အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဆုေတာင္းျခင္းအက်ိဳး December 10, 2009

ဆုေတာင္းၿခင္းအစာေရွာင္ၿခင္းမွတပါးထိုအမ်ိဳးသည္မထြက္တတ္ (ရက္ေပါင္းေလးဆယ္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၿခင္း)

ကြ်န္ေတာ္တစ္ခ်ိန္က ကြမ္းသီးၿဖန္႕ခ်ီေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခဲ့သလို ကိုယ္တိုင္ ကလည္းကြမ္းယာကို စြဲမက္စြာ စားသံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္တြင္ လူငယ္ ဥကၠဌလုပ္ေနၿပီး လူငယ္မ်ားေရွ႕တြင္ထိမိ၍လဲစရာၿဖစ္ေနပါသည္။ ၿဖတ္ဖို႕ၾကိဳးစား ေသာ္လည္း ၿဖတ္မရပါ။ ဤသို႕ၿဖင့္ တစ္ေန႕ အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ပါးအိမ္သို႕ ေရာက္လာၿပီး သူသည္ ညေနစာမစားဘဲ အစာေရွာင္ေနခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္။ သူကလည္း ကြ်န္ေတာ့ကိုသမၼာတရားႏွင့္အညီသြန္သင္ၿပီး အစာေရွာင္ဆုေတာင္းဖို႕ တိုက္တြန္းသည့္ အတြက္ ညေနစာမစားဘဲ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ အစာေရွာင္ခဲ့ေသာအခါ ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿပီး ကြမ္းယာလည္းၿပတ္သြားပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေနာက္တစ္ႏွစ္၏ ႏွစ္သစ္အစကို အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းၿခင္းၿဖင့္ ကူးမည္ဟုဆံုးၿဖတ္ကာ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ခဲ့သည့္ အတိုင္း ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿပန္ပါသည္။ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႕တိုင္းတြင္လည္း ေန႕တစ္ပိုင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းၿဖစ္ပါသည္။

မရမ္းေခ်ာင္ အနာၾကီးေရာဂါသာသနာအတြက္ ဆက္ကပ္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ လန္းထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရေသာအခါ သူသည္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္လိေမၼာ္ရည္ တစ္မ်ိဳးတည္းၿဖင့္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းကာ သာသနာထဲသို႕စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ကို ၾကားနာရခဲ့ပါသည္။ ဇြဲကပင္ေတာင္ေၿခတြင္ ေမာစရီးရြာကို ဦးေဆာင္ေနေသာ အဘိုးကလည္း ႏြားႏို႕ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာက္ကာ ရက္ေပါင္း ေလးဆယ္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၿခင္းၿဖင့္ သူ၏ရြာကို ဘုရားႏွင့္အတူသြားလာႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း (၂၀ဝ၁)ခုႏွစ္ကူးလွ်င္ ထမင္းရည္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာက္ကာ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၿခင္းၿဖင့္ ဘုရားရွင္၏ အမႈေတာ္ကိုထမ္းေဆာင္မည္ဟု ၾကိဳတင္ဆုေတာင္းထားသည့္အတိုင္း ၿပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့ကို ဘုရားရွင္က အခြင့္ေပး၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္လို႕ လူတိုင္းလိုက္လုပ္ရမည္ မတိုက္တြန္း လိုပါ။ ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း လူတို႕က မိမိကိုယ္ကို သတ္ေနတာလားဟု ေမးၾကလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္က ဟုတ္ပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္ေသသြားပါမွ ေယရႈသည္ ကြ်န္ေတာ့္ အသက္တာထဲ၌ အၿပည့္အဝ အသက္ ရွင္ႏိုင္ပါမည္ဟုသာ ေၿဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္လူသားထဲမွ လူသားတစ္ဦးၿဖစ္ေပမည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ အားအက်ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မွာ ေယရႈ ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ကြ်န္ေတာ္ ၏ခြန္အားႏွင့္ သူရဲေကာင္းၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s