အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သက္ဆိုင္ရာမွ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈခံရၿခင္း December 10, 2009

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 9:58 am
Tags:


ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ကို ႏွစ္သက္အားေပးသူရွိသကဲ့သို႕ မၾကိဳက္မႏွစ္သက္သူမ်ား လည္းရွိၾကပါသည္။ ထိုအထဲမွ လူတစ္ဦးက ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕သည္ ဘာသာေရး အေၾကာင္းၿပကာ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံတိုင္ၾကားခဲ့ ပါသည္။ ထိုတိုင္ၾကားခ်က္ အရ သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးမ်ားတို႕သည္လည္း စိုးရိမ္ကာ ေနာက္တစ္ေန႕ နံနက္ ဆယ္နာရီတြင္ အစစ္အေဆးခံယူရန္ ဆင့္ေခၚစာ ေရာက္လာ ပါသည္။

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွာ ကြ်န္ေတာ္ၿဖစ္ေန၍ သြားေရာက္ အစစ္ခံရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႕ညကြ်န္ေတာ္တို႕ လူငယ္မ်ားအားလံုး စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ညစာပင္ မစားႏိုင္ၾကပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္သည္လည္း မနက္ ေလးနာရီ ကားႏွင့္ ေရွာင္ေၿပး ဖို႕ရန္အထိ စဥ္းစားမိပါသည္။ သို႕ေသာ္ဘုရားအလိုေတာ္မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းၿပီး သမၼာက်မ္းစာမွ အေၿဖေပးရန္ေတာင္းခံ ခဲ့ပါသည္။ ထာဝရဘုရားမွ ကြ်န္ေတာ့အား က်မ္းစာၿဖင့္ စကားေၿပာ အားေပးခဲ့ပါသည္။ ရွင္လုကာခရစ္ဝင္က်မ္း ၂၁း၁၂-၁၉ တြင္ (လူမ်ားတို႕သည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႕ကို မုန္းလိမ့္မည္၊  ဖမ္းဆီး ၍ တရားဇရပ္၌အပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္၊ ရွင္ဘုရင္ဝန္မင္းထံ သို႕ပင္ ပို႕ေဆာင္ခံ ရမည္၊ ထိုသို႕ေသာအားၿဖင့္သင္တို႕သည္ သက္ေသခံရေသာအခြင့္ရွိၾကလိမ့္မည္။ — အဘယ္ကဲ့သို႕ ၿပန္ေၿပာ ရမည္ကို ေရွးမဆြက မဆင္ၿခင္ၿခင္းငွါ သတိထားၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ရန္သူအေပါင္းတို႕သည္ မၿငင္းခံုမဟန္႕တားႏိုင္ ေသာႏႈတ္သတၱိ ၊ ဥာဏ္သတၲိကို ငါေပးမည္။ သင္တို႕ဆံၿခည္တစ္ပင္မွ် မပ်က္စီးရ၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေၿမၾကီး မတည္ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္ ။ကြ်န္ေတာ္လြန္စြာမွ ဝမ္းေၿမာက္ သြားၿပီး အနီးရွိ လုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္မ်ား တို႕အား ဘာမွမစိုးရိမ္ၾကနဲ႕ေတာ့ ငါကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္အစစ္ခံမည္၊ ဘုရားကငါ့ကို အေၿဖေပးထား ၿပီးၿပီ ဟု ေအာ္ေၿပာလိုက္ ေသာအခါမွ ညေနစာကို ညနက္မွ စားၿဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။  အားလံုးအတူတကြ ညစာကို စားၾကရင္းဘုရား၏ စကားေတာ္အေၾကာင္း ကိုေၿပာၿပခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္တြင္ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ အေဖၚႏွစ္ဦး အစစ္အေဆးခံရန္အတြက္ ယံုၾကည္ၿခင္းအၿပည့္ၿဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္ႏွင့္က်န္ခဲ့ေသာအမႈေတာ္ေဆာင္ မ်ားကလည္းေနာက္မွေန၍ အစာေရွာင္ ကာ ဆုေတာင္းေပးၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေရာက္ေသာအခါ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရားခံ တစ္ဦးပမာ နာရီဝက္ခန္႕စစ္ေဆးေမးၿမန္းၿပီး လူၾကီးအိမ္တြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္ဟုဆိုကာ လူၾကီး အိမ္ဖက္သို႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုေခၚသြားပါသည္။

