အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

လူငယ္တိုင္းတို႕အတြက္ စံၿပလူငယ္တစ္ဦး။ December 10, 2009

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 10:13 am
Tags:

လူငယ္တိုင္းတို႕အတြက္ စံၿပလူငယ္တစ္ဦး။

ယေန႕လူငယ္မ်ားတို႕တြင္ အခ်ိဳ႕တိုသည္ ေက်ာင္းသား၊ အခ်ိဳ႕တို႕သည္ အလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္အခ်ိဳ႕တို႕သည္ ၿပည္ပတြင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ေနၾက ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ လူလတ္ပိုင္းသာ ရွိေသးေသာ္လည္း ငယ္စဥ္က ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း အေတာ္မ်ားမ်ားတို႕သည္ ယခုအခါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မေကာင္းသတင္း တို႕ၿဖင့္ က်ရံႈးဘဝပ်က္ေနၾကၿပီး သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အရြယ္မေရာက္ေသးပါဘဲ ဆံုးပါးသြားၾကၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းတြင္ ေယာသပ္ဆိုေသာလူငယ္ေလး၏ဘဝသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လူငယ္တိုင္းအတြက္ သခၤန္းစာ ယူစရာ စံၿပပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးပင္ၿဖစ္ပါသည္။ သူ႕ အစ္ကိုတို႕ ၏ မနာလိုမႈၿဖင့္ ေရတြင္းပ်က္ထဲသို႕ ပစ္ခ်ၿခင္းခံရ၊ ထိုမွတဆင့္ ကုန္သည္မ်ားထံသို႕ ေရာင္းစားၿခင္းခံရ၊ ထို႔ေနာက္ ကြ်န္အၿဖစ္ ထပ္မံ ေရာင္းစားၿခင္းခံရ၊ ပိုဆိုးသည္က သူ႕မယားကို ၿပစ္မွားသည္ဟု ယိုးစြပ္မႈၿဖင့္ ေထာင္ခ်ၿခင္းခံရၿပန္ပါေသးသည္။ ထိုဘဝ တို႕ကို ၿဖတ္သန္းရစဥ္ ေယာသပ္သည္ က်ရံႈးခဲ့ၿခင္းမရွိပါဘဲ ဘုရားႏွင့္လူတို႕ကို ၿပစ္မွားၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္ ထိုၿဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ခါးသည္းဖြယ္ရာမ်ားတို႕သည္ကား အသက္သံုးဆယ္အရြယ္တြင္ ဘုရင္ခံအၿဖစ္ ခ်ီးေၿမႇာက္ၿခင္း ခံရဖို႕ရန္အတြက္ ဘုရားကေပးသာ သခၤန္းစာမ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ယေန႕လူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပထမစာေမးပြဲမွာတြင္ပင္ က်ရံႈးတတ္ၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္တို႕၏ ဘဝအသက္တာ တြင္ မေတာ္တဆၿဖစ္လာေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားတို႕ၿဖင့္ ၾကံဳ ေတြ႕ရ သည္ဟူ၍ မရွိသည္ကို သတိခ်ပ္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရင္း အခက္အခဲ မ်ားကို ဘုရားရွင္ထံမွ ခြန္အားေတာင္းခံလ်က္ ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားရပါမည္။

ေယာသပ္က ငါႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ ငါၿပဳေလ သမွ်တို႕၌ ေအာင္ၿမင္ၿခင္း အခြင့္ကိုရသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ဝါၾကြားစရာမလိုပါဘဲ သူ၏ သခင္ေပါတိဖာက သူ႕ကိုၾကည့္ သည္ႏွင့္ အလိုလို သိေနပါသည္။ ယေန႕ လူငယ္မ်ား တို႕သည္ မိမိ၏မိတ္ေဆြမ်ား၊ ဆရာသမားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္က သင့္ကိုၿမင္ေသာအခါ သင္ႏွင့္အတူ ဘုရားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ၿမင္သြားပါရဲ့လား? သို႕တည္းမဟုတ္ သင္၏ အသက္တာသည္ သူတစ္ပါးအတြက္ ထိမိ၍လဲစရာအေၾကာင္းၿဖစ္ေနပါသလား? ေယရႈက သင္တို႕သည္ ဤေလာက၏ ဆား ႏွင့္ အလင္းမ်ားၿဖစ္ၾက၏ ဟု မိန္႕ဆိုထားသည္ကို သတိရေစလိုပါသည္။  မိမိ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္မေကာင္းေလ ေကာင္းၿမတ္ေသာဘုရား၏အေၾကာင္းကို ေဖၚၿပခြင့္ရေလ ၿဖစ္ၿပီး၊ မိမိ၏ပတ္ဝန္က်င္ တြင္ ဒုစရိုက္အေမွာင္တို႕ဖံုးလႊမ္းေလ မိမိ၏ အလင္းသည္ ပိုမို၍ ထြန္းလင္းေတာက္ပခြင့္ ရမည္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မေကာင္းေသာအမႈအရာမ်ားတို႕သည္ မိမိအတြက္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ငယ္ေသာအရြယ္မွစလို႕ ဘုရားႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားလာ တတ္ေသာ သူမ်ားၿဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

တပါးအမ်ိဳးသားတို႕သည္ သင္တို႕အက်င့္ကိုေထာက္၍ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကို ကဲ့ရဲ့တတ္ၾက၏။ (ေရာ ၂း၂၄)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s