အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ December 10, 2009

ငရဲႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အမွန္တကယ္ရွိပါသလား ?

လူအခ်ိဳ႕က ငရဲဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္မရွိပါ၊ လူတို႕ကိုေၿခာက္လွန္႕ေသာ အရာသာၿဖစ္ပါသည္၊ ဘုရားက ေမတၱာရွင္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူ႕ကိုမွ ငရဲသို႕ ခ်လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုတတ္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏႈတ္မွ သူေဌးၾကီး ႏွင့္ လာဇရုအေၾကာင္းအားၿဖင့္ ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္း ေၿပာၿပခဲ့ပါသည္။ ေယရႈ ေၿပာေသာစကားသည္ မုသာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။ မုသာစကား ကိုေၿပာအံ့ေသာငွါလူၿဖစ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ဟု က်မ္းစာကဆိုထားပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s