အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ (လူ႕ဇာတိမခံယူမွီ) ေယရႈဘုရားအဘယ္မွာနည္း? December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 11:10 am
Tags:

ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ (လူ႕ဇာတိမခံယူမွီ) ေယရႈဘုရားဘယ္ကိုေရာက္ေနပါ သနည္း?

ဓမၼေဟာင္းကာလကတည္းက ေယရႈရွိလ်က္ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း အခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္အထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚၿပေပး လိုပါသည္။ ေယရႈ၏ နာမသည္ ထာဝရအဘၿဖစ္သည့္အတြက္ (ေဟရွာ ၉း၆) ထာဝရတည္ရွိေသာ အရွင္ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး စၾကာဝ႒ာၾကီးမရွိမွီကပင္ ရွိေတာ္မူ၏။(ေယာ ၁း၁-၁၄) ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈသည္ လူ႕ဇာတိအားၿဖင့္ အသက္သံုးဆယ္သာရွိခ်ိန္တြင္ ဣသေရလေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အာၿဗဟံမၿဖစ္မွီ ငါၿဖစ္၏ ဟုဆိုၿခင္းေၾကာင့္ သူတို႕က ေက်ာက္ခဲႏွင့္ေပါက္သတ္ရန္ၾကိဳးစားၾက၏။ သူတို႕သည္ ဝိညာဥ္မ်က္စိကြယ္ေသာေၾကာင့္ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း မသိၿမင္ၾကပါ။(ေယာ ၈း၅၆-၅၉) ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညစာစားၿပီးေနာက္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို အထက္သို႕ေႁမွာက္၍ ဆုေတာင္းေသာ အခ်က္ဟူမူကား “ခမည္းေတာ္ႏွင့္အကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤကမၻာမတည္မရွိမွီခံစားေသာဘုန္းအသေရႏွင့္ ယခုတြင္လည္း အကြ်ႏု္ပ္ကို အထံေတာ္၌ ခ်ီးေႁမွာက္ေတာ္မူပါ” ဟုဆုေတာင္းေလ၏။ (ေယာ ၁၇း၅) ဣသေရလတို႕ကိုဦးေဆာင္ေသာေမာေရွႏွင့္ အတူ ေယရႈရွိခဲ့ ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုမွ ဆိုခဲ့ပါသည္။(၁ေကာ ၁၀း၁-၄)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေယရႈကို ေယရႈဟူေသာအမည္နာမၿဖင့္ မေတြ႕ရေပမည့္ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ခရစ္ေတာ္၊ ေယေဟာဝါ၊ ေယေဟာဝါရွလုမ္း၊ ေယေဟာ ဝါရာဖ၊ ေယေဟာဝါနီဆီး၊ ေယေဟာဝါရိရဲ့၊ ေယေဟာဝါရာအ၊ အာလဖႏွင့္ဩေမဃ အစရွိသည့္ အမည္နာမမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေဖၚၿပခဲ့ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s