အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

မာန္ငါးပါး December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:50 am
Tags:

မိမိကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ အာမခံခ်က္ရွိေသာစစ္မွန္သည့္အရွင္ၿဖစ္ေၾကာင္း အဘယ္ကဲ့သို႕ေရြးခ်ယ္ရမည္နည္း ?

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေနထိုင္ရာ အေရွ႕တိုင္း မွာေတာ့ မာန္ငါးပါးကိုအမွန္တကယ္ ေအာင္ေသာ အရွင္ၿဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ ပါသည္။

မာန္ငါးပါးကို အမွန္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ေသာအရွင္ သမိုင္းတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ဖူး ပါသလား?

ေအာင္ၿမင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာအရွင္ တစ္ပါးမကပါ၊ သို႕ေသာ္ ေအာင္ၿမင္မႈ စံႏႈန္းၿခင္းေတာ့ မတူညီၾကပါ၊ ထိုအရွင္မ်ားထဲမွ ေယရႈဟု အမည္နာမရွိေသာ အရွင္တစ္ပါး၏ ေအာင္ၿမင္ပံုကို ေဖၚၿပ ေပးလိုပါသည္။ ထိုအရွင္က ငါသည္ သမၼာတရား ၿဖစ္၏ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သူလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈက သင့္အပိုင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၆)

၁)      ကိေလသာမာန္။ ေယရႈသည္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္အားၿဖင့္ လူ႕ဇာတိခံယူရန္ မယ္ေတာ္ မာရိ၏ ဝမ္းကိုအသံုးၿပဳခဲ့ေသာ္လည္း မိခင္ဖခင္တို႕၏ လူ႕ဇာတိ အေသြးအသား (စပ္ယွက္မႈ) လံုးဝမပါဝင္ပါ။ မွားယြင္း ၿခင္း အၿပစ္ႏွင့္ကင္းေသာ လူပ်ိဳဘုရားလည္း ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။

(မ ၁း၂၀-၂၁)

၂)      ေဒဝပုတၲာမာန္။ ေယရႈသည္ တန္ခိုးႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ေယရႈ မၿပဳႏိုင္ေသာအမႈမရွိ။ (မာ ၅း၁၃)

၃)      မဥၨဳမာန္။ ေယရႈသည္ ေသၿခင္းမွ သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ေတာ္မူ၏။(၁ေကာ ၁၅း၃-၄)

၄)      ခႏၶာမာန္။ ေယရႈ၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ပုပ္ပ်က္ေၿပာင္းလဲမႈ မရွိခဲ့ပါ။ (တ ၁း၉-၁၁)

၅)      အဘိသခၤါရမာန္။ ေယရႈသည္ မေန႕ ယေန႕ ေနာင္ကာလ မေၿပာင္းမလဲ ထာဝရတည္ေတာ္မူ၏။(မ ၂၈း၂၀)

ေယရႈဘုရားသည္ အပ်ိဳကညာကေန ဖြားၿမင္သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမွာ အဘယ္ကဲ့သို႕ၿဖစ္ႏိုင္ပါမည္နည္း?

ေယရႈက သာမန္လူလိုေမြး သာမန္လူလိုေသသြားေသာ အရွင္မဟုတ္ပါ။ ေယရႈသည္ အပ်ိဳစင္ မယ္ေတာ္မာရိ၏ ဝမ္းကို အသံုးၿပဳၿပီး လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ အရွင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမၿဖစ္ႏိုင္ေသာ သဘာဝလြန္ အေၾကာင္းအရာကို ၿဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသေတာ္ အေနၿဖင့္ ေယရႈ၏ သက္ေတာ္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မၿဖစ္ႏိုင္ေသာ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနိမိတ္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ၿပည့္ေနပါသည္။ အံ့ဩဖြယ္ အေကာင္းဆံုးက ေယရႈ၏ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမၿဖစ္ႏိုင္ေသာ ဒ႑ာရီမဟုတ္သည့္ သဘာဝလြန္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားတို႕ေၾကာင့္ ေယရႈကို ဘုရားဟု သတ္မွတ္ၾကၿခင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ မိန္းမကေမြးလို႕ ဘုရားဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ ပါဟု ဆိုၾကလွ်င္ ဘုရားက လူ႕ဇာတိ ခံယူဖို႕ အပ်ိဳကညာ၏ ဝမ္းကိုအသံုးၿပဳၿပီး လူ႕ဇာတိ ခံယူၿခင္းထက္ အၿခားေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ထို႕ထက္ သဘာဝက်ၿပီး ယုတၲိတန္ေသာ အေၾကာင္းတရား ရွိႏိုင္ပါမည္လား။ ယေန႕ သိပံၸပညာရွင္မ်ား ပင္ အပ်ိဳကညာဝမ္းမွ သားဖြါးေပးၿခင္း အမႈကို ၿပဳႏိုင္ၾကၿပီၿဖစ္ရာ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ ၿဖစ္သည့္ ဘုရားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုအမႈကို မၿပဳဘဲ မေနႏိုင္ရ ပါမည္နည္း။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s