အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

နတ္ဆိုး December 10, 2009

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 10:02 am
Tags:

ယံုၾကည္ေသာသူတို႕၌ ၿဖစ္အံ့ေသာနိမိလကၡဏာဟူမူကား ငါ၏နာမကိုအမွီၿပဳ၍နတ္ဆိုး တို႕ကိုႏွင္ထုတ္ၾကလတံ့။(မာ ၁၆း၁၇)

ကြ်န္ေတာ္ဧဝံေဂလိအမႈေတာ္ကိုထမ္းေဆာင္စဥ္ သူတစ္ပါး၏ ၿပဳစားၿခင္းကို ခံရေသာ နတ္ဆိုးပူးသူ သူတို႕ႏွင့္ မ်ားစြာၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူး ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ယံုၾကည္သူ မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါက ေယရႈနာမ၌ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္၏အေတြ႕ အၾကံဳအခ်ိဳ႕ကို သက္ေသခံေဝငွလိုပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ တိုင္း အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းၿခင္းအစီအစဥ္ရွိပါသည္။ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းရာ ေန႕တစ္ေန႕တြင္ နတ္ဆိုးပူးသူအမ်ိဳးသမီးၾကီးတစ္ ဦးႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ သံုးဦးလွ်င္ တစ္ဖြဲ႕ အဖြဲ႕ မ်ားဖြဲ႕၍ ဆုေတာင္းၾကစဥ္ ကြ်န္ေတာ့္အဖြဲ႕မွ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီး သည္ အသံက်ယ္ၾကီးၿဖင့္ ထရယ္ပါသည္။ ပတ္လည္ရွိ ဆုေတာင္းအဖြဲ႕မ်ားလည္း ဆုေတာင္းမႈမ်ားရပ္ကာ အနားသို႕ေရာက္ လာၾကပါသည္။ ပထမ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေၾကာင္အမ္းအမ္းၿဖစ္သြားၿပီး ေယရႈနာမကိုအမွီၿပဳ၍ အတန္ၾကာေအာင္ ဆုေတာင္း ေပးၿပီးေသာအခါမွ ထိုအမ်ိဳးသမီးထံမွ နတ္ဆိုးထြက္သြားၿပီး ထိုအမ်ိဳးသမီးလည္း သတိၿပန္ရလာပါသည္။

