အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘာ့ေၾကာင္း ဘုရားစီရင္သနည္း? December 10, 2009

ဘုရားက ေမတၱာရွင္ဟုဆိုၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ သူဖန္ဆင္းထားေသာ လူသားမ်ားတို႕ကို  မီးႏွင့္၄င္း၊ ေရႏွင့္၄င္း၊ ရက္စက္စြာ စီရင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း?

၁. ဘုရားသည္ေၿဖာင့္မတ္သည့္အတြက္ အၿပစ္ရွိသူကို အၿပစ္ရွိသည္အေလွ်ာက္ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲစီရင္ေတာ္မူေသာတရားမင္းၿဖစ္ေတာ္မူ၏။

၂. ဘုရားသည္ ေကာင္းၿမတ္သည့္အတြက္ ေကာင္းၿမတ္သူကို ေကာင္းၿမတ္သည္ အေလွ်ာက္ ဆုေပးေတာ္မူေသာ သစၥာရွင္ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။

၃.ဘုရားသည္ကရုဏာရွင္ၿဖစ္သည့္အတြက္မိမိအၿပစ္မွ အမွန္တကယ္ ေနာင္တရသူကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူတတ္ေသာ ေမတၱာရွင္လည္းၿဖစ္၏။

လူအမ်ား ဘုရား၏အႏိႈင္းမဲ့ေကာင္းၿမတ္ၿခင္းႏွင့္ ေမတၱာရွင္ၿဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို မမွတ္ယူဘဲ အၿပစ္ရွိသည္ အေလ်ာက္ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ စီရင္ေသာအခ်က္မ်ားတို႕ကိုသာေထာက္ၿပကာ ဘုရားကို ရက္စက္ေသာဘုရားအၿဖစ္ ေဝဖန္တတ္ၾကပါသည္။ က်မ္းစာတြင္ ဘုရားႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ထာဝရဘုရား (God သည္ အၿပစ္ရွိသူကိုလည္း မစီရင္၊ ေကာင္းၿမတ္သူကိုလည္း ဆုမေပးႏိုင္၊ အၿပစ္မွ ေနာင္တရသူကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၿခင္းငွါ မစြမ္းသည့္  အရွင္မ်ား၊ ဘုရားမ်ား (God)  ႏွင့္ေတာ့ မတူႏိုင္ပါ။  (God)  ကစီရင္ရာေန႕တြင္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေၿမၾကီးကို မဖန္ဆင္း ေသာလူတို႕သတ္မွတ္သည္ (Gods)  တို႕ကိုပါ တရားစီရင္လိမ့္မည့္အေၾကာင္းသမၼာ က်မ္းစာက ဆိုထားပါသည္။ (ဆာ ၈၂း၁)

 

One Response to “ဘာ့ေၾကာင္း ဘုရားစီရင္သနည္း?”

  1. ko Kyaw Says:

    ဆင္ေျခသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တန္ခိုးႀကီးသည္ဆိုေသာ္လည္း အျပစ္ကိုမူ ပေပ်ာက္ေအာင္မလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါ။
    မနိုင္၀န္ကိုထမ္းမိေသာအခါမွ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မိမိအျပစ္အတြက္ သက္ေသကို သတ္ပစ္ေသာ အျပစ္သားကဲ့သို႕သာ ျဖစ္ပါသည္။ စိရင္ျခင္းကို သာေတြ႕ရျပီး ဆုေပးျခင္းကားမေတြ႕ရပါ။ မ်က္နွာလည္း အလြန္လိုက္ပါသည္။ ငါ့လူမ်ိဳး ငါ့ဘာသာ အလြန္အစြဲႀကီးေသာ သူျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာထဲက ဆုေပးျခင္း၊ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းတို႕သည္ အတ္တႀကီးေၾကာင္းကို ျပပါသည္။ လူတို႕ မလိုက္ေလွ်ာက္နိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ လုပ္စားထားေသာ ဘုရားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္ တကား။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s