အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သတိၿပန္လည္လာၿခင္း မဟုတ္ပါလား? December 10, 2009

ေယရႈ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းသည္ မဟုတ္မွန္ပါ၊ ေသြးလြန္ၿပီး သတိလစ္ ေနရာမွ သတိၿပန္လည္လာၿခင္း မဟုတ္ပါလား?

က်မ္းစာက ေယရႈထံသို႕ေရာက္၍ အသက္မရွိေၾကာင္းကိုၿမင္လွ်င္ ေၿခကို မခ်ိဳးဘဲ၊ စစ္သူရဲတစ္ေယာက္သည္ နံေဖးေတာ္ကို လွံႏွင့္ထိုးေဖါက္၍ ေသြးႏွင့္ေရသည္ ခ်က္ၿခင္းထြက္လာ၏ဟု ဆိုပါသည္။ ေယရႈဘုရား ေသေၾကာင္း ေသခ်ာရန္အတြက္ ေရာမစစ္သားက လွံႏွင့္ တို႕ၾကည့္ၿခင္း မဟုတ္ပါ။ နံရိုးၾကားကို လွံႏွင့္ ထိုးေဖါက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ ေသြးလြန္ေနေသာ လူနာကို ေသြးသြင္းေပးၿပီး မွသာလွ်င္ ၿပန္လည္၍ ေကာင္းမြန္လာဖို႕ အေၿခအေနရွိပါသည္။

ေသေသာသူမ်ားႏွင့္ ေသၿပီးေလးရက္ရွိသူ လာဇရုအား သခ်ိဳင္းဂူမွ ၿပန္ရွင္ ေစခဲ့သူေယရႈဘုရားသည္ သူကိုယ္တိုင္ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းအေၾကာင္းက အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ေယရႈသက္ေတာ္စဥ္တြင္ ေသေသာသူတို႕ကို အသုဘ လိုက္ပို႕ခဲ့ၿခင္း မရွိပါဘဲ မုဆိုးမကို အလုပ္အေကြ်းၿပဳေနေသာသား၏ အသုဘႏွင့္ လမ္းခရီးတစ္ခုတြင္ ဆံုမိေသာအခါ ထိုသားကိုပင္ ၿပန္ရွင္ေစခဲ့သူ ၿဖစ္ပါသည္။

 

One Response to “သတိၿပန္လည္လာၿခင္း မဟုတ္ပါလား?”

  1. naungnaung Says:

    လူေတြေနမေကာင္းၿဖစ္ရင္ေတာင္မထိုင္နုိင္မထနုိင္ၿဖစ္ေသးတာ။
    ေသၿပီးမွၿပန္ထလာတယ္ဆိုေတာ့သရဲၿဖစ္သြားတာလားမသိဘူးေနာ္။
    စဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါဦးဗ်ာ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s