အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

မတူညီၾကပါ December 10, 2009

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:38 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ဘုရားသည္ မြတ္ဆလင္တို႕ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားႏွင့္ အတူတူ မဟုတ္ပါလား ?

လံုးဝမတူညီပါ၊ ကိုရမ္က်မ္းတြင္ အလႅာသည္ အၿပစ္သားမ်ား၊ မယံုၾကည္ သူမ်ား၊ မာနေထာင္လႊားေသာ သူမ်ားကို လံုးဝ မခ်စ္ေၾကာင္း အထပ္ထပ္အခါခါ ေဖၚၿပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာမွာေတာ့ ဘုရားသည္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖစ္ၿပီး လူသားမ်ားအၿပစ္ရွိ စဥ္ပင္ အေသခံကာအသက္ေပး ကယ္တင္ေသာ ဘုရားၿဖစ္၍ အဘယ္မွ်ေလာက္လူသားမ်ားကိုခ်စ္ေၾကာင္း သြန္သင္ထားပါသည္။ (ေရာ ၅း၈) ထိုက်မ္းပိုဒ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုအၿပစ္သားဟု ခံယူသူတို႕အတြက္ သတင္းေကာင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈကို ယံုၾကည္ၿခင္းအားၿဖင့္ အၿပစ္ေၿပလ်က္ အၿပစ္သားမွ ဘုရားသား ၿဖစ္လာၿပီး ဘုရား၏အေမြခံရမည္ဟုလည္း ဂတိေပးထားပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရားကို ခရစ္ယာန္မ်ားက အေဖ(အဗၺအဖ) ဟုေခၚဆိုၿပီး သားအဖေတာ္စပ္သူမ်ားအၿဖစ္ ရင္းႏွီးစြာဘုရားႏွင့္ မိသဟာရ ဖြဲ႕ၾကပါသည္။ အစၥလမ္ဘာသာ မွာေတာ့ ဘုရားႏွင့္ ထိုသို႕ရင္းႏွီးစြာ မိသဟာရဖြဲ႕မႈမရွိဘဲ အလႅာသည္ လူသားမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေရာယွက္မႈ မရွိသည့္ တရားသူၾကီး အသြင္ ၿဖင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ အေစခံၿခင္း၊ ေပးဆပ္ၿခင္း၊ သစၥာ ေစာင့္သိၿခင္းအားၿဖင့္သာ ဘုရားႏွင့္ဆက္သြယ္ၾကပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ပါရွိေသာ ထာဝရဘုရားက ငါမွတစ္ပါး အၿခားေသာဘုရားမရွိဟု ၿပတ္ၿပတ္ သားသားဆိုထား သည့္အတြက္ ေအဒီ၆၀ဝ ေက်ာ္မွ ေပၚထြန္းလာေသာ အစၥလမ္တို႕၏ကိုရမ္က်မ္းပါ အလႅာ ဘုရားကို လံုးဝမရွိခဲ့ေသာ ဘုရားအၿဖစ္ သမၼာက်မ္းကို ယံုၾကည္သူမ်ားက သတ္မွတ္ပါသည္။ (ေဟရွာ ၄၆း၉) ကိုရမ္ က်မ္း၏ စာေပအေရးအသားလွပမႈကိုအေၿခခံ၍ က်မ္း တစ္ေစာင္ဟု လူမ်ား သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မပါေသာက်မ္းဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႕က သတ္မွတ္ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသည္ အၿပစ္ရွိသူကိုမခ်စ္ၿခင္း၊ သိပၸံႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိၿခင္း (ေနမင္းၾကီးသည္ ကမၻာေၿမၾကီးထဲသို႕ ဝင္သြားသည္  ွကမေ့ ၁၈း၈၆) ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ ထင္ရွားေသာသမိုင္းမွန္ကန္မႈကိုၿငင္းဆိုၿခင္း (ေယရႈ လက္ဝါးကပ္တိုင္ တြင္ အေသခံ ၿခင္းကို ဆန္႕က်င္ထားသည္  ွကမေ့ ၄း၁၅၇ ) အစရွိသည္တို႕ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မပါေသာက်မ္းဟု သတ္မွတ္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s