အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

စာတန္မာရ္နတ္ December 10, 2009

ဘုရားက စာတန္ မာရ္နတ္ကို ေလာကတြင္ ဘာ့ေၾကာင့္ခြင့္ၿပဳထားၿပီး သူ႕ထံမွတန္ခိုးကိုဘာ့ေၾကာင့္ၿပန္မရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသနည္း?

မာရ္နတ္သည္ အစက ေကာင္းကင္တမန္မင္း လူစီဖါၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရား၏ ေနရာကို ယူဖို႕ၾကံစည္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ႏွင္ခ်ခံရပါသည္။ သူသည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွေကာင္းကင္တမန္ သံုးစုတစ္စုကိုစည္းရံုး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ယေန႕ ဘုရားဖန္ဆင္း ထားေသာလူမ်ားအား ကိုးကြယ္မႈမွလြဲမွားရန္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ိဳးစံုၿဖင့္ အေယာင္ေဆာင္လွည့္ဖ်ားေနေသာ မုသာ၏ အဖလည္းၿဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ မသင့္ၿမတ္လို႕ လမ္းခြဲၾကသည့္အခါ သူ႕ထံမွ မိမိေပးထားေသာ လက္ေဆာင္မ်ားပစၥည္း မ်ား ၿပန္မေတာင္း တတ္သကဲ့သို႕ ဘုရားကမာရ္နတ္ကိုႏွင္ထုတ္ ေသာအခါတြင္ လည္း သူ႕ထံမွ တန္ခိုးကိုၿပန္မရုပ္သိမ္းခဲ့ပါ။ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် မာရ္နတ္ထံမွ လာပါသည္။ လူတို႕သည္အစစအရာရာၿပည့္စံုေနပါက ဘုရားဟူသည္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။  ဥပမာ  ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ေဝးကြာေနေသာ မိသားစုတစ္စု တစ္ေန႕ သူတို႕၏သား နာမက်န္း ၿဖစ္ကာ ဆရာဝန္လက္ေလွ်ာ့ေသာအခါမွ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္ ဘုရားေက်ာင္းသို႕ ေရာက္လာၾကပါသည္။ မေကာင္းေပဘူးလား။ မာရ္နတ္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ အၾကံစည္ေတာ္ထဲမွ အလုပ္လုပ္ေနသူပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ မာရ္နတ္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္အေပါင္းပါတို႕သည္ တစ္ေန႕ ထာဝရငရဲမီးအိုင္ထဲသို႕ သြားၾကရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ငရဲသည္ မာရ္နတ္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္အေပါင္းပါတို႕အတြက္သာ ဖန္ဆင္း ထားၿခင္းၿဖစ္လို႕လူမ်ားေရြးခ်ယ္မႈမမွားယြင္းမိၾကရန္အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။

(ေဟရွာ ၁၄း၁၂-၁၅၊ ေယာ ၈း၄၄၊ ဗ်ာ ၂၀း၁၀)

ေကာင္းကင္သံုးထပ္ ( ၂ေကာ ၁၂း၂-၄၊ ဧ ၂း၂၊ ၂ေကာ ၄း၄၊ ေယာ ၁၂း၃၁)

ပထမေကာင္းကင္သည္ ေလထုရွိေသာ ေလယဥ္မ်ားပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ေနရာၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ေကာင္းကင္မွာ ေန၊ လ၊ ၾကယ္မ်ား ရွိရာ ေနရာ ၿဖစ္ပါသည္။ တတိယေကာင္းကင္ဘံုမွာ ထိုစၾကာဝဠာၾကီးရဲ႔အထက္ မ်က္ၿမင္မရေသာဘုရားရွင္တည္ရွိရာ ေကာင္းကင္ဘံု ၿဖစ္ပါသည္။ မာရ္နတ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွႏွင္ခ်ခံရၿပီး ပထမေကာင္းကင္ႏွင့္ဒုတိယ ေကာင္းကင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s