ရံုးသည္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ရွိ၍စိုးရိမ္စိတ္မရွိေသာ္လည္း လူၾကီး အိမ္ဖက္သို႕သြားေသာ အခါလံုၿခံဳေရးမ်ားႏွင့္ ဂိတ္မ်ားကိုေက်ာ္ၿဖတ္ သြားရေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္စိုးရိမ္စိတ္ ဝင္လာပါသည္။ ထိုအခါ က်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တစ္ခ်က္က သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ေရွ႕မွာ ကိုယ္တိုင္ၾကြ၍ သင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသည္ဟု အားေပးမူကို စိတ္ထဲတြင္ခံစားရၿပီး ၿငိမ္သက္မႈအၿပည့္ရခဲ့ပါသည္။  လူၾကီးႏွင့္ေတြ႕ေသာ အခါ ထပ္မံစိုးရိမ္စိတ္မ်ားဝင္လာၿပန္ရာ က်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တစ္ခ်က္က ]ဘုရားသခင္ သည္ ငါတို႕ဘက္၌ ရွိေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္သူသည္အၿခားတစ္ဖက္၌ေနႏိုင္မည္နည္း} ဟုအားေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားအားၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ၿငိမ္သက္ၿခင္း အၿပည့္ၿဖင့္ လူၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအစစ္အေဆးခံခဲ့ပါသည္။

လူၾကီးမင္းမွ ကြ်န္ေတာ္တို႕အားသိလိုေသာ အရာမ်ားတို႕ကိုစစ္ေဆးေမးၿမန္းၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕အား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ၿပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာေအာင္ ေၿပာၿပပါသည္။ ဆရာယုဒသန္ အေၾကာင္းလည္းပါဝင္ပါသည္။ ဆရာ ယုဒသန္၏ေနာက္မွာစစ္တပ္မ်ားပါလာၿပီးနယ္ခ်ဲ႕ခဲ့၍ ေယရႈအားနယ္ခ်ဲ႕ဘာသာ တစ္ခုအေနၿဖင့္ သူတို႕ၿမင္ၾကပါသည္။  ထို႕ေနာက္ ေယရႈ အေၾကာင္း ေရာက္လာ ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္က လူမ်ားတို႕အားသူ႕အေၾကာင္းေၿပာၾကရန္ ေယရႈက မိန္႕မွာခဲ့တိုင္း လုပ္သင့္ပါသလား။ ေခတ္ကာလသည္အလြန္ တိုးတက္ ေၿပာင္းလဲေနၿပီၿဖစ္လို႕ ယေန႕လူငယ္မ်ား သည္ေခတ္ႏွင့္အညီ စဥ္းစားေတြးေခၚ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းေၿပာပါသည္။

