အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ရခဲေလစြြ လူ႔ဘ၀ December 10, 2009

ေလာကမွာလူၿဖစ္လာရၿခင္းတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာသည္ဘယ္ အေၾကာင္း အရာအားလံုးရဲ့အထက္  အေရးအၾကီးဆံုးၿဖစ္ပါသနည္း?

မိမိ တမလြန္မွာ ဘယ္ကိုသြားမွာလဲဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာက အရာအားလံုး ရဲ့အထက္ အေရးအၾကီးဆံုးၿဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရးႏွင့္ လူမႈေရး တို႕ကိုမလုပ္ရပါဟု မဆိုလိုပါ။ ထိုအရာတို႕ကိုလုပ္ေဆာင္ရင္း တမလြန္အေရးကို ဦးစားေပးဖို႕ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေသၿခင္းတရားသည္ အရြယ္ မေရြးပါ။( မာ ၈း၃၆၊ သု ၂၇း၁၊ မ ၆း၃၃)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s