အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘုရားတရားသလား? December 10, 2009

ဘုရားက လူသားမ်ားကို ဖန္ဆင္းထားသည္ဆိုလွ်င္ ေလာက၌ ရုပ္ဆိုး၊ ရုပ္လွ၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ၊ အေကာင္း၊ အဆိုး၊ မညီမွ်မႈမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ရွိေနရပါသနည္း?

ဥစၥာေပါ၊ ရုပ္ေခ်ာ၊ ဂုဏ္ပကာသနရွိသူတိုင္း စစ္မွန္ေသာ သုခခ်မ္းသာရွိၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသလား။ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ လူအမ်ားစုတြင္ ေကာင္းမြန္ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္သူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားသာၿဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာသူအမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႕ ခ်မ္းသာသည့္ အတိုင္း အတာအေလွ်ာက္ စိုးရိမ္မႈရွိသည့္အတိုင္း အိပ္ေပ်ာ္ၿခင္း အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္း ရွိၾကပါသည္။ စစ္မွန္ေသာသုခခ်မ္းသာသည္ မ်က္ၿမင္ရသည့္ အေပၚတြင္မမူတည္ဘဲ မ်က္ၿမင္မရေသာ လူတို႕၏ မေနာအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ ( ေဒသနာ ၅း၁၀၊ ၆း၇)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s