အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

စံျပသက္သက္မဟုတ္ December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:29 am
Tags:

ေယရႈကို တမန္ေတာ္တစ္ပါးအၿဖစ္ေတာ့ လက္ခံ ပါသည္။ သို႕ေသာ္ဘုရား အၿဖစ္ေတာ့လက္မခံႏိုင္ပါ။

ေယရႈကိုဘုရားအၿဖစ္လက္မခံလည္း ဘုရား၏ တမန္ေတာ္တစ္ပါးအၿဖစ္ လက္ခံၿခင္း ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ပေရာဖက္တို႕၏ စကားကို နားေထာင္ရမည္ဟုက်မ္းစာက ပညတ္ ထားပါသည္။ ေယရႈကို ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေသာ တမန္ေတာ္တစ္ပါးအၿဖစ္ လက္ခံပါေသာ္လည္း ေယရႈ၏ စကားကိုနားမေထာင္ၿခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္မႈ မရွိပါ။  ေယရႈက ]ငါ့ကိုအမွီမၿပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႕ မေရာက္ရ}  ဟုၿပတ္ၿပတ္သားသား မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထာဝရဘုရားထံသို႕ေရာက္ရွိဖို႕ ေယရႈအားၿဖင့္ သြားရေသာ လမ္းထက္ စိတ္ခ်ခိုင္လံုေသာအၿခားလမ္း ေလာကတြင္ ရွိပါသလား ? ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္မ်ားတို႕၏ ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္အဆိုအမိန္႕မ်ားတို႕သည္ ေယရႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ယွဥ္လို႕မရေလာက္ေအာင္ အႏိႈင္းမဲ့ ကြာၿခားလြန္းလွပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ?

ေယရႈသည္ဘုရားၿဖစ္ဖို႕မည္ကဲ့သို႕က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ရပါသလဲ?

ေယရႈသည္လူသားထဲမွ က်င့္ၾကံအားထုတ္ကာဘုရား ၿဖစ္လာခဲ့ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားစင္စစ္မွ လူ႕ဇာတိ ခံယူခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေနာင္တြင္အံ့ဩဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ မ်ားေပၚလာပါဦးမည္၊ သို႕ေသာ္ေသခ်ာတာ တစ္ခုက ေယရႈကိုေတာ့မည္သူမွ် ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s