အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး December 10, 2009

ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းၿဖစ္ရပ္သည္ အၿခားဘာသာၾကီးမ်ားႏွင့္မတူသည့္ ထူးၿမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ၿဖစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ဤၿဖစ္ရပ္ မမွန္ကန္ခဲ့ပါက ခရစ္ယာန္ဘာသာၾကီး တစ္ခုလံုးသည္လည္း မုသာတရား ၿဖစ္သြား ေပလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေမးခြန္းၾကီးမ်ား အားလံုးထက္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္းၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈသည္ တန္ခိုးရွင္ဘုရားဟုဆိုၿပီး ကားတိုင္ထက္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ရပါသနည္း၊ သူ႕ကိုယ္သူ မကယ္တင္ႏိုင္ သေလာ?

ေယရႈဘုရားက မိမိကိုယ္ကိုကယ္တင္ၿပီး ထိုေသၿခင္းအမႈကိုလြဲေရွာင္ခဲ့ပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကိုယ္တိုင္ အၿပစ္ဒဏ္ စီရင္ၿခင္းကို ခံၾကရမည္ ၿဖစ္ေပသည္။ ေသရမည္ဟု လူကို ဘုရားကပညတ္ခဲ့ၿပီး သူကိုယ္တိုင္ပဲ လူသားမ်ားကိုယ္စား အေသခံေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ လူမတတ္ႏိုင္သည့္ အမႈကို ဘုရားက ၿပဳေပးၿခင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ အၿပစ္တရား၏အခတည္းဟူေသာ ေသၿခင္းကို ဘုရားက ထိုနည္းလမ္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းေပးၿခင္းထက္ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္ ခိုင္လံုေသာ အၿခားနည္းလမ္းရွိပါမည္လား။ (ဥပမာ – ကြ်ႏု္ပ္အေၾကြး ဆပ္ဖို႕ရန္ ေငြတစ္ေထာင္ေလာက္ ေခ်းငွါးပါဟု ဆိုလွ်င္ လူတိုင္းနီးနီးက တတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္၏ အၿပစ္ေၾကြး အတြက္ ကိုယ္စား အေသခံေပးပါဟုဆိုလွ်င္ အဘယ္သူမွ် လုပ္မေပးႏိုင္သကဲ့သို႕ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မေပးဆပ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္မိဘ ကမွ် မိမိသားသမီးတိုင္းအား ထိုသို႕ ေပးဆပ္ဖို႕ရန္ ခြင့္မၿပဳႏိုင္သကဲ့သို႕ မၿဖစ္မေန ထိုၿပစ္ဒဏ္ကို ခံရမည္ဆိုပါကလည္း ၿဖစ္ႏိုင္က မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ကသာ မိမိသားသမီးတို႕ မည္မွ် ဆိုးေစကာမူ ကိုယ္စား ၿပစ္ဒဏ္ခံ ေပးလိုေသာ ေမတၱာရွိၾကပါသည္။)

ေသၿခင္းတရားအတြက္ ေယရႈဘုရားၿပဳေပးခဲ့ေသာ နက္နဲသည့္အမႈၾကီး သံုးခုရွိပါသည္။  ေသၿခင္းဆိုသည္မွာ အဆက္ ၿပတ္ၿခင္း ခြဲခြါၿခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး ေသၿခင္းသံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ ဘုရားႏွင့္လူ အဆက္ၿပတ္ၿခင္း၊ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္အဆက္ ၿပတ္ၿခင္း ႏွင့္ ဘုရားႏွင့္ထာဝရ အဆက္ၿပတ္ၿခင္းတို႕ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈဘုရားသည္ ထိုေသၿခင္း သံုးမ်ိဳးလံုးကို ကားတိုင္ထက္တြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ ပါသည္။

 

One Response to “ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး”

  1. ko Kyaw Says:

    အခုက်ေတာ့ေရာ အစီရင္ မခံရလို႕လား၊ ကိုယ္စားအေသခံေပးတယ္၊ အျပစ္ေဆးေၾကာေပးတယ္ ဆိုပီးေတာ့ တခါ ငရဲကို လည္း သြားရမယ္တဲ့။ ဘာႀကီးတံုး၊ အလိမ္ဆရာႀကီးပဲ။ သူအေသခံပီးေတာ့လဲ ဘာမွထူးလာတာ မဟုတ္ပဲနဲ႕။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s