း အခန္းၾကီးေလးတြင္ ေယရႈက မာရ္နတ္ကိုေၿပာေသာ စကားၿဖစ္ပါသည္။ ထိုစကား အားၿဖင့္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေယေဟာဝါသက္ေသခံမ်ားက အမ်ားဆံုးေမးတတ္ ၾကပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၂ တြင္ ရွင္ေယာဟန္က ေကာင္းကင္တမန္အား ပ်ပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ရန္ လုပ္ေသာအခါ ေကာင္းကင္တမန္က ၿငင္းဆန္လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုသာ ကိုးကြယ္ရန္ မိန္႕ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႏႈတ္မွ ထိုကဲ့သို႕ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားတို႕၏ ၿပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၿခင္းကို ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေယရႈဘုရားက အဘယ့္ေၾကာင့္မၿငင္းခဲ့ပါသနည္း၊ ေယရႈသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထာဝရဘုရားၿဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္ေပါလု(ေရာ ၉း၅၊ တိတု ၂း၁၃)၊ ရွင္ေယာဟန္(ေယာ ၁း၁)၊ ရွင္ေပတရု(မ ၁၆း၁၆)ႏွင့္ ေသာမတ္ (ေယာ ၂၀း၂၈) တို႕ကဝန္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ေယရႈ သည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေပတရုဝန္ခံေသာအခါ မိမိ၏ အေသြးအသားတည္းဟူေသာ သိစိတ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ေဖာ္ၿပေတာ္မူသတည္းဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ (မ ၁၆း၁၇) လူ၏အတတ္ပညာ အေတြးအေခၚ မ်ားၿဖင့္ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္းကို မသိႏိုင္ပါ။ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ား ေယရႈကိုမသိပါ၊ ေနာက္ဆံုး အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားပင္ သမၼာက်မ္းစာကို ဝိညာဥ္ေတာ္လမ္းၿပမႈ မပါဘဲ အသိတရားသက္သက္ၿဖင့္ သင္ၾကားၾကေသာ ေၾကာင့္ ေယရႈကို မသိၾကပါ။ ဝိညာဥ္ေရးမ်က္စိကြယ္ေနေသာ ေလာကအတတ္ပညာရွင္မ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ေယရႈကိုသိေသာ သူမ်ားကလည္း မိမိအေသြးအသားအားၿဖင့္ သိၿခင္းမဟုတ္လို႔ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရွိပါ။

ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း သူသည္ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုၿပစ္မွား လွ်င္ အေသသတ္ၿခင္းကိုခံရမည္ ဆိုသည့္ ပညတ္ခ်က္အတိုင္း ဂ်ဴးဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ တို႕သည္ ထိုက်မ္းခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ ေယရႈကိုသတ္ခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (ဝတ္ ၂၄း၁၆) ေယရႈက ငါသည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းၿဖစ္၏ဟု ေယရႈဆိုခဲ့ပါသည္။ (ေယာ ၁၀း၃၀) ဂရိဘာသာစကားအားၿဖင့္ ေယရႈေၿပာခဲ့ေသာ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းဟူသည့္စကား၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဂုဏ္ရည္တူ၊ တန္ခိုးတူ၊ အဆင့္အတန္းတူ၊ အရာရာထပ္တူၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈက ခမည္းေတာ္ကိုရိုေသသကဲ့သို႕ ငါ့ကိုလည္းရိုေသရမည္ဟု ဆိုခဲ့ ပါသည္။(ေယာ ၅း၂၃-၂၄) အကယ္၍ ခမည္းေတာ္သည္ ေယရႈထက္ၿမင့္ၿမတ္ပါက ထိုစကားကို အသံုးၿပဳခြင့္မရွိပါ။ ငါ့ကိုၿမင္ ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုၿမင္၏ဟုလည္း ဆိုခဲ့ ပါသည္။(ေယာ ၁၄း၈-၉) ဘုရားသခင္သာလွ်င္လူတို႕၏အၿပစ္ကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုက်မ္းစာ ဆိုသည့္အတိုင္း ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ၿဖစ္လ်က္ အၿပစ္လြတ္ပိုင္ေၾကာင္းကို လူတို႕သိေစရန္ လက္ေၿခ ေသေသာသူအား ငါ့သား သင္၏ အၿပစ္ကို လြတ္ေစၿပီဟု(မာ ၂း၅)  မိန္႕ဆိုလ်က္အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစခဲ့ပါသည္။ သမၼာက်မ္းတြင္ ေယရႈသည္ ထာဝရဘုရား ၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့သည့္အမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕ သက္ေသမ်ား မ်ားစြာေဖၚၿပထားပါသည္။

ခမည္းေတာ္ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္က ေယရႈဗတၱိဇံခံယူခ်ိန္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚတြင္ တပည့္ေတာ္သံုးဦးႏွင့္အတူရွိေနစဥ္ ေကာင္းကင္ မွအသံေတာ္အားၿဖင့္ ဤသူကား ငါႏွစ္ သက္ၿမတ္ႏိုးရာငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း၊ သူ၏စကားကိုနားေထာင္ရမည္ ဟုမိန္႕ေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။ ထိုမိန္႕ဆိုခ်က္ အားၿဖင့္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ေယရႈဘုရား ထပ္တူၿဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေထာက္အထားတို႕အရ ေယရႈသည္ ဘုရားစစ္စစ္ ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ မိတ္ေဆြကို ခမည္းေတာ္ဘုရားက ဝိညာဥ္ေတာ္အားၿဖင့္ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ကို သိႏိုင္သည့္ ဥာဏ္အလင္း ေပးပါေစေသာ။

 

One Response to “သူ႕ကိုဘာ့ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ၾကရ သနည္း?”

 1. rainmoe Says:

  ထို႔အၿပင္မာဂုပညာရွိတို႔ သည္ေယ႐ႉအားသူငယ္အ႐ြယ္ၿဖစ္လ်ႇင့္ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကသည္ဟုက်မ္းစာလာသတည္း

  ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္၂:၇-၈
  ထိုအခါ ေဟရုဒ္မင္းႀကီးသည္၊ မာဂုပညာရွိတို႔ကို မထင္မရွားေခၚ၍၊ ၾကယ္ေပၚထြန္းေသာ အခ်ိန္ကာလကို ေစ့ေစ့ေမးျမန္းၿပီးမွ၊ သင္တို႔သြား၍ထိုသူငယ္ကိုႀကိဳးစားရွာၾကပါ။ ေတြ႔လွ်င္ငါ့ထံသို႔ ျပန္လာ၍ ငါလည္းထိုသူငယ္ ကိုဖူးေတြ႔ပူေဇာ္ရေအာင္ ၾကားေျပာၾကပါဟုမွာထားေတာ္မူလ်က္၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႔သို႔ေစလႊတ္ေလ၏။

  ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္၂:၁ဝ
  ထိုၾကယ္ကိုျမင္ျပန္ေသာအခါ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျခင္းရွိ၍၊ ၁၁အိမ္သို႔ဝင္ေလေသာ္၊ မယ္ေတာ္မာရိႏွင့္ တကြ သူငယ္ေတာ္ကိုေတြ႔ျမင္လွ်င္ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္၍၊


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s