အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

လူႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:23 am
Tags: ,

အပယ္ငရဲမွ ကယ္တင္ၿခင္းခံရေသာသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာကတြင္ လူဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိပါသနည္း ?

မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ၿခင္းရၿပီဟု လူတကာေရွ႕ ႏႈတ္အားၿဖင့္ဝါၾကြား သက္ေသခံေနပါေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မရေသးေသာ ပံုသက္ေသေကာင္းမရွိသူ၊ ကယ္တင္ၿခင္း အမွန္တကယ္ရရွိေနေၾကာင္းကို ႏႈတ္အားၿဖင့္ရွင္းမၿပတတ္ေသာ္လည္း ပံုသက္ေသအားၿဖင့္ ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားသူ၊ ကယ္တင္ ၿခင္းရၿပီးေၾကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အမွန္တကယ္သိၿပီး အမွန္တကယ္လည္း ရေသာသူ၊ ကယ္တင္ၿခင္း အေၾကာင္းကို သိလည္းမသိ ရရွိၿခင္းလည္း မရွိေသးေသာ သူတို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။

 

One Response to “လူႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s