အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘာ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္ December 10, 2009

သင္သည္ မည္သည့္အရွင္ဘုရားသခင္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘယ္လိုနည္းၿဖင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပါသနည္း ?

ကြ်ႏု္ပ္သည္ အနႏၱေမတၱာရွင္ႏွင့္ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ၿဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ပါသည္။

ထိုအရွင္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ ရပါသနည္း ဟုဆိုရာ၌ ေလာကတြင္ လူတို႕သတ္မွတ္ကိုးကြယ္ၾကေသာ ဘုရားမ်ားစြာရွိၿပီး ေပၚထြန္း ခဲ့ပါသည္။ ထိုအရွင္မ်ားအားလံုးက ေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္ဖို႕တရားလမ္းကို ၿပေပးၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ပညတ္ႏွင့္သီလတို႕ကို စံခ်ိန္မွီေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ ႏိုင္ၿခင္းငွါ မတတ္စြမ္းႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ထိုက္တန္ သည္မွာ ငရဲသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားမ်ားစြာအထဲမွ ေယရႈဘုရားသည္ လူတို႕၏ အၿပစ္ရဲ႕အခေသၿခင္းအတြက္ ကိုယ္စားေပးဆပ္ကယ္တင္ခဲ့သည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ ကယ္တင္ရွင္ ဘုရားၿဖစ္၍ ထိုအရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထိုအရွင္ ကို အကြ်ႏု္ပ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္လက္ခံပံုမွာ –

က) ကြ်ႏု္ပ္သည္ အၿပစ္သားၿဖစ္ၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်င့္သီလတို႕ကိုလည္း စံခ်ိန္မွီေအာင္မက်င့္ႏိုင္ပါ။

ခ) ေယရႈဘုရားသည္ အၿပစ္ကင္းစင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္အၿပစ္အတြက္အေသခံကာ ေသၿခင္းမွ သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အၿဖစ္စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ လက္ခံယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ပါသည္။

ဂ) ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ေယရႈအားၿဖင့္ ေၿဖာင့္မတ္သူေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ၿပီး ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ အား ထုတ္ေနသူမဟုတ္ပါဘဲ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္သည့္ အတြက္ေကာင္းေသာအမႈတို႕ကိုမၿပဳဘဲမေနႏိုင္သူ အၿဖစ္မေနာ ေၿပာင္းသြားပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s