ဒီေလာက္အခ်ိန္ၾကာၾကီး ဒီနတ္ဆိုးကို ဘာ့ေၾကာင့္ ခက္ခဲစြာ ေမာင္းထုတ္ ခဲ့ရတာလဲဟု ကြ်န္ေတာ္ ၿပန္ဆင္ၿခင္မိပါ သည္။ ေယရႈဘုရားကိုယ္တိုင္က ငါ၏နာမကို အမွီၿပဳ၍နတ္ဆိုး တို႕ကိုႏွင္ထုတ္ၾကဖို႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ ယံုၾကည္သူအေယာက္စီတိုင္း အားအခြင့္အာဏာ ေပးထားပါလ်က္ ေယရႈကို ေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္း ေနၿခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာသြားရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္မံေတြ႕ၾကံဳရေသာ အခါ ေယရႈနာမ၌ထြက္ ဟုအမိန္႕ေပး ေမာင္းထုတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ခ်က္ၿခင္း ထြက္သြားပါသည္။ ထပ္မံစဥ္းစား မိသည္မွာ နတ္ဆိုးကိုေမာင္းထုတ္ၾကေသာ နတ္ဆိုးဆရာတို႕သည္ ထိုနတ္ဆိုးပူးသူႏွင့္ သိလိုေသာ အရာတို႕ကိုေမးၿမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ၾကားဖူးပါသည္။ ေယရႈႏွင့္ တမန္ေတာ္ မ်ားလည္း နတ္ဆိုးပူးသူတို႕ႏွင့္ စကားေၿပာခဲ့သည္ကို က်မ္းစာတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံ ေတြ႕ၾကံဳ ရပါက ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုနတ္ဆိုးအား သိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာတို႕ကို ေမးၿပီးမွ ႏွင္ထုတ္မည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ဤသို႕ၿဖင့္ တစ္ေန႕ညဖက္ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ က်မ္းစာ သင္ဖို႕ေခၚဖိတ္ ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္မ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ဘုရားကို သယ္ေဆာင္သူ ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္ ႏွင့္ ေကာင္းၿမတ္ၿခင္းတို႕ကိုသယ္ေဆာင္သူမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကား ေပးၿပီးေသာ အခါ ထိုအတိုင္း ေရွ႕မွ ကြ်န္ေတာ္ကတိုင္ေပးပါသည္။ ေနာက္မွ လူမ်ားလိုက္ဆို ေနၾကစဥ္တြင္ အိမ္ရွင္၏ ညီမမွ ေၾကာက္တယ္ ေၾကာက္တယ္ ခြင့္လႊတ္ပါဟု လက္အုပ္ ခ်ီထားကာ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းပန္ၿပီး တကိုယ္လံုးလည္း တုန္ေနပါသည္။   ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ္က “ေယရႈနာမ၌ မင္းကိုငါေမးမယ္ ေၿဖၿပီးမွထြက္ခြင့္ေပးမယ္” ဟု ေၿပာေသာ အခါ မေၿဖဖို႕ႏွင့္ ထြက္ခြင့္အၿမန္ေပးဖို႕ ေတာင္းပန္ပါသည္။ တကိုယ္လံုးလည္း ေခြ်းမ်ားစိုရႊဲ ေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း “ေၿဖၿပီးမွ ထြက္ခြင့္ေပးမယ္”ဟုထပ္ေၿပာေသာအခါ ေၿဖပါ့မည္ဟု ဝန္ခံပါသည္။ “ေယရႈကို ေၾကာက္လား” ဟု ေမးေသာအခါ ငယ္သံပါေအာင္ေၾကာက္ ေၾကာင္းၿပန္ေၿဖပါသည္။ “ငရဲကို သြားခ်င္ သလား” ဟုေမး ေသာအခါအခု မသြားပါရေစနဲ႕အံုးဟုၿပန္ေၿဖပါသည္။ ပူတယ္ ပူတယ္ ထြက္ခြင့္ ေပးပါဟု ေတာင္းခံၿပန္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္က “မင္းကို ဘယ္သူခိုင္းတာလဲ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ရတာလဲ”ဟု ေမးေသာအခါ အကုန္ၿပန္ေၿဖၿပီး ေယရႈနာမ၌ထြက္ခြင့္ ေပးလိုက္ေသာအခါမွ နတ္ဆိုးမွာထြက္သြားၿပီး ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီး မွာလည္း ၿပန္လည္သတိရ လာပါသည္။ သူမသည္ေခြ်းမ်ား စိုရႊဲေနၿပီး “ေရငတ္တယ္ ေရတိုက္ပါ” ဟု စတင္ေတာင္းခံပါသည္။   သူ႕အားေစခိုင္းသူ၏ အမည္ကို ေၿပာၿပ ေသာအခါ ထိုသူသည္ ၄င္းႏွင့္စီးပြါးၿပိဳင္ဖက္ ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ သူ႕တူမက ဆက္ၿပီး သူ႕အေဒၚကို နတ္ဆိုးတိုက္ခိုက္ခံရတာ ၾကာၿပီ ၿဖစ္ၿပီး တခါတရံ တံခါးမ်ားပိတ္ကာ သူ႕ကိုသူၾကိဳးဆြဲခ်ရန္ အထိၾကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သို႕ေသာ္ သူ႕ကိုယ္ သူသိမေနေၾကာင္း ေၿပာၿပပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့မွာ ဘာတန္ခိုးမွမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရားသည္ တန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားႏွင့္ ငရဲသည္လည္း အမွန္တကယ္ရွိပါလားဟု သိခြင့္ရလိုက္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s