အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘုရားကို ကိုးကြယ္မႈပံုစံ။ December 10, 2009

ဘုရားကို ကိုးကြယ္မႈပံုစံ။

ဖန္ဆင္းစက ဘုရားႏွင့္လူ တိုက္ရိုက္ ကိုးကြယ္မိႆဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အၿပစ္တရားဝင္လာၿပီးေနာက္ အၿပစ္သားႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ဘုရားၾကား အၿပစ္ေၿဖရာ ယဇ္ပလႅင္ၿဖင့္တဆင့္ခံကိုးကြယ္ရပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဘီစီ ၁၅၀ဝ ခန္႕ေမာေရွ လက္ထက္တြင္ တဲေတာ္ၿဖင့္၄င္း၊ ဘီစီ ၁၀ဝ၀ ခန္႕ ေရွာလမုန္မင္းၾကီးလက္ထက္တြင္ ဗိမာန္ေတာ္အားၿဖင့္၄င္း ကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ေယရႈအားၿဖင့္ ဘုရားႏွင့္တိုက္ရိုက္ကိုးကြယ္ခြင့္ ရၾကၿပီၿဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္သူတိုင္းတို႕၏ ႏွလံုးသား အတြင္း၌ ဘုရားက ဝိညာဥ္ေတာ္ အားၿဖင့္ က်ိန္းဝပ္ပါသည္။ (၁ေကာ ၃း၁၆) ေယရႈဘုရား ေလာကသို႕ ပထမအၾကိမ္ ၾကြဆင္းမလာမွီ အထူးေရြးခ်ယ္ခံရ သူမ်ားအေပၚ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္သြန္းေလာင္းၿပီး ထိုသူတို႕မွတဆင့္ ဘုရားက အလုပ္လုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေယရႈကို မွန္ကန္စြာ ယံုၾကည္သူတိုင္း သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံယူႏိုင္ၾကၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ထိုသူ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘုရားက ဗိမာန္ေတာ္အၿဖစ္ အသံုးၿပဳလ်က္ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားၿဖင့္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူသည္ ဘုရားႏွင့္ ဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ တို႕ကို၄င္း၊ ဘုရား၏ေကာင္းၿမတ္ၿခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္း တရားေတာ္တို႕ကို ၄င္း သယ္ေဆာင္သူ ဘုရား၏ သက္ေသမ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။

၈။ စကားလက္ဆံုေၿပာဆိုေဆြးေႏြးၿခင္း

တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္လို႕ ခံစားမႈမရွိပါ။

ကမၻာၾကီးသည္ ခံစားမႈႏွင့္လည္ပတ္ေနသည္မဟုတ္ပါ။ ဆရာဝန္သည္လည္း လူနာ၏ ခံစားခ်က္အေပၚမူတည္ ၍ ကုသၿခင္း မၿပဳလုပ္ပါ။ ထိုနည္း၄င္း တမလြန္ တြင္လည္း သင့္ခံစားခ်က္ရွိမရွိအေပၚမူတည္၍ စီရင္မည္မဟုတ္ပါ။

ခရစ္ယာန္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို မကိုးကြယ္ခ်င္ပါ။

ခရစ္ယာန္တိုင္း ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤသူမ်ား ေၾကာင့္ကယ္တင္ရွင္ကိုလက္မခံလွ်င္ ဤသူမ်ား နည္းတူ ငရဲသို႕သာသြား ရမည္ၿဖစ္ ေပသည္။ ဤသူတို႕အတြက္ေၾကာင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ကိုခ်စ္၍ အသက္ ပင္စြန္႕ေပး ခဲ့ေသာ ေယရႈ ဘုရားကို ၿပစ္ပယ္သင့္ပါသလား။

ေယရႈကို ကိုးကြယ္လွ်င္ စြန္႕လႊတ္ရမည့္အရာမ်ား မ်ားလြန္းသည္။

တခဏသာတည္ၿပီး ေသလွ်င္ပါမသြားသည့္ေလာကအရာမ်ားႏွင့္ ထာဝရ တည္ၿပီး ေပ်ာက္ပ်က္မသြားႏိုင္သည့္ အသက္ဝိညာဥ္ ေကာင္းစားဖို႕အေရး ဘယ္အရာ ကိုးေရြးခ်ယ္သင့္ပါသလဲ။ သဲမႈန္႕ႏွင့္စိန္ပြင့္ ပုလဲအတုႏွင့္ ပုလဲအစစ္ ဘယ္အရာကို ေရြးခ်ယ္မွာလဲ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s