လူၾကီးမင္းက သူသည္သမၼာက်မ္းစာကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ေလ့လာခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ႏွင့္ မင္းတို႕ေယရႈကမွာခဲ့လို႕ သူ႕အေၾကာင္း လိုက္ေၿပာ တာေတာ့ဟုတ္ပါၿပီ တမန္ေတာ္ မ်ားကဲ့သို႕ သူ႕အတြက္ အေသခံရ မွာမေၾကာက္ဘူးလား ဟု သူကႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေမးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က မေၾကာက္ေၾကာင္းရဲဝံ့စြာ ၿပန္ေၿဖခဲ့ပါသည္။ လူၾကီးမင္းက သူသည္တစ္ခ်ိန္ကထိုကဲ့သို႕ပင္ ေၿပာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ေသာ္လည္းေသဖို႕ အသင့္မၿဖစ္ေသးေၾကာင္းေၿပာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ ေသဖို႕မေၾကာက္ေၾကာင္း ကိုသာထပ္ေၿပာေသာအခါ လူၾကီးမင္းက ဆက္လက္ေၿပာရန္ စကားရပ္သြားပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ စကားေၿပာင္းကာ မင္းတို႕က လူမ်ားကို ဘာၿဖစ္လို႕ အတင္း ဘာသာလိုက္ဆြယ္ေနရတာလဲ ဟု ထပ္ေမးပါသည္။ ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ဘာသာလိုက္ဆြယ္ေနၿခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေယရႈက သူတစ္ပါးကို ဘာသာသြင္းေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိသည္ ဟုသြန္သင္ခဲ့ေၾကာင္း ေၿပာၿပပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ဆရာသမား မ်ားကလည္း ဘာသာသြင္းေသာအလုပ္မလုပ္ဖို႕ အၿမဲသြန္သင္ေၾကာင္း ေၿပာၿပပါသည္။ ဒါဆိုမင္းတို႕အလုပ္က ဘာလဲ ဟု ဘဝင္မက်သံၿဖင့္ၿပန္ေမးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ဧဝံေဂလိ သတင္ေကာင္းကို လိုက္လံေၿပာၾကား သူမ်ားသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းၿပပါသည္။ ထိုအခါ လူၾကီးမင္းက ဧဝံေဂလိဆိုတာဘာလဲဟု ေမးလိုက္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္လြန္စြာမွ ဝမ္းေၿမာက္မိပါသည္။

ဘုရားသည္တရားပါသည္။ တမလြန္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ၿဖင့္ သြားပါက ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အခက္ေတြ႕မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ အက်င့္ သီလၿဖင့္သြားပါက ကြ်န္ေတာ္တို႕လို အလုပ္လုပ္ေနရ သူမ်ားအဖို႕ တရားက်င့္ဖို႕ရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္းေၿပာၿပပါသည္။ ထိုအခါလူၾကီးမင္းက ငါေတာင္အခု အခ်ိန္ထိ ထမင္းစားခ်ိန္မရေသးဘူးဟု ဝင္ေထာက္ခံပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လူသားတိုင္း ေကာင္းရာသို႕ေရာက္ဖို႕ ေယရႈက ကြ်န္ေတာ္တို႕အၿပစ္အတြက္အေသခံေပးခဲ့ၿပီး သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕မွာ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေၿပာေသာအခါလူၾကီးမင္းက ဒါကိုေတာ့ငါသိပါတယ္။ မၿဖစ္ႏိုင္တာက ေယရႈ ေသၿခင္းမွရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းဘဲ ဟုဝင္ေၿပာပါသည္။ ေယရႈအမွန္ တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းမရွိပါက ထိုတရားကို သူ၏ တမန္ေတာ္မ်ား မွစ၍ ဆရာယုဒသန္ တို႕သည္ အေသခံၿပီး ေဟာေၿပာၾက လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းၿပခြင့္ရခဲ့ပါသည္။   တိုင္တန္းခံရမႈေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မွာ ဒုကၡမ်ားစြာ ေရာက္သြားႏိုင္ေသာ္လည္း က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း ေတြ႕ဖို႕ရန္ပင္ အလြန္ခက္ခဲေသာလူၾကီးမင္းကို ဧဝံေဂလိတရားေဟာၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္အၿမဲမွန္ကန္ေနပါသည္။ လူၾကီးမင္းကလည္း တိုင္တန္းမႈေၾကာင့္ တာဝန္အရ စစ္ေဆးရၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္ပါက ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္းေၿပာပါသည္။ သူက မင္းတို႕မွာ ေယရႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္ စာေပမ်ားရွိရင္ ယူခဲ့ၾကအံုးဟု ဆက္ေၿပာပါသည္။ လူၾကီးမင္းႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕လည္း မိတ္ေဆြမ်ား ကဲ့သို႕ စကားစမည္မ်ား ဆက္ေၿပာၿဖစ္ၾကၿပီး ရင္းႏွီးစြာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ကာ၄င္းအိမ္မွ ၿပန္လာခဲ့ၾက ပါသည္။

 

One Response to “သက္ဆိုင္ရာမွ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈခံရၿခင္း”

  1. rainmoe Says:

    Praise The Lord !!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s