အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ငါဟုဆိုေသာအရာ December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 9:39 am
Tags:

ငါမွတစ္ပါးအၿခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ရဟု ပညတ္ၿခင္းသည္အတၲ မဆန္လြန္းဘူးလား?

လူအခ်ိဳ႕က ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘုရားအားလံုးကို လက္ခံယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ သေဘာထားၾကီးသူၿဖစ္ပါသည္ဟု ဆိုတတ္ၾက ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တို႕၏ဘုရားက ငါမွတစ္ပါး အၿခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ရဟု ပညတ္ၿခင္းသည္ အတၱဆန္လြန္း ပါသည္ဟု ဆိုတတ္ၾကပါသည္။ မိမိဖခင္သည္ေယာက်ာ္းၿဖစ္၍ ေယာက်ာ္းေတြၿမင္တိုင္း အေဖဟု ေခၚ၍ရပါသလား။ စစ္မွန္ေသာဖခင္က ငါမွတပါး အၿခားေသာ ေယာက်ာ္း တို႕ကို အေဖဟုမေခၚရဟုပညတ္မည္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ေလာကတြင္ ေယာက်ာ္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဖခင္ကေတာ့ တစ္ဦးတည္းသာရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္။

(ထြက္ ၂၀း၃)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s