အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

လူသားတိုင္း ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္မည္လား? December 10, 2009

လူသားတိုင္း တမလြန္ဘဝ၌ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ရန္အတြက္ ဘာကို သိဖို႕လိုအပ္ပါသနည္း?

စစ္မွန္ေသာဘုရားကို သိဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ သူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ေမတၱာရွင္ၿဖစ္ၿပီး လူသားတိုင္း အပယ္ငရဲမွ လြတ္၍ သမၼာတရားကို သိဖို႕ရန္ အလိုရွိ ပါသည္။ အဘယ္လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ငရဲသို႕ေရာက္ဖို႕ရန္ အလိုမရွိပါ။ သားသမီးတိုင္းကို မိဘ တိုင္းက အသက္ေပးသည့္တိုင္ခ်စ္တတ္သကဲ့သို႕ ယုတ္စြအဆံုး တိရိစၦာန္မ်ားပင္ မိမိ၏သားသမီးကို အသက္ေပးကာကြယ္တတ္ၾကပါသည္။ အနႏၱေမတၱာရွင္ဟုအမည္ရေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားဆိုလွ်င္ သူဖန္ဆင္းထား ေသာလူသားတိုင္းတို႕အတြက္ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိပါမည္နည္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုဘုရားရွင္ကို ရွာဖို႕ႏွင့္ ထိုဘုရား၏ တရားေတာ္ကို သိဖို႕လိုအပ္ပါသည္။

(၁ တိ ၂း၄၊ ေဟရွာယ ၅၅း၆-၇၊ ေယရမိ ၂၉း၁၃)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s